Aktualijos

Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo Deklaracija ir Rezoliucija

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai
Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo D E K L A R A C I J A
Jaunimas sukėlė Sąjūdžio bangą

Vilnius, Lietuvos Mokslų Akademija  2013 03 27
Prieš 25 metus kilusi Sąjūdžio banga pakvietė žmones išsiveržti iš komunizmo jungo. Sąjūdininkai, vadovaudamiesi sukilėlių, partizanų, politinių kalinių ir tremtinių bei Laisvės kovotojų patirtimi, nusimetė komunizmo grandines.

Sąjūdininkai ir Laisvės kovotojai atkūrė ir apgynė Lietuvos Nepriklausomybę. Esame dėkingi didvyriams, užjaučiame aukas, šloviname karžygių drąsą ir pasiaukojimą.

Baltijos kelyje, Sąjūdžio mitinguose, ginant Lietuvos Nepriklausomybę   dalyvavo ir Lietuvos jaunimas, moksleiviai. Gimusieji po 1990 kovo 11 – osios Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir jos apgynimo 1991 sausio 13 – osios metais jau paaugo. Dažnas jų eina sudėtingu gyvenimo keliu.

Kovo 11 –ąją jaunimo sukelta banga iš Katedros aikštės nuvilnijo Gedimino prospektu per A. Zuoko ir  Vilnių valdančiųjų partijų ir jų parankinių kliūtis. Buvo peržengta per teismų Valstybės vardu paskelbtus A. Zuoką pateisinančius verdiktus.

Kovo  11 – ąją Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo šventę gerbianti daugiatūkstantinė minia, pasidabinusi Trispalvėmis, skanduodama patriotinius šūkius ir dainuodama dainas apėjo Gedimino prospekte pastatytas kliūtis ir atėjo iki Lukiškių aikštės. Čia, prie buvusių KGB rūmų, kur okupantai kankino, teisė, šaudė ir trėmė Laisvės kovotojus, sustojo. Ant šių rūmų sienų  akmenyse iškalti nužudytųjų vardai ir pavardės. Daugelis jų buvo moksleiviai, studentai, mokytojai, žemdirbiai, kareiviai ir karininkai – Lietuvos gynėjai.

Jaunimas labai darbštus ir žingeidus – tai Lietuvos  ateitis. Daugelis jaunų žmonių susibūrę į tautiškas, tėvynės gynėjų, katalikiškas, profesijos tobulinimo, meno, kultūros, mokslo, sportines organizacijas. Jų veikla – tai didelis  patriotinis, auklėjamasis, savišvietos, sveikatingumo, saviraiškos tobulinimo darbas. 

Žinia apie šią jaunimo suorganizuotą demonstraciją apskriejo visą pasaulį ir sukėlė didžiulį pasididžiavimą Lietuvos valstybe ir jos piliečiais.
Tačiau atsiranda jėgų, koneveikiančių jaunimą, signatarus, Laisvės kovotojus ir sąjūdininkus.
Smerkiame bent kokį tiesioginį ar prisidengiant iškreipto įstatymo taikymu, patriotinių apraiškų stabdymą ir niekinimą.

2013 03 11 jaunimo sukelta banga taps cunamiu Lietuvos Nepriklausomybės priešams.
Kovo 11 – osios Jaunimo iššūkiai –  dovana Lietuvos Sąjūdžio 25 – čiui ir pagarba Laisvės kovotojams.

Susirinkimo pirmininkai

Paulius Rutkauskas
Hubertas Martinkėnas
Susirinkimo sekretorė  Regina Jakučiūnienė

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė, tel. +370 675 94107
el. paštas: vilnius@sajudis.com   www.sajudis.com
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-                       

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai
 
Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo R E Z O L I U C I J A
Dėl tautybės įrašo pase

Vilnius, Lietuvos Mokslų Akademija  2013 03 27

Europėjame. Žeminama krikščioniška moralė ir Bažnyčia. Dingsta tautinė savastis.
Politikieriai ir valdininkija sukūrė naujos konstrukcijos pasą be tautybės ir rengiasi naudoti ne lietuvišką raidyną. 

Reikalaujame įrašyti  tautybę į pasą, o išduotiems pasams  įrašyti tautybę. Pasas turi būti išrašomas tik valstybine kalba.

Susirinkimo pirmininkai

Paulius Rutkauskas
Hubertas Martinkėnas
Susirinkimo sekretorė Regina Jakučiūnienė

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė, tel. +370 675 94107
el. paštas: vilnius@sajudis.com   www.sajudis.com