Lietuviai pasaulyje

Janina Sučylienė. Sausio 13-osios minėjimas Pasaulio lietuvių centre

Written by Redakcija · 2 min read

Sausio 15d., po 11 val. Šv. Mišių, PLC Banio šeimos salėje vyko Sausio 13-ios – Kovos už Lietuvos laisvę gynėjų minėjimas.

Renginį tradiciškai organizavo JAV LB Lemonto valdyba.
Susirinkusieji pasivaišino LB Lemonto valdybos paruošta kava ir pyragais, susėdę prie papuoštų stalų šnekučiavosi ir laukė renginio pradžios.

Krauju aplaistytą Lietuvos kelio į laisvę minėjimą savo kūrybos eilėraščiu “Už laisvę” skaitymu  pradėjo LB valdybos pirmininkė Janina Sučylienė.
Tą naktį sniegas pražydo
skausmu, viltimi, nežinia…
Atėjūnai nerimo lig ryto,
ir dainos virto rauda
”.

Nuotr.: Janina Sučylienė ir Violeta Valaitytė

Pagrindinį pranešimą apie Sausio 13-ąją skaitė LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkės pavaduotoja Violeta Valaitytė. Ji paminėjo visus tą dieną už laisvę žuvusiuosius, trumpai supažindino su jų svarbiais gyvenimo momentais, pasidalino asmeniniais nepamirštamų įvykių prisiminimais, kurie ne tik pranešėjai, bet ir klausytojams išspaudė ne vieną ašarą.
Baigusi kalbą, V.Valaitytė pakvietė atsiminimais pasidalyti to meto liudininkus.

Aktyvi LB Lemonto apylinkės narė Raminta Machertas susirinkusiems papasakojo, kaip žinią apie kruvinąjį lietuvių pasiprišinimą okupantams sutiko tautiečiai, gyvenantys Čikagoje. “Mes tada, prieš 32 metus, sužinoję apie įvykius Lietuvoje, organizavome išvyką į Vašingtoną. Prie Lietuvos ambasados aktyvistai stovėjo su plakatais “Palaikom Lietuvą”, – pasakojo p. Raminta. – Ta proga mes sukūrėme ženkliuką su užrašu anglų kalba “Freedom for Lithuania” ir juos dovanojome praeiviams”. Vieną išsaugotą iki šių dienų ženkliuką p. Raminta padovanojo LB Lemonto valdybai.

Nuotr.: seselė Laimutė ir Violeta Valaitytė

Įdomus, šiltas ir gyvas to metų įvykių prisiminimas skambėjo iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos seselės Laimutės lūpų. Ji papasakojo, kad tuo metu buvo dvidešimtetė mergina ir su draugėmis susiruošė važiuoti į Kauną, Sitkūnus. Jos tėvai nenorėjo išleisti, bet ji prižadėjo saugoti save ir su jaunimu išvyko. Įdomiausia buvo tai, kad už savo sutaupytus pinigėlius nusipirko kailinukus ir juos apsivilko tą žvarbią sausio naktį. Buvo žvarbus oras, visi šildėsi prie laužo, o jos naujieji kailinukai persismelkė dūmų ir degėsių kvapais, bet, pasak seselės Laimutės, jai nebuvo dėl to skaudu. Ji džiaugėsi galėdama prisidėti prie savo šalies išsaugojimo, tautiškumo sustiprinimo.
Buvusi JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė prisiminė, kaip tą Sausio 13-ą dieną, sekmadienį, ji su kolegomis dalyvavo Jaunimo centre vykusiame radijo laidos “Margutis” paramos renginyje. Tada ir išgirdo baisią žinią apie įvykius Lietuvoje.

Po norinčiųjų pasidalinti prisiminimais pasisakymų, LB Lemonto apylinkės valdybos narys Petras Valius nunešė į Kryžių kalnelį degančią žvakę ir kaip amžinos atminties ženklą padėjo prie jo paties sukurto kryžiaus, skirto Sausio 13-ioms aukoms atminti.

Nuotr.: Ligija Tautkuvienė

Didžiąją renginio dalį sudarė JAV lietuvių laikraščio internetu “bičulystė.com” redaktorės Ligijos Tautkuvienės parodytas dokumentinis filmas “ Titas”, skirtas Sausio 13 – ąją žuvusiam jos sūnėnui Titui.
Filmas sukutas 1992 metais, dar pulsuojant gyvoms netekties žaizdoms. Filmo “Titas” scenarijaus autorė L.Tautkuvienė, režisierė Laima Lingytė. Moterys menininkės jautriai, švelniai ir atsargiai palietė ne tik vienos šeimos tragediją, subtiliai perteikė ją žiūrovams, bet suvirpino visų širdis, kurie tomis dienomis galėjo tapti kovos už laisvę aukomis.
Filmo peržiūros metu p. Ligija žiūrovams komentavo svarbius momentus, paaiškino, kas kur ir apie ką rodoma, akcentavo svarbius Tito gyvenimo momentus.

Nuotr.: Lemonto LB valdyba

Po filmo peržiūros renginio organizatoriai padėkojo visiems susirinkusiems. J.Sučylienė, pratęsdama tikros kovotojos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę L. Tautkuvienės mintis, perskaitė šių dienų aktualijas išsakantį savo kūrybos eilėraštį “Kol rusena viltis”:

Tu aš – mes Lietuvos ateitis!
Ne tie, kurie griauna Tėvynę!
Pakelkim save, kol rusena viltis!
Kol turim, ką tėvai, protėviai apgynę!

LB Lemonto valdybos pirmininkė Janina Sučylienė