Be kategorijos

Atviras elektroninis laiškas partijoms, esamiems, buvusiemsir būsimiems Seimo nariams, ministrams ir departamentų vadovams

Written by admin · 4 min read

Esama padėtis

2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose įvertinant įvairius neteisėtus prirašymus oficialiai dalyvavo – 1356127 rinkėjai. Apklausos rodė, jog dalyvaus 80 proc. Lietuvoje gyvenančių rinkėjų.
Tuo remiantis rinkimų dieną Lietuvoje gyveno ne daugiau (1 356 127:80)x100 = 1 695 160 rinkėjų.

Stebėtojas Donatas Šulcas Radviliškio 44 rinkimų apygardos Kudirkos 27 rinkimų apylinkėje nustatė, jog tarp 19 ir 20 val. atėjo 56 rinkėjai, o apylinkės komisijos duomenimis atėjo 120 rinkėjų. Skirtumas 64 rinkėjai. Papildomai prirašyta rinkėjų 64:(1319-64) = 64:1255 = 5%. Rinkėjų pasus ir rinkėjų pažymėjimus prie durų pagrindinai tikrino tik spectarnybų, konservatorių, socdemų ir liberalų atstovai. Jų rinkėjai galėjo laisvai balsuoti už savo giminaičius, esančius užsienyje ir virš 10 proc. padidinti rinkėjų skaičių, nes stebėtojai prie asmenybės tikrinimo nebuvo prileidžiami. Tokių klastočių buvo daug, nes kažkas užtikrino, kad rinkimuose dalyvautų virš 50% rinkėjų. Buvo suorganizuotas didelis išankstinis balsavimas ir didelis rinkėjų prirašymas po 19 valandos. Tuo remiantis, reikėtų rinkėjų skaičių sumažinti bent 10%. Rinkimų diena Lietuvoje galėjo gyventi tik 1 695 160 x 0,90 = 1 525 644 rinkėjai ar dar mažiau.
      Vaikų iki 18 metų per Perestrojką 1990 metais buvo 996 tūkstančiai. Dabar turėtų būti virš milijono. 2012 metų pradžioje oficialiai buvo 560,4 tūkstančio. Seimo rinkimo dienai jų turėtų būti mažiau 546 tūkstančių (kasmet oficialiai sumažėja po 20 tūkstančių). Oficialiai vaikų iki 18 metų Lietuva neteko 996-546 = 450 tūkstančių, tikrovėje — virš 0,5 milijono. Per Perestrojką 1990 metais gimė 58 000 vaikų. Da-bar oficialiai pirmokų, antrokų ir trečiokų yra tik po 27 tūkstančius, t.y. mažiau pusės. Tikrovėje jų dar mažiau, nes mokyklos stengiasi neišbraukti išvykusius į Vakarus. Tai rodo, jog vaikų iki 18 metų jau netekome virš pusės, t.y. virš 500 tūkstančių ir Lietuvoje lieka tik apie 450 tūkstančių ar tik trečdalis.
Rinkimų dieną Lietuvoje gyveno ne daugiau 1 695 160 + 500 000 = 2 195 160 gyventojų. Imant, jog vaikų Lietuvoje liko 450 tūkstančių ir rinkėjų 1 525 000 , tai Lietuvoje yra likę 1 525 000 + 450 000 = 1 975 000 gyventojų, ar net gerokai mažiau.
Visos partijos ir žiniasklaida per rinkimus melavo ar tyliai pritarė melui, jog dabar Lietuvoje gyvena 3 milijonai gyventojų ir išvykusių iki Seimo rinkimų į Vakarų demokratinį rojų yra tik 500 000. Pagal jų melą 2020 metais Lietuvoje dar bus 2,7 milijono gyventojų. Tai sąmoninga rinkėjų apgaulė, kuri 30% pakeitė rinkimų rezultatus. Prie šios apgaulės prisidėjo Prezidentė D.Grybauskaitė ir krašto apsaugos ministrė R.Juknevičienė, nutylėdamos tikrą padėtį, nors jų pareiga buvo apie tai pranešti.
Savivaldybių tarybų rinkimuose 2011 02 27 sąrašinių rinkėjų buvo 2637734. Per 19 mėnesių iki Seimo rinkimų jų sumažėjo 2637734 – 2568304 = 69430. Per metus tai sudaro (69430:19)x12 = 43850. Kaip tai suderinti su partijų skelbimais, jog kasmet iš Lietuvos išvyksta po 20 tūkstančių gyventojų, kurių tarpe rinkėjų tik apie 15 tūkstančių? Į Vakarus jau išvaryta virš ¾ darbingo amžiaus žmonių ir išvarymas tęsiasi. Jau po 5 metų jų gali beveik nelikti Lietuvoje.

