Aktualijos

Valstybinė kalba – lietuvių kalba

Written by admin · 1 min read

JE Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui
Lietuvos Respublikos Ministrų tarybos pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

Valstybinė kalba – lietuvių kalba

Š.m. kovo 11 d.  švęsime  23-sias  atkurtos Nepriklausomos Lietuvos metines. 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija – pagrindinis Lietuvos įstatymas.  LR  Konstitucijos I skirsnio 14-ame straipsnyje rašoma: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba.”

Užaugusi nauja karta, siekianti mokslo Nepriklausomos Lietuvos mokyklose, universitetuose,  ne tik gali, bet ir privalo rašyti, skaityti ir kalbėti valstybine kalba. Kodėl keliamas klausimas dėl valstybinės kalbos mokėjimo moksleiviams, kuriuos išmokslina Lietuvos valstybė nemokamai? Koks gali būti reikalavimas LR pasuose pavardes rašyti kitos šalies kalba? Tik agresyviai nusiteikusios valstybės primeta savo valią nugalėtajai valstybei.  Ar Lietuva jau užgrobta, nugalėta, neteko savarankiškumo? Kas šeimininkauja Lietuvoje – kitataučiai?!

Po pasaulį išsiblaškę lietuviai kuria lituanistines savaitgalines mokyklas, kurias patys išlaiko, stengiasi savo atžaloms perteikti  istorinės tėvynės kalbą, raštą. Ne veltui Mikalojus Daukša rašė: ,,Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas (mūsų pabr.). Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę.”

Lietuvių kalba išliko ir už Lietuvos ribų tik todėl, kad buvo saugoma.  Juk buvome lenkinami, rusinami, susinami…Atlaikėme tik todėl, kad išsaugoti kalbą padėjo Tėvynės patriotai.

Nedovanotinas  užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus keliaklupščiavimas Lenkijoje, savo valstybės pažeminimas, kiršina tautas, sukelia nestabilumą šalies viduje.  Pritariame Lietuvos Sąjūdžio kreipimuisi į LR Prezidentę, MT Pirmininką, Seimą  dėl apkaltos ir atleidimo iš pareigų užsienio reikalų ministrą L. Linkevičių.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę
prof. dr. Rimtautas Marcinkevičius – pirmininkas, PLB Seimo narys, CA
Ligija Tautkuvienė –  pavaduotoja,  choreografė, žurnalistė (www.biciulyste.com vyr. redaktorė), IL, PLB Seimo narė,
Aurelija Dobrovolskienė, inžinierė, Amerikos Lietuvių Inžinierių-Architektų sąjungos (ALIAS) pirmininkė
dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, PA
Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
kun. Jaunius Kelpšas, Marquette Park‘o parapija, Čikaga, IL
Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, IL
Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė), TX
Jolita Paradnytė -Vlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietuvių Verslo tarybos narė, IL
Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius išeivijoje, dienraščio ,,Draugas” direktorių tarybos narys, IL
Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
Stefa Tamoševičienė, žurnalistė (www.biciulystė.com redaktorė), Vilnius- Čikaga
Jurga Tautkutė-Heininga, odontotologė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė, atsakinga už Komiteto Facebook’ą), RI
Miglė Tauragytė-Linga, finansininkė  JAV LB Vidurio vakarų apygardos valdybos narė PLB Seimo narė,