Aktualijos

Zigmas Tamakauskas. Kovo 11-oji – mūsų dvasinio skrydžio diena

Written by Redakcija · 8 min read

Zigmas Tamakauskas. Kovo 11-oji – mūsų dvasinio skrydžio diena

Pro siaučiančio viruso „pandemijos“ sukeltą rūką vis labiau ir ryškiau prasiskverbia saulės blyksnių šiluma, artinanti jau nuo senovės žinomą 40 paukščių parskridimo dieną – ateinančio pavasario dvelksmą. Daug kas tikisi, kad ateina ir metas, kada galėsime plačiau atverti langus iš savo pratūnoto „lizdo“ buveinės ir iš arčiau pažvelgti ne tik į grįžtančių paukščių šurmulį, bet, svarbiausia, į pavasarėjančios Lietuvos šventę – Kovo 11-ąją, jos Nepriklausomybės grįžimo dieną.

Kovo 11-oji – tai mūsų visų dvasine vienybe ir susitelkimu pasiektas rezultatas, iškovotos Laisvės ir pasididžiavimo diena. 

Diena, kurią gražiai simbolizuoja skulptoriaus Juozo Zikaro aukštai ant Karolio Reisono sukurto pjedestalo pakilęs Laisvės angelas, vienoje rankoje laikantis Pergalės vėliavą, o kitoje – sutraukytus nelaisvės pančius. Ši diena reiškia ir mūsų tolimesnį skrydį, kurio sėkmė jau daug priklauso nuo mūsų pačių polėkio, nuo mūsų susiklausymo, nuo mūsų darbų, nuo mūsų tautinės dvasios išsaugojimo.

Iki 1990 metų pavasario dar buvo likę keleri metai. Tada dirbau vienoje Kauno įmonėje darbo užmokesčio skyriaus viršininku. Ekonomikos klausimais su vyriausiosios buhalterės pavaduotoja Janina P. teko lankytis pas Kauno miesto tuometinio Lenino rajono partijos komiteto antrąjį sekretorių L. Man prakalbus lietuviškai, sekretorius, nutaisęs baisią nepasitenkinimo miną, paprašė, kad kalbėčiau „po čelovečeskomu“, tai yra rusiškai, o mano kolegę barė už tai, kad ant kaklo nešiojanti grandinėlę su kryželiu. Ir dar su tokiu papuošalu drįsusi ateitį į partokratinę buveinę. Apie tą kryželį ir mano nenorą kalbėti rusiškai jau kitos dienos rytmetį buvo informuotas darbovietės direktorius…

Kad taip galėjo reaguoti tyčiodamasis iš mūsų kalbos ir tikėjimo ženklo vadovaujantis sovietinis valdininkas, šiandien daug kam jau gal neįtikėtina, nesuprantama. Prisidengus vadinamo „internacionalizmo“ ar „tautų draugystės“ kauke, buvo iš esmės vykdoma rusinimo politika. Profesorius E. Gudavičius vienoje televizijos laidoje labai taikliai pasakė: sovietinis okupantas buvo užsibrėžęs mus asimiliuoti, sunaikinti. Tai buvo aišku visiems. Tik klausimas – kada tai įvyks? Norėta mus sulydyti į vieną vadinamąją sovietinę liaudį. Net dainuška buvo sukurta: „Moj adres – Sovietskij Sojuz...“ Komunistų partijos komitetuose visa raštvedyba jau buvo vedama rusų kalba, antrieji sekretoriai taip pat daugiausiai buvo rusų tautybės žmonės, o kai kurie iš jų, kaip matėme, visai atvirai gyveno rusiško šovinizmo nuotaikomis. Nė vieno žodžio neištardavo lietuviškai ir mūsų įmonės vadinamasis civilinės gynybos „inžinierius“ V., išgyvenęs nemažai metų Lietuvoje. Kada per vieną visuotinį dirbančiųjų susirinkimą, kalbėdamas apie pertvarką, priminiau, kad mes turime gerbti bei gaivinti savo tautinius papročius, savo kalbą, savo nacionalinę kultūrą ir nesitaikstyti su mūsų kalbos, su mūsų istorijos ignoravimu, salėje nuvilnijo didelių plojimų banga. Tuo tarpu mūsų minėtasis V. nubėgo skųstis įmonės partsekretoriui Vytautui A., kad Tamakauskas „drumsčia tautų draugystę“… Tačiau jau buvo pasirodžiusi Atgimimo Sąjūdžio banga, kuri nesulaikomai didėjo.

