Be kategorijos, Lietuviai pasaulyje

J. Sučylienė. Joninių gegužinėje džiūgavo vaikai, tėvai ir seneliai

Written by Redakcija · 1 min read

Sekmadienį, po antrųjų šv. Mišių Pl. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, visi, kas norėjo turiningai praleisti laisvadienį, buvo laukiami Pasaulio lietuvių centro (PLC) kiemelyje.
Jau tapo tradicija, kad lietuvių pramoginę Saulėgrąžos – Joninių, Rasų šventę Lemonte, PLC kiemelyje, organizuoja JAV LB Lemonto apylinkės valdyba.

Lietus nuplovė dulkes

Šiemet labai gražiai sutapo, kad vardines švenčiantys ir juos pagerbti norintys, tai galėjo padaryti per tikrąją Joninių dieną – šeštadienį. Sekmadienį vyko Joninių garbei skirta gegužinė “Skrybėlėtosios Joninės”. Kaip šventės skelbimo programoje buvo nurodyta, taip renginys ir vyko. Svarbiausia, kad iki 11 val. dulkes ir šutrą nuplovęs lietus daugiau nepasirodė ir švęsti susirinkusių tautiečių nesuvijo į PLC Banio salę.

Renginio organizatorius ir į lietuvių bendruomenių veiklai neabejingus tautiečius pradžiugino į Lemonte  vykstančią Joninių gegužinę su žmona Raminta užsukęs JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius.
Džiugu, kad gegužinės dalyviai galėjo vaišintis PLC baru. Tradiciškai karštą maistą paruošė p. Vanda Morkūnienė, šaltu vandeniu pasirūpino renginio organizatoriai ir talkininkai.

Lemonto apyl. valdyba su pirmininke J.Sučyliene (trečia iš kairės).

Darnus komandinis darbas

Gegužinės metu skambėjo gyva ansambio “Kairiai” muzika. Darniai bendradarbiaujant renginio vedėjai LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkei Janinai Sučylienei ir muzikantams, persipynė Joninių dainos, valso muzika, šokiai ir žaidimai. Į programą buvo įtraukti vaikai, tėvai ir seneliai…
Gegužinės oranizatoriai dėkoja pagrindinei rėmėjai – loterijos steigėjai, kūrėjai ir padėjusiai platinti – p. Romai Sidabrienei. Už mažųjų menininkų įtraukimą į aktyvią kūrybinę veiklą, dėkojame žinomai menininkei Inai Čygaitei – Nicewander.

Muzikai nutilus, dalyviai nesiskirstė

LB Lemonto apylinkės valdyba kartu su rėmėjais ir talkininkais džiaugiasi pakilia dalyvių nuotaika, aktyviu dalyvavimu puošiant skybėlaites, žaidžiant žaidimus, sukantis šokių sūkuryje.
Renginio vedėjai ir muzikantams paskelbus gegužinės uždarymą, dar ilgai prie vaišių stalų kompanijomis sėdėjo bendraminčiai, užkandžiavo, gurkšnojo, dalijosi dienos įspūdžiais.
Daug gegužinės dalyvių išsakė padėką renginio organizatoriams, vedėjai ir muzikantams sakydami: “Taip gerai organizuoto renginio ir tokių puikių muzikantų seniai nebuvo”.
Kad JAV LB Lemonto apylinkės valdyba mūsų bendruomenei galėtų organizuoti tokių ir panašių renginių, būtina visų parama.
Šįkart LB Lemonto valdyba dėkoja gegužinės svečiams už aktyvų loterijos, kurią kūrybingai paruošė p. Sidabrienė, pirkimą. Visi surinkti pinigai buvo panaudoti gegužinės išlaidoms padengti.

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Janina Sučylienė