Be kategorijos

Rezoliucijos, priimtos politiniame savaitgalyje

Written by admin · 2 min read

JE Lietuvos Respublikos Prezidentei     
LR Seimo Pirmininkei
LR Ministrų Tarybos Pirmininkui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai
JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę“ š.m. sausio mėn. 28–29 dienomis Lemonte, Pasaulio lietuvių centre,  surengė politinį savaitgalį. Buvo nagrinėjamos temos: Lietuva šiandien ir  rytoj. Politikų vizija. Teisinis nihilizmas. Kas svarbiau – nykstanti tauta ar dvigubos pilietybės įteisinimas? 

Buvo išklausyti politiko, dr. Algimanto Matulevičiaus ir teisininko, dr. Šarūno Vilčinsko iš Lietuvos, JAV visuomenininkų: dr. Reginos Narušienės, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkės, dr. Rimtauto Marcinkevičiaus, istorikės Rūtos Kuncienės, ilgamečio PLB pirmininko Broniaus Nainio, žurnalistės Ligijos Tautkuvienės, advokato Sauliaus Kuprio, Amerikos lietuvių tarybos (ALT‘o) pirmininko, Čikagos ir Lemonto  Maironio lituanistinių mokyklos moksleivių, dirbančio jaunimo pranešimai bei pasisakymai.
Už aktyvią ir drąsia kovą, kritikuojant korupciją Lietuvos teismuose bei nusikalstamą valdančiųjų veiklą prieš Lietuvos žmones dr. Rūtai Gajauskaitei įteikta ,,Laisvės“ premija (įsteigta 2006 m.). Įsteigėjas ir mecenatas dr. Rimtautas Marcinkevičius (Los Angeles, CA).
Priimtos rezoliucijos.
                                          REZOLIUCIJOS
Lemontas, PLC,   2012 m. sausio  29 d.
I.    Keisti  įsigaliojusį  (2011 m. balandžio  1d.) Pilietybės įstatymą  į trumpesnį ir paprastesnį, suvienodinant sąlygas visiems emigravusiems: 
    ,,Lietuvos respublikos pilietybė išsaugoma, įgijus kitos šalies pilietybę 
     asmenims (bei jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir  provaikaičiams), kurių
     tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiais iki SSSR okupacijos – 1940 m.
     birželio 15d.” Visi kiti – okupantai  ir kolonistai – atskiras atvejis.

     Dviguba pilietybė padės:
      a) suvienyti tautą bei išlaikyti lietuvybę Tėvynėje ir pasaulyje;
      b) Lietuvai išlikti nepriklausoma ir demokratine valstybe.

II.    Kviesti visas JAV ir pasaulyje veikiančias lietuvių organizacijas susivienyti kovojant už  Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymą dėl dvigubos pilietybės iki jo įteisinimo: rašyti laiškus JE LR Prezidentei, LR Seimo Pirmininkei, LR MT Pirmininkui, LR Seimo nariams.
III.    Priimta Lietuvoje  Europos Sąjungos Žmogaus teisių konvencija turi būti vykdoma. Jos laikymasis  apsaugo  visus Lietuvos piliečius – nuo mažamečių iki senelių.  Būtina keisti Lietuvos teismų sistemą: teisėjus rinkti,  priimtus sprendimus – viešinti.  Taip  sugrąžinsime į Lietuvą padorumą ir teisingumą. 
IV.    Užsienyje gyvenantys lietuviai  (išskyrus – buvusiose sovietinėse respublikose) yra materialiai stipresni, todėl Lietuva neturi finansiškai remti JAV Lietuvių bendruomenės ir kitų organizacijų bei įvairių leidinių, radijo, TV, renginių ir t.t. Lietuvybei išlaikyti JAV yra sukurti didesni ar mažesni fondai. 
V.    Smerkiame ir reikalaujame neleisti gėjų parado Lietuvoje per mūsų Tėvynei ypatingą – Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės  atkūrimo  dieną,  Kovo 11-ąją.

     JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”
Pirmininkas –  dr. Rimtautas Marcinkevičius, JAV LB LA pirm.,  CA
Pavaduotoja – Ligija Tautkuvienė, choreografė, žurnalistė (www.biciulyste.com vyr. redaktorė), IL
Nariai:
Aurelija Dobrovolskienė, ALIAS (Amerikos lietuvių inžinierių –architektų sąjunga) pirmininkė, IL
Edvinas Giedrimas, inžinierius (www.litua.com įkūrėjas), CT
Dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, PA
Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
Kun. Jaunius Kelpšas, Marquette Park‘o parapija, Čikaga, IL
Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, IL
Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė), TX
Jolita Paradnytė -Vlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietuvių Verslo tarybos narė, IL
Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demokratų partijos gen. sekretorius išeivijoje, dienraščio ,,Draugas” direktorių tarybos narys, IL
Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
Stefa Tamoševičienė, žurnalistė (www.biciulystė.com redaktorė), Vilnius- Čikaga.
Jurga Tautkutė-Heininga, odontotologė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė), IL