Lietuviai pasaulyje

In memoriam Vilhelmina Kilikauskas (1941-2022)

Written by Redakcija · 34 sec read

Gruodžio 24d., 2022 mus netikėtai paliko ilgametė parapijietė Vilhelmina (Vilė) Kilikauskas. Vilė buvo labai darbšti ir pareiginga moteris, ji daug metų buvo mūsų parapijos svetingumo grupės vadove. Priklausė parapijoje veikiančiuose klubose: Zarasų, Suvalkiečių, Pensininkų, Tauragės. Buvo Šakių klubo pirmininkė. Giedojo parapijos chore, priklausė išeivijos šauliams “Vytauto Didžiojo Rinktinei”, Lietuvos Vyčių 112 kuopai, Balzeko muziejaus moterų grupei “Gilda”.

Vilė labai mylėjo mūsų parapiją ir visada stengėsi padėti renginių metu. Čia buvo jos antrieji namai.

Nuoširdžiausia užuojauta sūnui Juozui su šeima, broliams su šeimomis ir visiems artimiesiems. Kviečiame prisiminti Vilhelminą savo maldose.

Atsisveikinimas su a.a. Vilhelmina Kilikauskas vyks sausio 7d., 2023m. (šeštadienį) nuo 11:30 iki 12:30val. ryte Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park).

12:30 val. p.p. – Šv. Mišios, bei po jų palydėjimas į Lietuvių Tautines kapines (Justice, IL)

Čikagos Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia