Kalendorius ir renginiai

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO NAUJIENOS. LWC Events in the Community, VASARIO 21 d., 2024

Written by Redakcija · 9 min read
N E W   C L U B

Do you have Lithuanian roots and want to get involved?

The Lithuanian World Center is looking for people to join our new Lithuanian Heritage Club, which is meant to bring together people living in the United States who have Lithuanian roots but do not speak the language and are interested in:
Learning more about and participating in Lithuanian culture (e.g., language, food, history, arts, community events, etc.)
Meeting in person or online with other Lithuanian Heritage Club members
Making new connections and becoming more involved in Lithuanian-American life
If you are interested in joining the club, please fill out the interest form below! We will contact you shortly with more information about the first meeting, planned to be held here at the Lithuanian World Center in Lemont, IL, sometime in March, April, or May 2024.
Interest Form
Not interested in joining this club but would like to support the preservation of Lithuanian culture and heritage in the United States? Please consider supporting the Lithuanian World Center at www.lcenter.org/donate. Thank you!

A P S I L A N K Y K I T E   C E N T R E
V I S I T   T H E   C E N T E R

Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
Mass at Blessed Jurgis Matulaitis Mission

Antradienis-šeštadienis / Tuesday-Saturday 8:00 a.m.
Sekmadienis/Sunday 9:00 a.m., 11:00 a.m., 6:00 p.m.

Galerija “Siela” Lietuvių dailės muziejuje
Gallery “Soul” at the Lithuanian Museum of Art

Šeštadienis/Saturday 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Sekmadienis/Sunday 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Kunigaikščių užeigos kavinė Bočių menėje
Grand Duke’s Cafe at the Ancestors’ Hall

Penktadienis/Friday 4:00 p.m. – 8:00 p.m.
Šeštadienis/Saturday 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
Sekmadienis/Sunday 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

M E N O   P A R O D O S
A R T   E X H I B I T I O N S


🇱🇹 Meno parodos galerijoje “Siela”
Autorinė Alvydo Pakarklio piešinių ir keramikos paroda vyksta nuo sausio 20 d. iki kovo 1 d.

Paroda “Vienybėje mūsų stiprybė” vyksta nuo vasario 7 d. iki kovo 16 d.

Galerija “Siela” veikia šį savaitgalį:
Šeštadienį, 10:00 v.r. – 2:00 v.p.p.
Sekmadienį, 10:00 v.r. – 2:00 v.p.p.
   Art Exhibitions at Gallery “Soul”
Exhibition of Art & Ceramics by Alvydas Pakarklis, open from January 20 to March 1.

Exhibition “Our Strength Is in Unity,” open from February 7 to March 16.

The gallery “Soul” is open this weekend:
Saturday, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Sunday, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
  Lietuvių dailės muziejus
Lithuanian Museum of Art

R O T A R I E Č I Ų   V A K A R A S
R O T A R Y   E V E N I N G

 
🇱🇹  Čikagos lietuvių Rotary klubo Nominacijų vakaras
Penktadienis, 3/1/2024
7:00 v.v.
PLC, galerija “Siela”

🇺🇸 Rotary Club of Chicagoland Lithuanians Nomination Evening
Friday, 3/1/2024
7:00 p.m.
PLC, Gallery “Soul”

Čikagos Lietuvių Rotary klubas
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians


Ž I B U R Ė L I S
 K I N D E R G A R T E N
 
🇱🇹 Žiburėlio Montessori mokyklos atvirų durų diena
Šeštadienis, 3/2/2024
9:00 v.r. – 11:00 v. r.
PLC, Žiburėlio Montessori mokykla (14911 127th St., Lemont, IL 60439)

2024-2025 mokslo metų registracija prasidės ir tęsis iki kovo 31 d.
Informacija: (630) 257-8891
www.ziburelismontessori.org

🇺🇸 Ziburelis Montessori School Open House
Saturday, 3/2/2024
9:00 a.m. – 11:00 a.m.
LWC, Ziburelis Montessori School (14911 127th St., Lemont, IL 60439)

2024-2025 school year registration goes through March 31, 2023.
Information: (630) 257-8891
www.ziburelismontessori.org

Žiburėlio Montessori mokykla
Ziburelis Montessori School


K A Z I U K O   M U G Ė
S T .   C A S I M I R ‘ S   F A I R
 
 
🇱🇹 Kaziuko mugė
Sekmadienis, 3/3/2024 
9:00 v.r. Šv. Mišios Pal.
 Jurgio Matulaičio misijoje
10:00 v.r. – 2:00 v.p.p. mugė R. Riškus salėje Pasaulio lietuvių centre

Visi kviečiami kartu švęsti tradicinę Kaziuko mugę, kurią organizuoja skautų tuntai. Bus įvairūs prekybininkai, žaidimai vaikams, lietuviškas maistas ir saldumynai.