Paskutinėje brežnevinėje sovietų konstitucijoje jau buvo išbrauktos „broliškų“ respublikų nacionalinės kalbos. Kol kas dar buvo palikti respublikų pavadinimai, bet ir jų nunykimas jau buvo prognozuojamas. Mūsų tautos susitelkimas ir vienybės dvasia užkirto kelią tiems kėslams, sutraukė sovietinio imperializmo nelaisvės pančius, išgelbėjo Lietuvos vardą: 1990 metų kovo mėnesio 11-tos vakare, siaučiant už langų darganotiems vėjams, buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Aktas, skelbęs, kad „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl nepriklausoma valstybė“.

Prieš šį Aktą nė vienas deputatas nepakėlė rankos. Už jį balsavo 124 delegatai. Tik susilaikė šeši lenkai. Tačiau vienas iš jų – Ryšardas Maceikianecas, vėliau įvardinęs save lenkiškai kalbančiu lietuviu, pripažino tuo metu tam tikrų jėgų buvusį spaudimą, raginusį atmesti Kovo 11-osios Aktą. R. Maceikianecas, tapęs garbingu Lietuvos piliečiu – patriotu, tapo lyg Lietuvos advokatu, ginančiu Lietuvos interesą. Jis parašė net Lenkijos Respublikos prezidentui Andžejui Dudai atvirą laišką, kuriame nurodė skverbusios polonizacijos skriaudą lietuvių tautai, ragindamas Prezidentą atsiprašyti Lietuvos už tai. Šiame laiške jis pritarė Didžiosios Britanijos aukštųjų mokyklų Notingemo universiteto moksliniame leidinyje „Nature“ išsakytam teiginiui, kad lietuviai priklauso „sąžiningiausiems žmonėms pasaulyje, kuriems iš principo nebūdingas puikybės jausmas ir kurie neskleidžia tuščios propagandos apie savo nuopelnus pasauliui ir apie patirtas skriaudas“ [R. Maceikianecas. „Laiškas Lenkijos Respublikos prezidentui ponui Andžejui Dudai“. Alkas.lt, 2018-03-03]. Džiaugiamės, kad Lietuva turi tokių tikrų savo Valstybę mylinčių piliečių.

Pakilusi Trispalvė uždengė sovietinės okupacijos simbolį. Kovo 11-tosios Aktas – tai buvo šviesiųjų jėgų pergalė prieš tamsą. Tai buvo Lietuvos pergalė, kurią artino jau pirmaisiais sovietinės okupacijos metais prasidėjusi ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo kova, mūsų tautos aukos ir maldos, 1988 metais atsiradusio Sąjūdžio veikla. Tačiau dar tais pačiais metais, Vasario 16-osios išvakarėse, Kaune buvo mobilizuotos sovietinio saugumo, milicijos, vadinamųjų draugovininkų jėgos, turėjusios kažkokiu būdu „atremti“ narsios kovotojos už Lietuvos ir Bažnyčios laisvę sesers Nijolės Sadūnaitės galimą atvykimą į Kauną. Didelis sovietinių čekistų būrys užsimaskavęs tūnojo pasislėpęs priešais Vytauto Didžiojo karo muziejų esančiame pastate. Buvo priversti miesto centrinėse gatvėse budėti pagal nustatytus postus su įbruktais raudonais raiščiais ant rankovių ir kai kurių įmonių dirbantieji. Tik ne visi juos užsirišo. Tokie sulaukė nemalonių pokalbių iš savo darboviečių partokratinių viršininkų.

1989 m. Vasario 16-osios išvakarėse Kauno muzikiniame teatre vykusioje Sąjūdžio konferencijoje buvo priimta rezoliucija dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Prisimenu, kaip ši rezoliucija prakaitu išmušė konferencijoje dalyvavusį ir netoli manęs sėdėjusį, berods, iš Vokietijos atvykusį „svečią“ poną Klimaitį, reikalavusį nepykinti Maskvos ir nepriimti tokios rezoliucijos… Jam atkirtį tada savo kalboje davė, aidint garsiems plojimams, vienas iš Lietuvos Sąjūdžio veikėjų Kazimieras Motieka. Rezoliucija buvo priimta. Tais pačiais 1989 metais Lietuva pirmą kartą pokaryje džiūgaudama laisvai šventė savo valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Į šią datą rėmėsi ir 1990 metų Kovo 11-oji.

