Lietuviai pasaulyje

Lietuviams brangios progos

Written by admin · 2 min read

  Rodos, neseniai baigėsi daugiadienės žiemos šventės ir beliko laukti pavasario, tačiau Čikagos lietuviai viduržiemį vėl susibūrė pažymėti svarbių tautai datų.

 

Sausio 18-ąją, sekmadienį, į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos gražiausią ir lietuviškiausią bažnyčią Marquette parke gausiai rinkosi parapijiečiai. Šioji diena buvo ypatinga. Juk po Šv. Mišių Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje nariai bei lietuvių bendruomenės krikščionys paminėjo Laisvės gynėjų bei Klaipėdos krašto išvadavimo dieną.

  Šv. Mišias aukojo svečias iš Lietuvos, Nidos Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios klebonas Rimvydas Adomavičius (nuotr.), ilgai tarnavęs šioje Čikagos šventovėje. Jam talkino karo kapelionas, irgi iš Lietuvos, Remigijus Montvilas. Gaudžiant vargonams, iškilmingai, šventinėmis uniformomis pasipuošę, nešini vėliavomis, vadovaujant  Juliui Butkui, įžygiavo Čikagos šauliai. Skambėjo bažnyčios choristų giesmės, akompanuojant maestro Ričardui Sokui.

Daug kam buvo netikėta išgirsti garsaus dainininko, tenoro iš Lietuvos, Deivio Norvilo įspūdingai atliekamą giesmę ,,Ave Maria”, kai galingai virpėjo bažnyčios skliautai (beje, šio dainininko, kartu su žmona atliekamų arijų, dainų koncerto bus galima pasiklausyti  parapijos salėjė sekmadienį, sausio 25 d., 12 val.p.p.).

Po Šv. Mišių žmonės patraukė į parapijos salę, kur vyko minėjimas – pagerbiami kritę nuo priešo kulkų Sausio 13-ąją  už Lietuvos laisvę, mūsų tautiečiai. Skamba, kaip anuoment, prieš ketvirtį amžiaus Lietuvoje, populiariausia atgimimo laikų daina ,,Laisvė”, atliekant Eurikai Masytei (Justino Marcinkevičiaus žodžiai).

Oficialioji minėjimo dalis prasideda skambant JAV himnui bei susirinkusiems atliekant mūsų Tautinę giesmę (nuotr. viršuje). Daugeliui po atgimimo atvykusių į JAV, sausio 13-ji vis tebepulsuoja atmintyje, primindama kraupų skynimosi į laisvę kelią. Užaugo nauja karta, kuri tada dar buvo tik gimusi, ar visai maža, bet džiugu, kad jauni žmonės perėmė iš savo tėvų meilę ir patriotiškumą Tėvynei Lietuvai. Čikagos šauliai paeiliui neša degančias žvakeles prie sausio 13-osios aukų stendo, kuriame žuvusiųjų nuotraukos ir jų trumpo gyvenimo biografijos.

Netrukus Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje pirmininkas Julius Butkus įteikia keletui, ypač pasižymėjusių, šaulių – ,,Šaulių žvaigždės” medalius, ordinus bei apdovanojimo liudijimus ,,Už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos šaulių sąjungai”.Nuotr. apdovanotieji: kun. Jaunius Kelpšas ir Irena Šalavijienė.

Kita minėjimo dalis – ,,Klaipėdos krašto išvadavimas”. Ta tema  paskaitė įdomų pranešimą šaulė Roma Bikuličienė  (nuotr. apačioje).

  Ji paminėjo ir apie 1923 metų sukilimą, ir apie ryžtingai nusiteikusius savo krašto patriotus. Beje, pabrėždama, kad tada ypatingai didelį indėlį į išsilaisvinimo kovą įnešė ano meto šauliai. O juk to sukilimo idėja ir gimė Vinco Krėvės vadovautoje Šaulių sąjungoje. Šių metų minėjimas, anot prelegentės, tai tarsi neseniai, sausio 11dieną, toms progoms organizuoto, taip pat šaulių iniciatyva  surengto, žygio ,,Klaipėdos 1923 m. sukilimui atminti” bei Laisvės gynėjų dienai pažymėti, vykusio Čikagos centre, Mičigano ežero pakrantėje, tęsinys. Smagu, kad atsirado nemažai norinčių jame dalyvauti.

Susirinkę salėje žmonės dalijosi prisiminimais, vaišinosi užkandžiais, fotografavosi atminčiai.

Trečioji renginio dalis taip pat buvo įdomi – rodomas dokumentinis filmas ,,Radviliada”, kurį pristatė iš Lietuvos atvykusi režisierė, taip pat ilgokai gyvenusi Čikagoje, Ramunė Rakauskaitė (nuotr.). Prieš tai ji šį filmą pristatė ir Los Angeles bei San Franciske.

Iš tiesų, tai įdomiai sukurta filmo juosta, kur persipina dokumentiniai kadrai su vaidybiniais elementais, žymių istorikų ne tik iš Lietuvos, bet ir įvairių  šalių, pasakojimais apie Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės unikalios didikų Radvilų dinastijos reikšmę Lietuvos istorijoje.

Kadras iš filmo.

Filmas pastatytas ne standartiškai – jame įterpiama ir žinomų kino meistrų pamąstymų, parodoma ir kūrybinės virtuvės užkulisių. Bet kokiu atveju, tai naudinga bendram pažinimui apie mūsų praeities ištakas. Šventei baigiantis, už turiningus dienos minėjimus šioje parapijoje organizatoriams padėkojo šios bažnyčios klebonas Jaunius Kelpšas. Primindamas apie sausio 13-osios aukų prasmę, jis palinkėjo, kad mūsų tauta mažiau susipriešintų tarpusavyje, o jos dvasią lydėtų vienybė.