🇺🇸 St. Casimir’s Fair 

Sunday, 3/3/2024 

9:00 a.m. Holy Mass at the Blessed Jurgis Matulaitis Mission

10:00 a.m. – 2:00 p.m. St. Casimir Fair in R. Riškus Hall at the Lithuanian World Center

All are welcome at the traditional St. Casimir’s Fair, organized by the Lithuanian scouts. There will be unique vendors, games for kids and Lithuanian food / cakes for purchase.

Lietuvių Skautų Sąjunga
Lithuanian Scouts Association


P O E T Ė S   P A G E R B I M A S
T R I B U T E   T O   P O E T
 
 
🇱🇹 Poetės Liūnės Sutemos pagerbimas
Šeštadienis, 3/16/2024 
4:00 v.p.p. pagerbimas prie kapo Lietuvių tautinėsė kapinėse (8201 S. Kean Ave. Justice, IL)

6:00 v.p.p. dokumentinės medžiagos pristatymas “Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre 

Arvydas Reneckis praves turą, papasakos gan netrumpą istoriją. Klausysimės ir poetės balso. Po kapinių pravažiuosime pro įsimintinas Poetei vietas, ir susitiksime ten, kur LIŪNĖ SUTEMA buvo pirmoji moteris poetė, skaičiusi savo eiles, Lietuvių dailės muziejaus atidarymo metu Pasaulio lietuvių centre po bažnyčia. Tinkamesnės vietos nei SIELA dvasiniams ir amžiniesiems dalykams rasime nebent lauke.

Bilietai $30 (prie įėjimo)

🇺🇸 Tribute to poet Liūnė Sutema

Saturday, 3/16/2024 

4:00 p.m. memorial service (Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Kean Ave. Justice, IL)
6:00 p.m. presentation of archival material, “Soul” Gallery at the Lithuanian World Center

Arvydas Reneckis will lead a tour and we will also listen to the recorded voice of the poet Liūnė Sutema. After the memorial service, we will meet at the Lithuanian Museum of Art, where Liūnė read her poetry during the opening of the museum over 30 years ago.

Tickets $30 (at the door)

Sandra Avižienytė, Linas Umbrasas, Arūnas Šatkus

M E T I N I S   S U S I R I N K I M A S
M E M B E R S ‘   M E E T I N G


 
 
🇱🇹 Metinis narių susirinkimas
Sekmadienis, 4/21/2024
1:00 v.p.p.
PLC, Banio šeimos salė
  
🇺🇸 Annual Members’ Meeting
Sunday, 4/21/2024
1:00 p.m.
LWC, Banys Family Hall

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

O P E R E T Ė
O P E R E T T A
 
 
🇱🇹 Johano Štrauso operetė “Čigonų baronas”
Sekmadienis, 4/28/2024
3:00 v.p.p.
J.Sterling Morton High School Auditorium (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 60804)
 
Bilietai jau greitai: Old Vilnius, Pasaulio lietuvių centro raštinėje bei Lithuanian Plaza (pas Morkūnus).
 
🇺🇸 Johann Strauss Operetta “Gypsy Baron”
Sunday, 4/28/2024
3:00 p.m.
J.Sterling Morton High School Auditorium (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 60804)

Tickets for sale coming soon: Old Vilnius, Lithuanian World Center office, Lithuanian Plaza (Morkūnai).

Čikagos Lietuvių Opera
Lithuanian Opera of Chicago


T E L E V I Z I J O S   P R O G R A M A
T E L E V I S I O N   S H O W

 
🇱🇹 “Duokim garo” laidos filmavimas Čikagoje!

Kviečiame solistus, šokių grupes ir kitus vienetus dalyvauti atrankoje. 2 min. video įrašus atrankai su kontaktine informacija prašome siųsti elektroniniu paštu – konkursas@javlb.org iki balandžio 30 d. Atrinkti dalyviai turės unikalią galimybę pasirodyti vienoje žiūrimiausių Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) laidų!

