Lietuviai pasaulyje

Didžiausia išeivijoje lietuviška filantropinė organizacija žengia iš kartos į kartą – link šimtmečio (papildyta)

Written by admin · 3 min read

Nuo 2009 m. Lietuvių fondo Tarybai vadovavęs Rimas Griškelis: ,,Per trejus metus supratau tiek, kad atlikti visus užsibrėžtus projektus laiko buvo per mažai, darbo perdaug, o ir lėšų trūko.“ Kuomet 1962 kovo mėn. 14 d. Čikagoje buvo oficialiai įregistruota dar viena pelno

nesiekianti Illinois valstijos labdarą teiksianti organizacija, pasivadinusi Lietuvių fondo vardu, pirmasis jos Tarybos pirmininkas dr. Antanas Razma jau daugiau kaip metai visus savo tautiečius kvietė aukoti ,,milijoninio fondo” lietuviškiems reikalams kapitalui. Jaunas gydytojas per gan trumpą laiką surado nemažai bendraminčių, tačiau net ir gan aktyviai prisidedant užjūrio lietuvių bendruomenei, per keletą mėnesių LF kasoje tebuvo vos 20 tūkst. dol. Visgi didžiausios užjūryje lietuviškos finansinės-labdaros organizacijos steigėjų entuziazmas neišblėso, ir po 12 metų Lietuvių fondo kapitalas pasiekė išsvajotąjį milijoną… antrajam teprireikė 6 papildomų metų, trečiajam – keturių.

2000 m. Lietuvių fondas perkopė 10 mln. ribą, 2003 m. jau 15 mln. Per 50+ metų LF aukotojai lietuvybei išlaikyti sunešė beveik 20 mln. dol., o įvairiems projektams remti išdalinta virš 15 mln. dol. Net ir pastaruoju metu, kuomet pasaulinė ekonomika dar nėra pilnai atsigavusi ir pagrindinis LF kapitalas nesiekia prieškrizinio 2008-jų metų lygio, Pelno skirstymo komitetas kasmet skirsto apie 400 tūkst. dol. paramos puoselėjant lietuvišką kultūrą, švietimą, jaunimo organizacijas bei įvairią kitą išeivijos visuomeninę veiklą. Taip pat 2011 m. paskirtos 52 stipendijos lietuvių kilmės studentams bendrai $60,418 sumai.

Visgi 49-ajame LF narių suvažiavime, kuris praėjusį šeštadienį įvyko Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte, kalbėta ne tik apie įspūdingus šios organizacijos įkūrėjų bei ilgamečių bendradarbių pasiekimus. Savo kadenciją baigęs Tarybos pirmininkas R. Griškelis tarp kita ko pažymėjo, kad sunkokai į Lietuvių fondą sekasi pritraukti tiek iš Lietuvos neseniai atvykusius, tiek Amerikoje gimusius jaunąją mūsų tautiečių kartą. „Jeigu į mūsų organizaciją neįsilies jaunimas, jau dabar galime uždaryti Lietuvių fondo duris“,- nevyniodamas žodžių į vatą šeštadienio rytą sveikindamas LF įkūrėjus, narius, įgaliotinius ir rėmėjus, tarp kurių buvo ir Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus bei JAV ambasadorė Lietuvai  Anne E. Derse, sakė nuo šiol Garbės komitetui vadovausiantis Tarybos narys. Tarp raštu gautų sveikinimų Lietuvių fondui, kurių susilaukta iš JAV Lietuvių Bendruomenės, Latvių fondo, dr. Juozo Kazicko, Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos, suvažvimo metu perskaitytas vienintelis – Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės laiškas.