Kovo 11-tosios Aktas – tai buvo tarsi mūsų gyvenimo pavasarinis virsmas. Prieš 31-erius metus visi tą pavasarį po ilgų žiemos šalnų jutome savo namuose, savo būtyje. Tačiau kiekvienas virsmas būna nelengvas – ne visi prie jo prisitaiko, ne visi yra atsparūs. Pasigirsta ir burnojimų tiems, kurie nesustodami atkakliai nešė į Laisvės kalną Šviesos žibintą, akinusį nenorėjusius gyventi šviesoje. Ir dabar tokie šikšnosparniai ilgisi tamsos, reikalauja sudergti mūsų nusistovėjusią ir laiko tėkmės patvirtintą abėcėlę, pavardžių rašymą, šeimos sąvoką, valstybinės kalbos nuostatą. Stengiasi sukelti sumaištį mūsų namuose, mūsų gyvenimo kelyje. Daugelis tokių, garbindami tik aukso veršio autoritetą ir saugodami šiltą savo vietą, pamynę dvasines vertybes, stengiasi pažeminti mūsų tautos orumą, menkinti mūsų istoriją ir jos iškiliuosius herojus. Neretai tokie, slėpdami nuo pavasarinės saulės spindulių savo tamsųjį veidą, prisidengia veidmainiavimo, Europos ar pasaulio piliečio vardų šydu.

Šių dienų sūkuriuose svarbu neprarasti savo tautos dvasinių vertybių, jos orumo, saviraiškos, savo gyvųjų šaknų. Pirmučiausiai tai turėtų suprasti mūsų valstybės vadovai – pasitelkę visuomenines patriotines organizacijas, jie turėtų aktyvinti priemones, išsaugojančias bei ugdančias mūsų nacionalinę kultūrą, o ne pasiduoti kosmopolitinio liberalizmo, mūsų kultūros sukomercinimo ir pragmatiškumo pučiantiems vėjams. Kaip ne kartą yra pabrėžęs filosofas Vydūnas ir kiti mūsų patriotiškai nusiteikę mąstytojai, tik iš sąmoningo tautiškumo išauga ir pilietiškumas, sudarydamas tvirtą mūsų valstybės pamatą.

Tai aiškiai suvokė ir šviesios atminties akademikas Zigmas Zinkevičius, būdamas ministru sukęs švietimo ir mokslo laivą šia kryptimi. Gaila, kad šiam laivui pasiekti uostą tada sutrukdė tos pačios juodosios jėgos. Dabar daug skaudulių yra mūsų mokyklose, ypač diegiant mokinių širdyse patriotinę dvasią. Čia dažnai dvelkiama bedvasiu šaltu programiniu formalizmu.

O ką jau kalbėti apie istorijos vadovėlius, kuriuose Lietuva pranyksta tarp kitų pasaulio šalių ir negauna vadovėliuose reikiamo dėmesio. Taip pat kai kur tik gana formaliai su mokiniais kalbama apie pokario metų Lietuvos rezistenciją, pasiaukojamą partizanų kovą prieš sovietinį okupantą. Kartais pamirštama, kad partizaninis judėjimas padėjo išlaikyti Lietuvos gyvybingumą, sulaikė rusų kolonistų antplūdį į mūsų kaimus, į mūsų kraštą. Daugelyje mokyklų istorijos kabinetuose kabo Lietuvos prezidentų portretinės nuotraukos, tačiau tarp jų retai kur pamatysi Ketvirtojo Lietuvos konstitucinio Prezidento, Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto portretą. Mokytojas, dėstantis lituanistikos dalykus, turi pats būti idealistas, tikėti tai, ką sako, turi stiprinti mūsų valstybę laikančias, anot profesoriaus Stasio Šalkauskio, tris kolonas – lietuvybę, krikščionybę ir demokratiją. 

Žmogus tik tada jaučiasi tikras tautos narys, sakė profesorius Antanas Maceina, kai myli savo tautą ir visa, kas su ja susiję. Čia didelį vaidmenį turėtų atlikti šeima. „Ji turėtų pirmoji palaikyti etninį tautos tipą, perkeldama jį iš kartos į kartą, ji turėtų ugdyti tautines tradicijas, tautinius papročius, tautinį meną, tautos pažiūras į gyvenimą, religinius tautos nusiteikimus… Šeimoje vaikas turėtų įgyti ir jausminį patriotizmo pagrindą“ [Antanas Maceina. Mintys, apmąstymai, parengė Mindaugas Bartninkas,Vilnius, 1998, 22 p.]