Informacija telefonais: 630-640-9817; 773-547-0520; 708-288-6662

JAV Lietuvių bendruomenė
Lithuanian American Community


P A V A S A R I O   M U G Ė
S P R I N G   F E S T


Registration form
🇱🇹 Pavasario mugė                 
Sekmadienis, 5/19/2024     
10:00 v.r. – 4:00 v.v.
PLC, priekinė pievelė

Visais klausimais dėl šio renginio bei registracijos formų kreipkitės į PLC raštinę telefonu 630-257-8787 arba elektroniniu paštu aleknaite@lcenter.org. Registracijos formoje rasite informaciją ir apie Vasaros bei Kalėdinę muges. 

🇺🇸 Spring Fest                      
Sunday, 5/19/2024       
10:00 a.m. – 4:00 p.m.
LWC, Front Lawn

If you have any questions about this event or the registration form, please contact the LWC office by email: aleknaite@lcenter.org or by phone 630-257-8787. In the registration form you will also find the information about our Summer and Holiday Craft Fair events. 

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

G O L F O   T U R N Y R A S
G O L F   T O U R N A M E N T


🇱🇹 Labdaringas golfo turnynas
Šeštadienis, 6/15/2024
12:00 v.p.p. 
Old Oak Country Club, Homer Glen, IL

Registracija jau vyksta. Registruokitės iki balandžio 16 d., naudodami kodą EARLYBIRD ir gaukite $15 nuolaidą vienam golfo žaidėjui: www.lithuaniangolf.com

🇺🇸 Charity Golf Tournament 

**********************
Registracija atidaryta
Registration is Open
Kviečiame visus dalintis informacija tarp savo bendruomenių narių ir paraginti būti aktyviais piliečiais, kadangi jau atidaryta registracija https://www.rinkejopuslapis.lt/ra-web/#rp-blank, kur užsienyje gyvenantys lietuviai, turėtų registruotis balsuoti paštu, arba Ambasadose, norintys kitais metais balsuoti:
Ø  Pilietybės išsaugojimo referendume,
Ø  Prezidento rinkimuose,
Ø  Europos parlamento rinkimuose,
Ø  Seimo rinkimuose.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Asanavičiūtė rašo:
 
“Džiaugiuosi, kad pavyko susitarti su Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija registraciją atidaryti daug anksčiau, kad visi norintys balsuoti spėtų užsiregistruoti. Taip pat Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paruošė Referendumo balsavimo biuletenį, kuriame reiks pažymėti ar sutinkate su Konstitucijos 12 straipsnio keitimu.
Susitarkime ir gausiu balsavimu kitais metais išspręskime Pilietybės išsaugojimo klausimą”!Daugiau informacijos apie referendumą rasite internetiniame puslapyje www.referendumas2024.lt
Šventojo rašto būrelis
Bible Study
Šventojo Rašto būrelis
Ketvirtadieniais
7:00 v.v.
PLC, Kambarėlyje „Pas Prelatą“

Kviečiame visus į Šventojo Rašto būrelį su t. Vaidu Lukoševičiumi, SJ! Būrelis renkasi ketvirtadieniais, nėra būtina dalyvauti kas savaitę, prisijunkite, kai galite. Šių metų tema: „Nepatogios Evangelijos“. Prašome prieš susitikimą perskaityti ir pamedituoti pagal tvarkarštyje nurodytas Šv. Rašto skaitinių nuorodas. Susitikimai vyksta lietuvių kalba. Laukiame Jūsų!

BJM Mission Bible Study
Every Thursday at 7:00 p.m.
LWC, Room „Pas Prelatą“

Please join the Blessed Matulaitis Mission Bible study group led by Fr. Vaidas Lukosevicius, S.J. The group meets every Thursday at 7 p.m. Attendance every Thursday is not required. Please join us when you can. This year the theme is – “Uncomfortable Gospels”. The meetings are in the Lithuanian language.

Pal. Jurgio Matulaičio misija
Blessed Jurgis Matulaitis Mission
Tapkite kasmėnesiniu PLC rėmėju 
Become a monthly donor
Tapkite Pasaulio lietuvių centro kasmėnesiniu rėmėju www.lcenter.org/donate/monthly

Jūsų $5, $10, $20 ar kita paaukota suma prisidės ne tik prie centro išlaikymo, bet ir galimybės po PLC stogu įsikūrusioms organizacijoms suteikti ženkliai palankesnes nuomos kainas nei yra rinkoje.