Kaune oficialiai balsavo 145 870 rinkėjų. Rinkimų dieną turėtų gyventi ne daugiau (145 870:80)x 100 = 182337 rinkėjų. Prie jų pridedame 50 000 ar mažiau vaikų iki 18 metų ir gauname, jog Kaune rinkimų dieną gyveno ne daugiau kaip 182337+50 000 = 232 337 gyventojai. Tikėtina, jog buvo prirašyta 10% rinkėjų. Atėjusių balsuoti rinkėjų skaičius galėjo būti (145 870×0,9 = 131283. Kaune rinkimų dieną gyveno (131283:80)x100 = 164103 rinkėjai ar mažiau. Vaikų gali būti tik 45 tūkstančiai. Kaune gali būti mažiau 200 tūkstančių gyventojų. Jei savivaldybėje mažiau 300 tūkstančių gyventojų, tai turi būti 31, o ne 41 tarybos narys. Tai valstybės pinigų grobstymas per sąmoningai padidintą tarybos narių skaičių.
Jau po 5 metų gali beveik nelikti darbingo amžiaus žmonių ir likti tik trečdalis vaikų. Tai sudarys sąlygas sparčiai Lietuvos kolonizacijai. Po 15 metų gali beveik nelikti Lietuvos senbuvių Lietuvoje. Kolonizatoriai taipogi išvarys iš Lietuvos Seimo narius ir partijų vadus, arba juos privers valyti batus kolonizatoriams. Nenorėdamas tokio likimo Lietuvos senbuviams, įskaitant ir Seimo narius bei kitus valdžios atstovus, siūlau atsisakyti lietuvių tautos galutinio sunaikinimo politikos, kuri sudaro sąly-gas laikinam neteisėtam savanaudiškam praturtėjimui ir veda prie savęs susinaikinimo ir turto netekimo ateityje. Siūlau pradėti vykdyti lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų išsaugojimo Lietuvoje politiką. Tai išgelbės Seimo narius, partijų vadus ir kitus valdžios atstovus nuo išvarymo iš Lietuvos ir nuskurdinimo. Tuo tikslu pateikiu išsigelbėjimo ir išlikimo strategijos pagrindines gaires.

Išlikimo ir išsigelbėjimo nuo galutinio susinaikinimo pagrindai
1. Visokios santvarkos, visokie socialiniai teisingumai, teisėtvarkos, visokie minimalaus atlyginimo kėlimai, visokie pensijų pakėlimai kartu keliant kainas ir mokesčius, visokie ekonominiai svaičiojimai, ir visas kitas partinis melas netenka prasmės ir ateities, jei Lietuvoje nelieka Lietuvos senbuvių. Todėl visų
Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių, Prezidentės, partijų vadų ir Seimo narių pagrindinis savęs gelbėjimo tikslas ir pareiga yra neatidėliotinai sukurti šimtus tūkstančių darbo vietų Lietuvoje ir taip sustabdyti tolimesnę senbuvių deportaciją į Vakarų rojų.
Darbo vietas galima sukurti atsisakius bereikalingo Rusijos keiksnojimo ir tuo pačiu Rusijos rėmi-mo politikos, kuri pasireiškia kuo didesniu kuro sudeginimu ir tuo pačiu kuo didesniu pinigų atidavimu Rusijai už kurą. Visos partijos ir visa valdžia gerai žinojo ir žino, jog paprastose ir atominėje elektrinėje elektra gaminama naudojant temperatūrų skirtumą, kurio pagrindu gaunamas garų slėgių skirtumas. Garų slėgių skirtumas suka turbinas, o šios suka elektros generatorius. Tose elektrinėse reikalingos aukštos temperatūros dideliam vandens garų slėgio gavimui. Aukštos temperatūros gaunamos deginant kurą. Jie visi žinojo ir žino, jog butano, freono ir kitos suskystintos dujos duoda didelį jų garų slėgių skirtumą prie lauko temperatūrų skirtumo. Šių dujų naudojimas vietoje vandens leistų patiems gyventojams gamintis elektrą be jokio centralizuoto tiekimo ir be kuro deginimo. Jau 22 metus visi signatarai, visi Seimo nariai ir jų vyriausybės viską darė, kad žmonės net nežinotų apie šias galimybes ir nedavė nei vieno cento šių įrenginių eksperimentinių pavyzdžių pagaminimui.
Būtina neatidėliotinai pradėti naują energetinę politiką. Būtina neatidėliotinai pradėti masinę lauko oro šilumos ir šalčio surinkimo, surinkto šalčio bei surinktos šilumos sukaupimo ir elektros generavimo buitinių įrenginių gamybą. Tuo pačiu laiku būtina pradėti gaminti pigius Saulės energijos surinkimo ir sukaupimo įrenginius, kurie leistų pigiau gauti didesnius šilumos ir elektros kiekius. Naudojant sukauptą šaltį, šilumą ir sukauptos šilumos bei sukaupto šalčio temperatūrų skirtumą, galima prie bet kokio ūkio, vienbučio ir daugiabučio namo bet kuriuo paros metu žiema ir vasara patiems gamintis elektrą. Sukauptą šilumą galima tiesiogiai panaudoti namų šildymui ir karštam vandeniui.. Plačiau apie tai priede Nr.1.
Visų šių įrenginių gamybą galima pradėti neatidėliotinai ir skubiai sukurti kelis šimtus tūkstanč

Labgebas, docentas, mokslų daktaras, išradėjas Satkevičius Edvardas