Kultūra ir menas

Torontiečių sniegas ir šaltis nebaugina – šildo juos daina ir mintys, jog vasara jau nebe už kalnų

Written by admin · 2 min read

  Į X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę ,,Padainuosim dainų dainelę”, liepos 3-5 d. savaitgalį nuaidėsiančią Čikagoje, atvyks trylika kolektyvų iš Kanados. Net penki iš jų repetuoja Toronto Prisikėlimo parapijoje, vienam iš kurių (beje, gausiausiam šventėje dalyvausiančiam chorui) – “Volungei” – 2015-ieji bus ypač įsimintini.


 

   Vis garsiau ir garsiau skamba artėjančios šventės repertuaro dainos, vis drąsiau jaučiasi choristai, versdami dainyno lapus, vis greičiau lekia repeticijų laikas, vingiuojant melodijas, plojant, trepsint, skanduojant sinkopuotus ritmus. Visi Toronto dainininkai, repeticijoms besirenkantys  Prisikėlimo parapijos patalpose, jaučiasi pakiliai ir užtikrintai, kad dainų šventės repertuarą spės išmokti laiku ir į Čikagą važiuos puikiai pasiruošę.

   Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose repetuoja penki kolektyvai, liepą atvyksiantys į X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę “Padainuosim dainų dainelę” : parapijos vaikų choras, vadovaujamas Danutės Biskienės (koncertmeisterė Danguolė Radtkė), Toronto jaunimo choras, mišrus choras “Volungė”, “Volungės”  dainų šventės choras, vadovaujami Dalios Viskontienės ir Nijolės Benotienės (koncertmeisterės D.Radtkė ir Ilona Beres) bei “Volungės”  moterų ansamblis, vadovaujamas D.Viskontienės. Beveik kiekvieną repeticiją dainininkus aplanko, pasiklauso jų dainavimo, paskatina, nusišypso ir visada bei visur padeda, kad tik viskas sklandžiai vyktų,  parapijos klebonas Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika.

  Didžiausias visos chorinės veiklos įkvėpimas – tai Dalia Viskontienė bei ilgamete veikla pasižymėjęs choras “Volungė”, apie kurį buriasi ir visi kiti kolektyvai. Šie veiklos metai Toronto “Volungei”  ypač gausūs įvairių renginių, švenčių, sukakčių.  Viskas 2015-aisiais pastarojo choro kalendoriuje skaičiuojama dešimtmečiais: balandžio mėnesį volungiečiai ruošiasi paminėti Jono Govėdo, kompozitoriaus  ir  buvusio “Volungės”  koncertmeisterio,  mirties 10-metį. Komitetas, kuriam vadovauja Laima Underienė, renka nuotraukas, prisiminimus apie Joną, kviečia garbingus lietuvius ir kanadiečius muzikus, dirigentus, mokytojus, dirbusius kartu su Jonu Govėdu, dalyvauti šiame minėjime. Popietė prasidės šv.Mišiomis, kurių metu “Volungė”  giedos šv. Jono Mišias, parašytas Leonido Abario ir skirtas J.Govėdo atminimui. Po jų bus prisimintos šio žymaus žmogaus gyvenimo ir kūrybos akimirkos, atlikti jo sukurti kūriniai.

   Liepos mėnesį – jau minėta jubiliejinė X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė Čikagoje, kelionę į kurią organizuoja choro administratorė Judita Gabrienė su savo pagalbininkais, o spalį – “Volungės”  40-mečio renginys, organizuojamas Danguolės Juozapavičiūtės-Breen vadovaujamo komiteto darbštuolių. Šią sukaktį paminėti ir ja pasidžiaugti yra numatytos padėkos Mišios, po kurių – choro koncertas ir vakarienė. Rašoma kolektyvo istorija, rikiuojami nuveikti darbai, atlikti koncertai, įvairioms progoms užsakyti  kūriniai. Dėliojamos nuotraukos, primenančios buvusius bei dabartinius choristus, koncertus, ekskursijas, įvairius nuotykius. “Volungės”  40-asis gimtadienis – įvykis ne tik chorui. Tai dalis visos Toronto lietuvių bendruomenės veiklos istorijos.

Na, o paskutinė sukaktis bus minima šių metų pabaigoje – gruodžio mėnesį “Volungė”  pakvies į 30-ąją kalėdinių maldų ir giesmių popietę (tiesa, tarp minėtų renginių “Volungė” gegužę dar koncertuos Montrealyje, o  birželio mėnesį savo gerbėjams surengs palydų į Čikagos dainų šventę koncertą Toronte!).

Taigi, darbo labai daug, bet D.Viskontienei bei jos komandai puikiai organizuojant ir repeticijas, ir renginius, viskas sėkmingai juda į priekį. Dabar labai laukiame pas mus į repeticiją atvykstant artėjančios dainų šventės “Padainuosim dainų dainelę” meno vadovo Dariaus Polikaičio, kad galėtumėme parodyti, kiek jau esame išmokę ir kokie esame dėkingi už nuostabią progą ir vėl visiems sustojus dainuoti tą mielą ir širdžiai brangią mūsų tautos dainų dainelę.

Autorės nuotraukose:

Dalia Viskontienė repeticijoje
Prisikėlimo parapijos vaikų choro vadovė Danutė Biskienė ir akompaniatorė Danguolė Radtkė
Parapijos vaikų choras su vadove Danute Biskiene
Toronto jaunimo choras ruošiasi repeticijai