Kultūra ir menas

“Grandies” tautinis ansamblis gegužės 10 d. koncerte atvėrė šokių kraičio skrynią

Written by admin · 3 min read

     Gegužės 10 d. Čikagos apylinkių didžiausias ir seniausias tautinis ansamblis „Grandis“ atvėrė sukaktuvinę 55-mečio jubiliejaus šokių kraičio skrynią ir vaizdžiai bei džiaugsmingai parodė susirinkusiai publikai savo platų repertuarą.

    Koncertas Downers Grove North (IL) gimnazijos teatre prasidėjo su Lietuvos konsulo Čikagoje, Marijaus Gudyno sveikinimo žodžiais, ne tik savo vardu, bet per jį perduotais sveikinimais iš Lietuvos. Perskaitytas asambliui ir jo meno vadovei  įteiktas Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijos PADEKOS RAŠTAS “už lietuviu  tautines ir kultūrines tapatybes puoselijimą, etninio palikimo ir tradiciju sklaidą, išeivijos bendruomenes Jungtinese Amerikos Valstijose stiprinimą”, pasirašytas Kultūros ministro, – Šarūno Biručio. Gauti sveikinimas  iš Lietuvos Respublikos prez. Dalios Grybauskaitės ir is Lietuvos ambasadoriaus JAV, Žygimanto Pavilionio.  JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Sigita Šimkuvienė taip pat „Grandį“ sveikino ir perdavė linkėjimų. Kiti gražūs sveikinimai ir palinkejimu laiškai išspausdinti koncerto programos leidinyje.

  Koncerto, pavadinto „Atverkim šokių kraičio skrynią” programa prasidėjo jaunimo ir studenčių ratelių mergaičių sušoktu šokiu, „Kepurinė“, ir tada į sceną įžingsniavo vienas po kito, visi ansamblio septyni šokėjų rateliai, kuriuose koncertui šok 185 šokėjų- vaikučiai,vaikai, jauniai, studentai, suaugusieji ir pirmos dalies paskuktinieji šokėjai- pagyvenusieji (veteraniai).

Šiais metais koncerte pagyvenusieji (veteranai) šokėjai atšventė savo ratelio 30-metį. Juos šokančius ant scenos stebėjo koncerte dalyvaujantys pirmieji to ratelio šokėjai, kurie buvo pagerbti koncerto pabaigoje, jiems prisegtos gėlės, pasidžiaugta jų buvimu. Ratelį nuo įsikūrimo mokė ilgametė ansamblio vadovė ir pirmoji to ratelio mokytoja Irena Smieliauskienė. Ją pagerbti, dabartinės ratelio mokytojos Vidos Brazaitytės pamokyti, šokėjai pašoko Irenos Smeiliauskienės „Telšių valsą“, muz. Jurgio Gaižausko.

Kai kuriuos koncerto programos šokius šoko net kelių ratelių šokėjai. Pvz. „Rusnietį“šoko studentų ir suaugusiųjų rateliai. Šokį „Oi, tas oželis“ atliko vaikų ir pagyvenusiųjų (veteranų) ratelių šokėjai. Vieną koncerto šokį, „Dūktinę polką“ specialiai „Grandies“ jubiliejui  pastatė choregrafas doc. dr. Vidmantas Mačiulskis, pagal Dariaus Daknio muziką. Finale išgirdome „Ratuko“ muzika, kurią prieš daug metų specialiai „Grandies“ ansambliui parašė Juozas Strolia.

 

Koncertui  pasibaigus į sceną sugužėjo visi ansamblio šokėjai. Buvo smagu  ekrane pamatyti vaizdus iš ansamblio gyvenimo – šokių šventes, koncertus, keliones bei pasirodymus Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Buvo įteikti pažymėjimai, šokusiems ansamblyje 5, 10, 15 ir net 25-eris metus. Pagerbta ir gėlėmis apdovanota ansamblio meno vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, kuri jau dvidešimt metų savo rankose laiko ansamblio gyvavimo vairą. ,,Grandį” gražaus jubiliejasu proga sveikino kitų ansamblių šokėjai,  šokantys Čikagos apylinkėse, ir iš toliausiai atvykęs Bostono „Sambūrio“ vadovas Tomas Mikuckis,  pakvietėęs į 2016 metais Baltimore, MD rengiamą išeivijos Šokių šventę.