Skaudu matyti gatvėse daugybę nelietuviškų reklaminių užrašų. Net žodį „gintaras“ kai kuriose specializuotose parduotuvėse vengiama lietuviškai parašyti. Skaudu matyti ir kai kurių valdininkų abejingumą mūsų istoriniam paveldui, savo kalbai, jų nesiliaujantį puolimą prieš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovą, prieš jį palaikančius asmenis. Sustiprėjo puolimas ir prieš krikščioniškas tautines vertybes, prieš Bažnyčią, prieš jos veikliuosius kunigus. Net kai kam jau nebereikalingos pasidarė Dainų šventės, mūsų lietuviškų tautinių ansamblių skambesys. Visa tai rodo, kad nusigręžiama nuo tautos kilusio Sąjūdžio puoselėtų vertybių. Nežinia, kada bus pastatytas ir reikiamas patriotinės krypties, mūsų valstybės atsikūrimą menantis paminklas Vilniaus Lukiškių aikštėje. Nesmagu žvelgti į tuos namus, prie kurių per valstybines šventes neiškeliama mūsų Trispalvė, prie kurių lyg bedvasių namų per šias šventes demonstratyviai dirbami tą dieną nebūtini fiziniai darbai.

Prie valstybės dvasinio atgimimo, jos savitos kultūros, valstybinės kalbos saugojimo ir puoselėjimo, lietuviškos dainos tinkamo skrydžio turėtų žymiai daugiau prisidėti ir mūsų, Lietuvos piliečių, išlaikoma Lietuvos televizija. Deja, to labai trūksta. Kartais kyla klausimas – kur suka, kuria kryptimi eina tas vadinamasis LRT? Pavyzdžiui, dabar, šeštadieniais, jau kurį laiką rodoma programa „Dainuok su manim“. Ir ką mes ten matome, ką girdime? Pakviesti dainuoti mokyklinio amžiaus vaikai. Pirmosiose trijose programose iš trisdešimt atliktų dainų – tik keturios skambėjo lietuvių kalba. Ir kyla klausimas – nejau jų dainavimo mokytojai jau yra praradę lietuviško žodžio branginimą, jo skambų pojūtį, pasidavę svetimų vėjų gūsiams. Iš programos vedėjų ir vadinamųjų pasirinkėjų lūpų nuolat buvo girdimi žodžiai vau, super, aplodismentai, žiauriai patinka, superinis dainavimas, vietoje pradedame tą ar tą – sakyta visai kitą reikšmę turintį žodį – važiuojam ir t.t. Čia pat prisimeni fiziko ir Lietuvos etnoastronomo Jono Vaiškūno nerimą keliančius žodžius, kad lietuvių kalba dabar yra svetimžodžių gniaužtuose [alkas.lt].

Tačiau galime pasidžiaugti sąmoningąja mūsų jaunimo dalimi, kuri išlaikė savo širdyje ir veikloje patriotinę nuostatą, jausdami šios žemės trauką, savo šaknis, kad Lietuva yra ne kažkur išmėtyta pasaulio užkampiuose, o tik čia, kur šimtmečiais gyveno mūsų tėvai ir protėviai. 

Pakils vėl vėliavos, skambės varpai, skelbdami pro gyvenimo ūkanas su grįžtančių paukščių giesmėmis ir bundančia gamta Kovo 11-osios šventę. Turėtume visi savo širdimi ir protu išgirsti to skambesio prasmę, raginančią pakilti iš kasdienybės nusistovėjusių dulkių į didelį Lietuvos – savo Tėvynės kuriamąjį darbą, į jos dvasinio atgimimo talkos skrydį.

Pavasario saulė nesulaikoma. Ji kyla vis aukščiau. Vis ryškiau matome jos spindulius. Tai mūsų laisvės spinduliai. Ir pareiga. Turėtume tą laisvę ir pareigą sutvirtinti savo kasdieninėje veikloje, turėtume savęs paklausti – o ką aš pats padariau, kad Lietuvoje būtų vis šviesiau bei geriau.

Rašytoja ir filosofė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana savo rašytinėse mintyse Lietuvą vadino antrąją savo motina. „Tai žemė, kurioje užgimėme mes ir mūsų tėvai. Motina davė mums gyvastį, bet tą gyvastį pradėjome tėvynėje; joje pamatėme šviesią saulę. Joje išgirdome balsą matušėlės ir kitų žmonių. Nuo tėvynės, kaip nuo motinos, turim viską: ir peną, ir apdarą, ir gyvenimus. Valgome duoną, išaugusią jos plačiuose laukuose; geriame vandenį, tekantį jos upelėse ir šaltiniuose… Kaip kiekvienas turi motiną, taip pat turi ir tėvynę. Kaip žmogus susideda iš kūno ir iš dvasios, taip ir tėvynė turi kūną ir dvasią. Žemė ta, miškai, kalnai, laukai – yra tai tik kūnas tėvynės; o dvasia jos – tai mūsų tikėjimas, kalba, dainos, būdas“ [Šatrijos Ragana, Raštai, 3 t.: Straipsniai ir studijos, parengė Gediminas Mikelaitis, Vilnius, 2008.].

Saugokime visa tai.

Up Next: