Lietuviai pasaulyje

CANBERROS ŽIDINIO SUEIGA

Written by admin · 1 min read

Š. m. rugsėjo 10 d. Prince Palace restorane, Belconnen canberiškiai židiniečiai susirinko metiniam susirinkimui prie pietų stalo.  Tėvūnas R.Daukus padarė metinį pranešimą,  apibudindamas  atliktą veikla, kuri buvo gana aktyvi. Neturint su savimi rekorderio,  sunku viską prisiminti, o jei kas būtų išleista, tai po to nemalonu rašinėti pataisas redakcijai.  Taigi, samate: veikta ir daug nuveikta.  

Kanclerė Barbara Šilins padarė pranešimą apie gautus finansus iš Canberos Lietuvių Sąjungos, bet ir čia nesileidžiant į detales: daug gauta ir nemažai išleista.  Gražu, kad budžetas buvo gerai subalansuotas.  Iš politinio sostinės taško –  židiniečiai geriau susitvarkė pinigais negu ten sėdinti.
  Tęsiant pranešimus Ridas, visų nusiminimui, pranešė  atsistatydinąs iš pareigų kitiems metams. Jam ir Liucijai išreikšta padėka už tikrai aktyvią veiklą. Į  savo apleidžiamas pareigas pristatė  sesę Vidą Howe.  Vida  – aktyvi židinietė ir  jau pateikė ištisą  sąrašą numatomos veiklos ateinantiems metams.  Be abejo,  tas sąrašas prasiplės, nes židiniečiai yra aktyvūs lietuvių bendruomenės veikloje.

Po to į stalus plaukė „yum cha“ patiekalai, kurie, tarsi konkuruodami savo įvairumu, ragino mus nežiopsoti.   Viskas buvo  taip skanu, kad kaip toj pasakoj: „per smakrus varvėjo“.  Po gražios popietės vyrai spaudėm vienas kitam rankas, o su sesėm židinietėmis buvo malonu apsikabinti ir pasibučiuoti iki kito susitikimo.

Apgailėtinai, kad Tadas Žilinskas atvyko be savo foto aparato, taigi nėra galimybės su skaitytojais pasidalinti popietės vaizdais.  Popietės „ baliavonės“  išlaidos buvo padengtos iš židinio iždo.
Pakeliui į namus užsukus pas Laimą ir Tadą Žilinskus, bevartant foto albumus, užtikau ir „iškaulijau“ porą fotografijų, tikėdamasis, kad Sydnėjaus Skautai Vyčiai susirinkę jubiliejui į lenkų klubą,  supras kodėl mūsų klubo garbingas ponas pirmininkas atsisakė įsileisti paminėti jubiliejų, pats  davęs Vyčio įžodį šiai organizacijai.  Bet apie tai jau gal kas kitas parašys kaip Vyčiai minės pas lenkus spalio 26 d.

Laimingai grįžome į Picton, bet iš ryto norėjosi svarstykles mesti pro langą nes „yum cha“ paliko savo pėdsakus.      

Algis Bučinskas