Programos dalyviai,  stengdamiesi išpildyti mokytojų lūkesčius,  šoko su pasididžiavimu bei meile lietuvių tautiniam šokiui. To nebūtų be pasišventusių mokytojų ir šeimos narių, kurie sudarė jiems galimybe šokti „Grandyje“. Sukaktuvinio koncerto programai šokėjus paruošė „Grandies“ kūrybinė grupė,kurią sudarė:  ansamblio meno vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, mokytojų kolektyvas -Dalia Bilaišytė-DeMuth, Rima Birutienė, Vida Brazaitytė, Gintaras Grinkevičius, Vitalija Ivinskienė, Daina Matusaitienė, Monika Mikulionytė, Lidija Polikaitienė, Andreja Varaneckaitė, Rėda Ardytė-Pliurienė ir viena mokytoja padėjėja -Daina Polikaitytė. Beveik visos mokytojos užaugo ansamblyje, tik kelios jaunystėje šoko tautinių šokių ansambliuose kituose miestuose, Detroite ir Clevelande. Ansamblis  didžiuojasi turintis net du Lietuvoje mokslus baigusius choreografus -tai Gintaras Grinkevičius, ansamblyje mokytojauja jau 18 metų; Vitalija Ivinskienė mokytojauja ir pati šoka jau 5 metus.

Koncertui buvo paruošti du leidiniai. Mažajame buvo surašyta koncerto eiga, asmenys, padėjusieji prie įvairių koncerto ruošos darbų. Vidos Brazaitytės leidžiamam didesniajame programos leidinyje galima rasti straipsnių apie ansamblio gyvenimą, visų šokėjų vardus bei pavardes, įvairius sveikinimai ir daug nuotraukų.

Po gegužės 10 d. Downers Grove, IL gimnazijos salėje vykusio koncerto, sceną puošusi  tautodailininko Antano Tamošaičio skrynia buvo sugražinta į savo vietą Tautodailės institute. Vyresni šokėjai, ansamblio šokėjų tėvai, mokytojai bei remėjai išvyko iškilmingai vakarieniauti Pasaulio lietuvių centre. Jie šoko ir išbandė savo laimę  loterijoje išlošti gėrybėmis pilnus krepšius. Vakarienės svečiams staigmena buvo netikėtas svečias, Čikagoje viešėjantis ir vakarienėje užsukęs muzikas iš Lietuvos – Kostas Smoriginas.

„Grandies“ ansamblį įsteigė LSS (Lietuvių skautų sąjunga) ir jų vadovai pakvietė pirmą šokių mokytoją Ireną Šilingienę, kuri mokė nuo 1953-1958 m. Po pertraukos, 1964 m. Irena Smieliauskienė būrė savo vadovaujamas skautes bei Čikagos aukštesnios lituanistinės mokyklos (ČALM) mokinius į šokių grupę. Iš anksčiau veikusios grupės vadovės gavo leidimą pavadinti ratelį tuo pačiu „Grandies“ vardu.  Jos 30 metų vadovavimo laikotarpyje, ansamblis augo, klestėjo, koncertavo ir keliavo.   Šokių ansamblio grandinė nenutrūko kai ansamblio vadovavimą perėmė daug metu su ja dirbusi  dukra Violeta Smieliauskaitė- Fabianovich.

Po „Grandies“ jubiliejinio koncerto, vieni šokėjai vėl grįš prie darbų, kiti sės prie knygų, užbaigs mokslo metus ir lauks vasaros poilsio bei linksmybių. O 55 ansamblio šokėjai dar lankys šokių repeticijas — jie vyksta į Lietuvą ir dalyvaus Dainų šventės Šokių dienoje „Vėtros“ futbolo stadione liepos 5 d.

Savo skyrelyje gegužės 10 d. koncerto leidinyje,“Grandies“ meno vadovė Violeta Smieliauskaitė Fabianovich rašė: „Ansamblis Irenos Smieliauskienės dėka tvirtai stovi: sekame jos pėdomis, jungiame visas šokėjų širdis į vieną, ilgą grandinę. Jei jaunimas neras laiko šokti, nebus „Grandies“… Kol kas „Grandis“ tikrai gyvuos.  Juk po vasaros atostogų „Grandies“ vadovai ir mokytojai  vėl kvies lietuvių tautinius šokius mylinčius grįžti į ansamblį ar prie jo prisijungti ir ruoštis naujam sezonui, kurio metu išmoks naujų lietuviškų tautinių šokių, pašoks jau anksčiau išmoktus, bendraus, džiaugsis gražiu lietuviškų tradicijų paveldu..

Daugiau apie ansamblį galima rasti: www.grandischicago.org/

„Grandies“ informacija

Nuotraukos Vytenio Lietuvninko