Lietuviai pasaulyje

JAV lietuvių archyvų ir bibliotekų konferencija

Written by admin · 3 min read

JAV LB Archyvų komitetas ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras kviečia į

JAV LIETUVIŲ ARCHYVŲ IR BIBLIOTEKŲ KONFERENCIJĄ

2011 m. rugsėjo 3–4 dienomis Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje (5600 South Claremont Ave., Chicago, IL). Konferencijos pradžia rugsėjo 3 d., šeštadienį, 9 val. ryte.

Į konferenciją kviečiame visus, kurie laiko, saugo ar tvarko archyvus ir bibliotekas, tuos, kurie šia sritimi domisi. Programoje su pranešimais dalyvaus mūsų didesnių ir mažesnių archyvinių centrų, bibliotekų bei organizacijų atstovai. Iš Lietuvos į konferenciją atvyksta Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys ir Lietuvos ypatingojo archyvo direktorius Ovidijus Leveris, dr. Vytautas Žalys, ambasadorius ypatingiems pavedimams, URM. Kviečiami JAV lietuvių organizacijų vadovai. Taip pat atvyksta Lietuvos Respublikos ambasados atstovas. Konferencijoje vyks ir apskritojo stalo pokalbis, kur bus dalijamasi naujais sumanymais ir ateities planais; pokalbiui vadovaus LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.

Dėl informacijos ir registracijos, prašome, kreiptis į Dalę Lukienę tel. 301- 598-6657 begin_of_the_skype_highlighting 301- 598-6657 end_of_the_skype_highlighting arba e. paštu: dalelukas@verizon.net

JAV ARCHYVŲ IR BIBLIOTEKŲ KONFERENCIJOS PROGRAMA 

2011 m. rugsėjo 3-4 dienomis, Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje (5600 South Claremont Ave., Chicago, IL, 60636-1039.)
Rengia JAV LB Archyvų komitetas ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras.

PENKTADIENIS, rugsėjo 2 d.

7:30 vakare – Priėmimas / reception – Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500 South Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

ŠEŠTADIENIS, rugsėjo 3 d.

9:00 – 9:30 v. r. Registracija

9:30 – 10:00 v. r. Atidarymas:

• Konferenciją atidaro Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.
• Invokacija – tėvas Antanas Gražulis, SJ
• LR ambasada JAV – Rolandas Kačinskas. įgaliotasis ministras
• Konferencijos siekiai – Dalė Lukienė, JAV LB Archyvų Komiteto pirmininkė

I – DALIS – veda dr. Jurgis Anysas

10:00 – 10:45 v. r.
• dr. Ramojus Kraujelis, Lietuvos vyriausiasis archyvaras. „ Misija įmanoma – JAV lietuvių archyvų tvarkymo ir naudojimo perspektyvos“/
Klausimai, diskusijos

10: 45 – 11:00 val. r. Kavos pertrauka

11:00 – 11: 45 v. r.
• dr. Mirga Girniuvienė, Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvo direktorė. „ALKA – Rūpesčiai ir džiaugsmai“
Klausimai, diskusijos
11: 45 – 12: 30 v. p.p.
• dr. Augustinas Idzelis, Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro direktorius. „Žvilgsnis į archyvų darbą“
Klausimai, diskusijos

12: 30 – 1: 30 v. p.p. Bendri pietūs Jaunimo centro kavinėje

II – DALIS – veda – dr. Mirga Girniuvienė

1: 30 – 2:15 v. p.p.
• Dalius Žižys – Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) direktorius. „Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) naudojamos dokumentų paieškos ir skaitmeninimo technologinės sistemos ir jų principų taikymo galimybės JAV LB archyvams“ Klausimai, diskusijos

2: 15 – 2:45 v. p.p.
• Stanley Balzekas, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidentas. „Balzekas Lithuanian Culture Museum book cataloging and other projects ” (Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus knygų katalogavimo ir kiti projektai)
Questions/discussions

2:45 – 3:00 v. p.p. Kavos pertrauka

3:00 – 3:45 v. p.p.
• dr. Vytautas Žalys, URM ambasadorius ypatingiems pavedimams.
„LR URM ir lietuviški archyvai užsienio šalyse: planai ir galimybės” Klausimai, diskusijos

