Lietuviai pasaulyje

Gausūs Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo renginiai vyko daugelyje JAV miestų

Written by admin · 3 min read

Lietuvos ambasada bei generaliniai konsulatai JAV kartu su vietos lietuvių bendruomenėmis kovo 11 dieną surengė Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtus renginius daugelyje Amerikos miestų.

Bene didžiausią šventę už Atlanto surengė Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, sukvietęs daugiau nei 2000 svečių į iškilmingą Kovo 11-osios minėjimą ant Mičigano ežero kranto įsikūrusiame laisvalaikio ir pramogų centre „Navy Pier“. Susirinkusius sveikino švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Ministras paragino lietuvius išlaikyti ryšį su Tėvyne ir skirti didelį dėmesį jaunimo švietimui, pabrėžęs, kad tautybė yra ne tik geografinė, bet ir kultūrinė kategorija.  Ž. Pavilionis kalbėjo apie Laisvės kovas ir įteikė Sausio 13-osios medalį už nuopelnus ginant Lietuvos Nepriklausomybę Čikagos lietuviui  Ernestui Lukoševičiui.
„Kiekvienai lietuvių kartai tenka nors sykį gyvenime ginti savo laisvę. Mano karta prieš 22 metus atgautą laisvę apgynė sausio 13-ąją tokių didvyrių kaip Ernestas Lukoševičius dėka. Ir nors šiandien Lietuva priklauso tokioms transatlantinėms organizacijoms kaip ES ir NATO, mes šią laisvę vis dar turime įtvirtinti. Todėl tiek NATO šalių vadovų susitikime Čikagos gegužę, tiek pirmininkaudami ES 2013 m. turėsime padaryti viską, kad Lietuvos vardas ir interesai būtų išgirsti ir įtvirtinti“, – sakė ambasadorius.
Po oficialiosios dalies vyko meninė programa, kutiojr pasirodė kolektyvai iš Čikagos: D. Polikaičio vadovaujamas choras „Dainava“, tautinių šokių ansamblis „Grandis“ (vad. V. Fabianovich), vaikų choras „Svajonė“ (vad. A. Šimkuvienė) bei lietuvių liaudies muzikos kolektyvas „Gabija“ (vad. G. Razumienė), o taip pat O. Balčiūno vadovaujama kapela „Biru Bar“ iš Indianapolio. Programą papuošė svečių iš Lietuvos, tautinių šokių kolektyvo „Ugnelė“ (vad. L. Didžiulienė) bei solistės E. Jurgaitytės pasirodymas.
    Lietuviškos šventės metu taip pat vyko keramikės N. Aušrienės kuruojama lietuvių menininkų darbų paroda, kurios metu buvo eksponuojami A.  Adomavičienės, A. Pakarklio, R. Visgirdos, M. Strasevičius, S. Kazimieraitienės, T. Bublio, V. Zimkaus, K. Musteikio, I. Wilke, N. Aušrienės bei A. Plioplio tapybos, grafikos, fotografijos, keramikos, mišrios technikos darbai, instaliacijos, skulptūros.
    Vaikštinėdami tropinių augalų paunksmėje šventės svečiai turėjo galimybę stebėti kaip audžiama medinėmis staklėmis, marginami velykiniai margučiai, pinama iš vytelių bei kaip veliant vilną kuriami papuošalai. Ten pat buvo eksponuojami jau sukurti rankdarbiai, vyko lietuviškos produkcijos, suvenyrų, meno dirbinių mugė, kurioje dalyvavo Balzeko lietuvių kultūros muziejus, parduotuvė „Lietuvėlė“, gelių parduotuvė „Always with Flowers“, įmonė „Lightstreams“, menininkai Raminta ir Raimundas Lapšiai bei kiti. Restoranas „Kunigaikščių užeiga“ pasiūlė lietuviškų patiekalų asortimentą. Mažieji šventės dalyviai turėjo galimybę patys pasigaminti lietuvišką suvenyrą. Vaikai spalvino vyčius, trispalves, lietuviškais raštais išmargintus margučius, kirpo, klijavo, lankstė ir namo išsinešė prisiminimą apie Lietuvą.   
Niujorke kovo 11-ąją buvo laikomos Šv. Mišios, po jų iškilmingo minėjimo metu svečius sveikino Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas ir Niujorko apygardos lietuvių bendruomenės pirmininkė Ramutė Žukaitė.
V. Sarapinas pavadino šią dieną stiprybę ir viltį simbolizuojančia Lietuvos žmonių švente, kviesdamas visus kartu tikėti, džiaugtis ir didžiuotis ja, branginti ir neleisti, kad ne visada šviesi kasdienybė imtų temdyti jos prasmę.