Join the Lithuanian World Center as a monthly donor www.lcenter.org/donate/monthly.

Your $5, $10, $20 or other monthly donation will not only support building maintenance and modernization projects at the Lithuanian World Center, but also allow the Center to continue providing affordable below-market rates to the 50+ Lithuanian organizations that use its facilities.
Dėkojame Arka Express
Thank you to Arka Express
Dėkojame Arka Express už paramą įrengiant R. Riškus salės vestibiulį, kuris buvo šią vasarą moderniai atnaujintas!

Thank you to Arka Express for supporting the modernization of the R. Riškus Hall vestibule, which was renovated this summer!
Dėkojame Rauduvės šeimai
Thank you to the Rauduve Family

Dėkojame Rauduvės šeimai už paramą įrengiant R. Riškus salės vestibiulį, kuris buvo šią vasarą moderniai atnaujintas!

Thank you to the Rauduve Family for supporting the modernization of the R. Riškus Hall vestibule, which was renovated this summer!

Norite, kad jūsų verslas būtų labiau matomas lietuvių bendruomenėje?
Įsigykite elektroninę reklamą PLC savaitinio naujienlaiškio Draugų ir rėmėjų skiltyje 3 mėnesiams tik už $150. Jūsų logo su nuoroda į jūsų verslo tinklalapį bus matomi visiems PLC naujienlaiškio gavėjams net 12 kartų, pasiekdami 1.5K skaitytojų.
ARBA tapkite Mėnesio verslo partneriu už $150. Jūsų verslo reklaminis tekstas, grafinė reklama ir nuoroda į jūsų tinklalapį bus įterpti atskiroje tik jūsų reklamai dedikuotoje PLC naujienlaiškio skiltyje, tokioje, kaip ši. PLIUS ta pati informacija bus patalpinta į PLC Facebook paskyrą tam pačiam laikui. Tai net 4 savaitės jūsų reklamos, pasiekiančios 5K bendruomenės narių.
ARBA imkite abu paketus už $250 ($50 nuolaida)

Is your business looking for opportunities to reach our community?
Get 3 months of your logo and website link exposure in our newsletter’s Friends and Partners section on the bottom of this newsletter for only $150.That’s 12 weeks of reaching 1.5K readers
OR become our Business Partner of the Month and get an exclusive section in this newsletter with your graphic advertisement, additional text and link to your website. That is 4 weeks of reaching 5K readers. PLUS your same ad will be placed on our Facebook page for the same period of time, reaching a community of 5K
OR get both packages for $250 ($50 worth of savings!) Pagalba socialiniais klausimais
Social Services Assistance 🇱🇹 Services are provided in Lithuanian language 🇱🇹 Pagalba socialiniais klausimais
TIKTAI ŠEŠTADIENIAIS!
Registracija telefonu (630) 257-8788
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th Street, Lemont, IL 60439Socialinių reikalų skyriuje teikiamos socialinės paslaugos nedideles pajamas gaunantiems JAV piliečiams ir turintiems žalią kortą, pensininkams ar neseniai į JAV atvykusiems gyventi bei dirbti Lietuvos piliečiams.

Social Services Assistance
SATURDAYS ONLY!
Registration by telephone (630) 257-8788
In the Lithuanian World Center’s Lower Level 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

JAV lietuvių bendruomenė
Lithuanian American Community
Ar turi LWC kortelę?
Do you have an LWC card? Už $100 auką per metus, gausite LWC kortelę, kuri jums suteiks įvairias nuolaidas (nuo 10-20%) ištisus metus.  Apsilankykite mūsų tinklapyje www.lcenter.org ir įsigykite LWC kortelę.  

Kompanijas ir organizacijas kviečiame tapti mūsų biznio partneriais.  Dėl informacijos skambinkite (630) 257-8787.

Visit our website www.lcenter.org to make a minimum $100 donation and we will promptly send you the LWC card which offers you 10-20% discounts at many businesses in the Lemont and Chicagoland area.

If you are a business owner and are interested in joining our list of business partners, call us at (630) 257-8787.

English poster Paaukokite savo automobilį ir paremkite Centrą
Support the Center when you donate your vehicle