3:45 – 4:45 v. p.p.
• Diskusija „Kultūros ir mokslo centro reikalingumas ir nauda JAV lietuvių archyvinėje ir mokslinėje veikloje“, pristato ir veda LTSC tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas, dalyvauja: dr. Vytautas Žalys, URM; Sigita Balzekienė, Balzeko lietuvių kultūros muziejus; Gediminas Deveikis, Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) Archyvas – muziejus; dr. Dalia Cidzikaitė, laikraštis „Draugas”; Rimas Griškelis, Lietuvių Fondas;
dr. Giedrius Subačius, PLB Lituanistikos katedra, University of Illinois at Chicago;
Skaistė Aniulienė, LR generalinė konsulė.
Klausimai, diskusijos

SEKMADIENIS, rugsėjo 4 d.

9:00 v. r. Mišios Jėzuitų koplyčioje – atnašauja tėvas Antanas Gražulis, SJ

10: 00 – 10:15 v. r. Kavos pertrauka

III DALIS – veda dr. Augustinas Idzelis
10:15 -10: 45 v. r.
• Daiva Barzdukienė, PLB archyvų darbo grupės pirmininkė. „PLB Archyvų darbo grupės darbai”
Klausimai, diskusijos

10:45 – 11:15 v. r.
• Maria Patlaba, Baltimorės Lietuvių namų bibliotekos direktorė ir Henry Gaidys, Baltimorės Lietuvių namų muziejaus ir archyvų atstovas. „Baltimorės Lietuvių namų biblioteka, muziejus ir archyvai“
Klausimai, diskusijos

11:15 – 11:45 v. r.
• Gediminas Deveikis, LSS archyvo-muziejaus komiteto pirmininkas.
• „LSS Archyvai-muziejus”
Klausimai, diskusijos

11:45 – 12: 15 v. p.p.
• Vytas Beleška, LTSC, Žilevičiaus – Kreivėno muzikologijos archyvo vedėjas. „Kiekvienas žmogus – archyvas : kultūrinio paveldo saugojimas ir sklaida internetiniame amžiuje”
Klausimai, diskusijos

12:15 – 1:15 v. p.p. Bendri pietūs Jaunimo centro kavinėje

IV DALIS –v eda Kristina Lapienytė

1:15 – 1:45 val. p.p.
• dr. Dalia Kuzinienė ir dr. Daiva Dapkutė VDU – Lietuvių išeivijos institutas (Kaunas)
„ Lietuvių išeivijos instituto archyvai ir projektas Egzodo paveldo likimai”.

1:45 – 3:00 v. p.p. JAV organizacijų archyvų būklė ir veikla:
• JAV LB archyvai – Dalė Lukienė, JAV LB Archyvų komitetas
• Lietuvių Fondo archyvai – Rimas Griškelis, LF tarybos pirmininkas
• ALT’o organizacijų archyvai – Saulius Kuprys, ALT’o pirmininkas
• „Draugo” archyvai – dr. Dalia Cidzikaitė, „Draugo” vyriausioji redaktorė
• Ateitininkų archyvai
• Bažnytiniai archyvai

3:00 – 3:15 v. p.p. Kavos pertrauka

3:15 – 3:45 val. p.p.
Konferencijos įvertinimas: pasiūlymai – nutarimai – rezoliucijos
Veda: dr. Augustinas Idzelis ir Dalė Lukienė

3:45 – 4:00 pp – Konferencijos uždarymas

Registracijos mokestis tik $30.00 – tai mokestis už 2 dienų Racine Bakery  pristatomus priešpiečus (lunch).

Nutarėme įskaičiuoti priešpiečus,  nes prie Jaunimo Centro nėra kur pavalgyti.

Dalė Lukienė
JAV LB Archyvų Komiteto pirmininke
15100 Interlachen Dr. # 526
Silver Spring, Maryland 20906

(301) 598-6657 begin_of_the_skype_highlighting (301) 598-6657 end_of_the_skype_highlightingdalelukas@verizon.net