Asmeniškai organizaciją sveikino Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Valdybos pirmininkas dr. Augustinas Idzelis, įteikęs LF vadovybei specialiai 50-mečiui nukaldintą medalį bei Jaunimo Centro vardu Marytė Utz. Tylos minute buvo pagerbti Anapilin iškeliavę organizacijos nariai bei vadovai, tarp kurių ir nuo 1971 m. iki 2010-jų Lietuvių fondo Taryboje išdirbęs buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas. ,,Vytauto darbštumui, pasiaukojimui Lietuvių fondo gerbūviui bei mūsų organizacijos istorijos, struktūros bei nuostatų žinojimui dar ilgai neprilygs niekas” – vos sulaikydamas ašaras kalbėjo Rimas Griškelis, ,,bet aš manau, kad jis jau įsijungė į lietuviškai visuomenei naudingą darbą Danguje, greičiausiai ir ten peržiūrinėja įstatus” – liūdna humoro gaidele a/a Vytauto pagerbimą užbaigė LF Tarybos vadovas. Vėliau kalbėjo LF Valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, nuo pereito sekmadienio tapęs Tarybos pirmininku (naujuoju Valdybos pirmininku išrinktas Arvydas Tamulis), iždininkas Salius Čyvas, Finansų komiteto vadovas Almis Kuolas, po kurio pranešimo suvažiavimo dalyviai išklausė Fondo investicijų patarėjų iš Morgan Stanley/Smith Barney P. Majausko bei George T. Cook prezentacijos. Suvažiavimo metu visi norintys galėjo įsigyti puikią dovaną esamiems bei būsimiems LF nariams –  3-ąjį Lietuvių fondo istorijos tomą (apimantį 1992-2012 metų laikotarpį). Įstatų komiteto pirmininkas Dalius Vasys pristatė rezoliuciją, pagal kurią būtų leidžiama kitoms pelno nesiekiančioms lietuviškoms organizacijoms per Lietuvių fondą investuoti savo lėšas ir taip pasinaudoti LF paslaugomis, negaunant jokių kitų narystės teisių. Šis nutarimas buvo vienbalsiai priimtas plojimais, taip pat perrinkti/išrinkti 5 nauji Tarybos nariai – Rimantas Griškelis, Audronė Karalius, Marius Kasniūnas, Almis Kuolas bei Antanas Razma, Jaun. Iš šešių pasiūlytų kandidatų į Kontrolės komisiją suvažiavimo dalyviai išrinko tris – Gytį Petkų, Algį Rugienių, Jaun. Ir Aušrelę Sakalaitę. 49-tasis LF narių suvažvimas užbaigtas anksčiau, nei įprasta – dauguma jo dalyvių nuskubėjo ruoštis vakariniam organizacijos 50-mečio pokyliui.
Beveik 400 svečių sugužėjo į Lietuvių fondo 50-čio pokylį šeštadienio vakare į „The Hyatt Lodge“ (Oak Brook, IL) viešbutį, kurio administratorė Sigita Jasudas-Stankevičienė bei šio renginio organizacinis komitetas (vad. dr. Raimundas Šilkaitis, jo nariai A. Razma, Jaun., R. Griškelis, A. Tamulis, M. Kasniūnas, K. Nakas, Rita Kisielienė) padarė viską, kad iškilmingos vakarienės metu gausiai susirinkusiems LF nariams, rėmėjams ir draugams nieko netruktų. Šventinio pokylio metu sveikinimo žodį tarė LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, svečias iš Lietuvos – kultūros ministras Arūnas Gelūnas. Lietuvos užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio sveikinimą perskaitė jo pavaduotojas Evaldas Ignatavičius. Šventės kulminacija tapo Kęstučio Nako režisuotas autorinis vaidinimas ,,Fondas per amžius”, prieš kurį buvo pagerbti vieni pagrindinių Fondo įkūrėjų ir pirmųjų narių dr. Antanas Razma, vyr. bei dr. Kazys Ambrozaitis (spektaklyje be K. Nako dar vaidino Audrė Budrytė ir Vytas Čuplinskas). LF jubiliejinėje vakarienėje taip pat dalyvavo Šiaurės Amerikoje dirbantys LR garbės konsulai, Lietuvos ambasados JAV darbuotojai, Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas, kitų organizacijų vadovai, mūsų tautiečiai iš 15 Amerikos valstijų, Kanados, Meksikos ir Lietuvos. Po gardžios vakarienės šokiams pakvietė ,,The Dick Elliot Orchestra”, savo talentą demonstravo jaunieji Lietuvių fondo rėmėjai – grupė ,,Trikampė” (Dovas Lietuvininkas, Tomas Čyvas ir Kovas Kulbis). ,,Jau laukiame užsakymų Lietuvių fondo 100-čio pokyliui, “ – juokaudamas į svečius ,,Hyatt Lodge” kreipėsi R. Griškelis, Į 50-čio jubiliejinę vakaronę toli gražu ne visi norintieji sutilpo, tai jei dabar iš anksto užsisakysite sau vietą 100-čiui, tikrai pažadu, parūpinsime stalą garbingiausioje vietoje”. Taigi ir toliau žengiame drauge su Lietuvių fondu – iš kartos į kartą!

Ligijos Tautkuvienės nuotraukose: 1. Po 49-ojo LF narių suvažiavimo Lemonte įamžinti dabartiniai organizacijos Tarybos, Valdybos bei Kontrolės komisijos nariai ir LF įkūrėjas dr. Antanas Razma (pirmas iš kairės ); 2. 49-ąjį Fondo suvažiavimą Lemonte šeštadienio rytmetį savo apsilankymu pagerbė ir stambią auką šiai organizacijai paskyrė LR prezidentas Valdas Adamkus, atminimui nusiforografavo su Rimantu Griškeliu (dešinėje) ir Marium Kasniūnu; 3. Kalba JAV LB Valdybos pirm. Vytas Maciūnas; 4. Salės vaizdas.