„Dvidešimt trečiuosius laisvės metus pradėjusi skaičiuoti Lietuva, nors ir klysdama, bet kartu ir uoliai taisydama savo klaidas, visąlaik tvirtai ėjo į priekį, šiuo ėjimu pelnydama tarptautinį pripažinimą Amerikoje, Briuselyje, Afganistane, Gruzijoje, Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių“, – teigė generalinis konsulas.
Po to Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės fotografas Tomas Tumalovičius, pasitelkęs vaizdinę medžiagą, susirinkusiems pasakojo apie Lietuvą garsinančias krepšininkų pergales ir apie nuo jų neatsiejamą sunkų kasdienį darbą.
Naujojo Džersio ir Pensilvanijos valstijų lietuviai 22-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį šventė Lietuvių namuose Filadelfijoje. Juos sveikino Lietuvos ambasadoriaus JAV pavaduotojas Simonas Šatūnas.
Merilando valstijos lietuviai Kovo 11-ąją minėjo istorinėje Baltimorės lietuvių namų didžiojoje salėje iškilmingu JAV ir Lietuvos vėliavų įnešimu.
Šventėje kalbėjęs Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas sakė, kad kovo 11-oji pratęsė garbingas valstybingumo tradicijas.
JAV sostinėje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui skirtas minėjimas surengtas Lietuvos ambasadoje Vašingtone.
Čia Vašingtono lietuvių bendruomenės organizuoto renginio metu prisiminta, kaip prieš 22 metus tose pačiose Lietuvos diplomatinės atstovybės patalpose tuometinis misijos vadovas Stasys Lozoraitis iškilmingai atnešė ką tik iš Vilniaus gautą Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo faksogramą. Ši žinia Vašingtone buvo sutikta griausmingomis ovacijomis ir šampanu.
Šventėje ambasadoje dalyvavo ir seniausio be pertraukos leidžiamo išeivių iš Lietuvos laikraščio „Draugas“ vyriausioji redaktorė Dalia Cidzikaitė, taip pat priminusi, jog visų lietuvių ir Lietuvos draugų dar laukia darbo ir įsipareigojimų kupinas kelias įtvirtinant tai, kas buvo pasiekta prieš 22 metus. Ji dalyvavo Vašingtono lietuvių bendruomenės organizuotoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje. D.Cidzikaitė supažindino renginio dalyvius su jau antrą šimtmetį pradėjusios skaičiuoti laikraščio leidyba ir ateities planais. Vyriausioji redaktorė pabrėžė, kad ,,Draugas” siekia kaip gali geriau atspindėti lietuvių, gyvenančių JAV, mintis, rūpesčius ir siekius, todėl tikisi, kad laikraštis ne tik kad išliks, bet ir praplės skaitytojų ratą.
,,Draugas” įdomus ne tik kaip dabar leidžiamas laikraštis, bet ir kaip šimtmetį kauptas kultūrinis, tautinis paveldas”, sakė D.Cidzikaitė. Ji paragino JAV lietuvius prenumeruoti ,,Draugą” ir tokiu būdu prisidėti prie lietuviško spausdinto žodžio JAV puoselėjimo. Kalbėdama apie Lietuvos valstybės ateitį, D.Cidzikaitė sakė, kad tiek Lietuvos valstybės, tiek jos likimu neabejingų žmonių, tame tarpe JAV lietuvių, laukia įsipareigojimų ir tiltų tiesimo metas. ,,Ar būsime tik pasyvūs jų stebėtojai, neretai- ir bumbėtojai, ar aktyvūs, balsą turintys ir juo pasinaudojantys dalyviai, priklausys
tik nuo mūsų pačių”, sakė D.Cidzikaitė.

Nuotraukose: 1. Stovi choras Dainava Šventės dalyvius sveikina LR švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius;

2.,,Draugo” vyr. redaktorę Dalią Cidzikaitę (kairėje) kalbina Vašingtono lietuvė Ginta Remeikytė-Gedo.

3. Iš kairės: Gintaras Steponavičius, Skaistė Aniulienė, Ernestas Lukoševičius ir Žygimantas Pavilionis

4.    Šoka tautinių šokių kolektyvas „Grandis“;
5.    Dainavo ,,Svajonė”;
6.    Šventės metu piešė vaikai;
7.    Lietuviškos produkcijos ir suvenyrų mugė.

Nuotraukos Rolando Kačinsko ir Tauro Bublio

Lietuvos ambasados JAV ir 
LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija

 

 

 

 

 

 

Up Next: Problemos