Lietuviai pasaulyje

Atsinaujinanti JAV Lietuvių bendruomenė remia strateginius Lietuvos siekius

Written by admin · 1 min read

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis kartu su Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke Valdemaru Sarapinu spalio 7-9 d.d. New Jersey valstijos Elisabeth mieste dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) XIX-osios Tarybos trečioje sesijoje, kurioje vienas iš svarbiausių tikslų buvo apmastyti strategines JAV LB gaires ir numatyti naują organizacijos strateginio veikimo planą.

Ž.Pavilionis pasveikino JAV LB planus atsinaujinti, pritardamas sesijos dalyvių nuomonei, kad augantis naujų išeivių vaidmuo bendruomenėje, pavojus lietuvybės išsaugojimui bei kintantys Lietuvos iššūkiai neišvengimai skatina ieškoti naujų JAV LB veikos būdų.

„Be gausios lietuvių bendruomenės JAV nebūtų ir ypatingų Lietuvos santykių su JAV, todėl mūsų visų interesas yra skatinti įvairių Amerikos lietuvių kartų bendruomeniškumą, telkti juos bendrai veiklai, stiprinti Amerikos lietuvių organizacijas ir dirbti išvien dėl lietuvybės išsaugojimo“, – sakė Ž.Pavilionis.

Kalbant apie užsienio politikos tikslus, ambasadorius akcentavo būtinybę JAV bendruomenei susitelkti ties Lietuvos energetinio saugumo problemomis bei siekti, kad 2012 metų Čikagos NATO viršūnių susitikime butų atspindėti Lietuvos interesai.

Ambasadoriaus siūlymu JAV LB XIX Tarybos trečioji sesija priėmė nutarimą, kuriuo JAV valdžia prašoma remti nuolatinę NATO oro erdves apsaugos misiją Baltijos šalyse.

JAV LB atstovai taip pat pritarė Lietuvos siekiams užtikrinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, atkreipdami dėmesį, kad planuojamos jėgaines Baltarusijoje ir Kaliningrade sumenkins Lietuvos energetinį saugumą ir gali sukelti ekologinius pavojus.

JAV LB atstovai pasveikino LR Vyriausybes sprendimą paskirti kultūros atašė JAV ir išreiškė viltį, kad jis prisidės prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo JAV.

JAV LB taip pat išreiškė nuomonę, jog Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymo klausimas tūrėtų būti sprendžiamas ne referendumu, bet tobulinant Pilietybės įstatymą arba keičiant kitą Konstitucijos straipsnį be referendumo.

Be to, JAV LB atstovai nusprendė kreiptis į JAV Kongresą dėl rugpjūčio 23 d. kaip Juodojo Kaspino dienos minėjimo JAV bei priėmė kreipimąsi į Lietuvos vyriausybę dėl tinkamo finansavimo krašto gynybai užtikrinimo.

JAV Lietuvių Bendruomenė yra didžiausia lietuvių išeivių bendruomenė pasaulyje. Savo veikloje ji remiasi 1949 metais Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto paskelbtais Lietuvių Chartos principais, raginančiais kiekvieną lietuvį ugdyti savo tautinę kultūrą, kalbą ir tradicijas ir “…išlaikytą lietuvių tautos gyvybę” perduoti ateities kartoms.

PRIDEDAMA. Nuotraukos: JAV LB XIX-osios Tarybos trečiosios sesijos dalyviai;

Kalba ambasadorius Ž.Pavilionis.

***

Mr.Rolandas Kacinskas
Minister, Embassy of Lithuania
Ph.: (202) 234-5860 Fax: (202) 328-0466