Lietuviai pasaulyje

J. Survilaitė. Brangiausios šventės VASARIO 16-osios akiračiuose

Written by Redakcija · 2 min read

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi esanti  kovingosios lietuvių Tautos piliečių, jų ilgų svajonių už laisvę ir nepriklausomą Lietuvą, dalimi nuo 19 amžiaus pabaigoje Tautos istorijoje įmintų mano senelio knygnešio Martyno Survilos pėdsakų, kurių niekas niekada nepajėgs ištrinti iš Tautos istorijos.

Kartu su didvyriškai susipratusiais protėviais eiliniais ir elitiniais lietuviais, kurie visi svajojo apie valstybę, jos ateitį, gerovės ir gėrio kūrimą senojoje mūsų Tėvynėje šiandien apima nepaprastas jausmas, kad kartu esame kažkada gyvenusių mūsų Tėvynės patriotų protėvių svajonių svarbi dalis.

Kunigas R. Doveika, sutinkant brangiausią šimtmečio šventę, išsireiškia: «Nuskambėjo labai įdomi frazė – kad tamsos pasaulis šiais laikais ateina tvarkyti savo tamsių reikalų pasitelkęs žmogaus teises… Galima svarstyti, kiek joje yra tiesos ir kiek ji diskutuotina, bet joje tikrai yra erdvės apmąstymams”…

Atrodo, kad šiandien  mūsų visų 3/4 kartų dalyvavimas valstybės kūrimo ir išsaugojimo procese privalo  būti grindžiamas išminties dorybe, bendrojo gėrio, solidarumo, atjautos dorybėmis, tačiau visų pirma kiekvienas privalo atsakyti į klausimą: kas yra svarbiau – gyvybės vertė ar gyvenimo kokybė, branginant mūsų tautinį palikimą? Tų dalykų sukeisti vietomis negalima, nes gyvenimo kokybė negali tapti svarbesne už gyvybės vertę ir mūsų Laisvės iškovojimus.  

Trisdešimt vieneri metai kasmet Vasario 16-ją prisimenu mūsų didvyriškai susipratusius protėvius – senąją Šveicarijos lietuvių išeivių kartą, kuri su šiuo pasauliu jau atsisveikino. Visada prieš akis iškyla jų išsaugoti archyviniai dokumentai, dienoraščiai, širdingai mums, naujai atvykusiems, papasakoti prisimininmai, kai sudėtingais pokario metais 1952 metų Vasario 16/17 dieną įkūrė pirmąją teisinę politinę /kultūrinę Šveicarijos lietuvių Bendruomenę (ŠLB) Alpių šalyje. Tada Lietuva buvo okupuota, ir, kurdama LBendruomenes pasaulio išeivija turėjo vienintelius tikslus: Bendruomenių TEISĖTUMĄ IR REIKALINGUMĄ.

“TEISĖTUMAS” – reiškė turėti tarptautinės konvencijos, Lietuvių Chartos  konstitucijos ir Šveicarijos konfederacijos civilinio kodekso įstatymais pagrįstą organizaciją;

“REKALINGUMAS” – reiškė pradėti kovą dėl Lietuvos išsivadavimo iš okupacijos, pratęsiant sovietų sunaikintos Lietuvos diplomatijos tikslus pasaulyje.

Pasaulio lietuvių išeivija 1952-02-17d. datą laikė svarbiausiu TEISINIU jų oficialios politinės kultūrinės veiklos Vakarų Europoje dokumentu – politiniu visrakčiu  Bendruomenės veiklai užsienyje. 1952-02-17d. ŠLB įkūrė talentingi lietuviai, kurie vėliau tapo žymiais mokslininkais, garsino Lietuvos vardą, gynė nepriklausomybės idėjas,Tautos garbę ir kūrė pasaulyje nepriklausomos Lietuvos viziją. 1952-02-17d. ĮSTATŲ 1-e punkte įrašyta, kad ŠLB laikosi Šveicarijos konfederacijos civilinio kodekso (ZGB. Art. 54; 69/70) įstatymų. (ŠLB Įstatai išlikę.)

Esminiu lietuvių išeivijos organizaciniu ir ideologiniu posūkiu laikomi 1949-ji metai, kai Hütenfelde (Vokietijoje), įvykusi pasaulio Lietuvių Chartos konferencija priėmė konstituciją, kurioje nutarta, kad

nuo okupacijos pasitraukę karo pabėgėliai lietuviai kiekvienoje šalyje organizuodami savo BENDRUOMENES, privalo laikytis tarptautinės konvencijos ir tos šalies, kurioje kuriama LB-nė, konstitucinių įstatymų, ir turi tikslus: 1. Padėti  Lietuvai atkurti nepriklausomybę; 2.išlaikyti lietuvybę už Tėvynės ribų gyvenančių lietuvių:

Išeivijos istorinė veikla yra  Lietuvos valstybės dokumentinio paveldo dalis. Įstatais patvirtintos ŠLB įkūrimo datos niekas neturi teisės pakeisti. 

Sveiku patriotišku protu mąstant, atrodo, kad  mūsų garbingos  išeivijos teisėtumo ir reikalingumo politinei/kultūrinei veiklai vystyti okupacijos metais už Tėvynės ribų turėtų lydėti pagarbos ir brangaus atminimo jausmas visoms lietuviško pasaulio kartoms, bet pagarbios ištikimybės ir rūpesčio egzaminas liko neišlaikytas. ŠLB naujoji emigrantė  Jūratė Caspersen nuo 2010 m. ŠLB teisinę įkūrimo datą savavališkai pakeitė į NETEISINĘ/NELEGALIĄ ir susitepė savo, kaip naujų emigrantų vadovės mundurą… Ponia Jūratė niekada su senaja karta archyvinių dokumentų netvarkė, neužrašinėjo jų prisiminimų, jokio asmeninio indėlio neįnešė istorinio ŠLB paveldo išlikimui, todėl nesubrandino savo pilietinės patriotinės pozicijos išeivijos veiklos erdvėse… 

Juk taip nesunku būtų šiandien visa tai prisipažinti klydus ir garbingai atsistatydinti iš svarbių PLB veiklos postų, nekeliant toliau melo ir propagandos chaoso visoje emigrantų PLB-nės veikloje.