Lietuviai pasaulyje

Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės

Written by admin · 2 min read

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdybos narių posėdis su Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėmis

Nuotr.: Argentinos LB atstovai.

Šių metų balandžio mėn. įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Valdybos narių posėdis su Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenėmis. Posėdyje buvo aptartas svarbiausias tikslas – stiprinti ryšius tarp Pietų Amerikos LB ir PLB.

 

  Pirmasis posėdis įvyko balandžio 20 d. Aušros Vartų (nuotr. Aušros Vartų bažnyčia) lietuvių parapijoje Avellanedoje, kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdybos Sielovados reikalų komisijos pirmininkas Prelatas Edmundas Putrimas ir PLB Valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis kartu su Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB-ALOST) atstovais. Iš ALB-ALOST organizacijų į posėdį atvyko: „Nemuno“ Lietuvių Draugijos, Susivienijimo Lietuvių Argentinoje (SLA), Argentinos Lietuvių Centro (ALC), „Laisvos Lietuvos“, Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS), lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania – Lietuvos Aidai” ir Aušros Vartų parapijos pirmininkai ir atstovai.

Antrasis posėdis įvyko balandžio 21 d. Urugvajuje – Lietuvių Kultūros Centre Montevidėjaus mieste, Cerro rajone. Nuotr.: Urugvajaus LB atstovai

   Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis ,,Nuestra Señora de Fátima” (nuotraukoje) lietuvių parapijoje.

Mišias aukojo Prelatas Edmundas Putrimas kartu su vietiniais kunigais Jorge Crobara ir Antonio Ocaña. Po Šv. Mišių lietuviai pademonstravo Velykų margučius, tokiu būdu pristatydami visiems parapijiečiams lietuviškas Velykų tradicijas. Po to įvyko pietūs Lietuvių kultūros draugijoje, į kuriuos susirinko bendruomenės nariai. Per ceremoniją sveikinimo žodį tarė prelatas Edmundas Putrimas. Visus susirinkusius taip pat pasveikino PLB Valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Pietų metu buvo paminėtas prieš 60 metų įkurto lietuvių katalikiškojo choro „Aidas“  jubiliejus. Urugvajuje Prelatas Edmundas Putrimas ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su Garbės Konsule Urugvajuje – Cecilia Hernández Svobaite ir aptarė bendruomenės veiklos ateities planus.

  Nuotr.: „Švento Juozapo“ lietuvių parapija Brazilijoje.

Balandžio 27 ir 28 d. įvyko PLB  posėdis San Pablo (Brazilijoje), lietuviškame regione „Vila Zelina“. Jis vyko „Švento Juozapo“ lietuvių parapijos salėje, kur dalyvavo atstovai iš Brazilijos Lietuvių Sąjungos, Brazilijos Lietuvių Bendruomenės, Brazilijos Lietuvių Romos Katalikų Šv. Juozapo Bendruomenės, Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos, „Nemuno“ ir „Rambyno“ šokių ansamblių.


Sekmadienį įvyko Šv. Mišios „Švento Juozapo“ lietuvių parapijoje Vila Zelinoje. Šv. Mišias  aukojo Prelatas Edmundas Putrimas.

 Prelatas Edmundas Putrimas kartu su Juan Ignacio Fourment Kalveliu susitiko su generaline konsule San Paule Laura Guobužaite ir jos patarėju Andriumi Pauga (nuotraukoje) bei aptarė iškilusias aktualias temas Pietų Amerikos lietuviams.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis turėjo progą susitikti su Garbės Konsulu San Paule – Francisco Ricardo Blagevitch ir papasakoti apie bendruomenės veiklos ateitį.

Pagrindinės diskutuotos temos

Diskusijų metu Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje buvo pagerbti mirusieji bendruomenės nariai; kalbėta apie tolimesnę studentų galimybę studijuoti Lietuvoje ir Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Šiai temai skirtas ypatingas visų dalyvių dėmesys, nes labai svarbu yra, kad šiuolaikinis  jaunimas siektų  ir turėtų galimybes mokytis lietuvių kalbos. Daugelis Pietų Amerikos lietuvių organizacijų atstovų mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje, tapo lyderiais ir turi patirties lietuviškos veiklos darbuose.

Kita tema – auganti krizė – lietuvių narkotikų gabenimo ,,mulai”. Taip pat buvo svarstomi ateities planai apie XVI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą (PALJS), kuris įvyks 2013 m. liepos 17-21 dienomis San Paule, Brazilijoje.
Būtina pabrėžti, kad Suvažiavimas rengiamas Pasaulio jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias atvyks jaunimas ir iš Lietuvos (apie 100 dalyvių). Pasaulio jaunimo dienos vyks 2013 m. liepos 22 – 28 dienomis Rio de Žaneiro mieste, kartu su Popiežiumi ir jaunimu iš viso pasaulio.
Taip pat buvo skatinamas Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės dalyvavimas Pasaulio Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavimuose, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimuose ir jaunimo XIV-ame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, vyksiančiame Jungtinėje Karalystėje.
Aptarta dar viena labai svarbi tema – Lietuvos Respublikos ambasados Argentinoje uždarymas. Argentinos lietuviai teigia apgailestaujantys dėl tokio Lietuvos valdžios sprendimo ir pabrėžia, kad ši netektis stipriai paveiks lietuviškų draugijų veiklą ir nuotaikas.
Suteikta informacija apie Lietuvių dainų šventę „Čia – mano namai“, kuri įvyks 2014 m. Lietuvoje.

Buvo diskutuojama Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės suvažiavimų, kurie vyktų kiekvienais metais Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje, galimybė ir siekiamybė. Suvažiavimų tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti su visomis lietuvių bendruomenėmis, išlaikyti lietuvybę, skleisti ir skelbti Lietuvos vardą Pietų Amerikoje.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis  

Pasaulio Lietuviu Bendruomenes (PLB) valdybos Pietu Amerikos reikalu komisijos pirmininkas
Presidente de la Comisión de asuntos lituanos de Sudamérica en la Comisión Directiva de la Comunidad Lituana Mundial (PLB)

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sajungos (PLJS) valdybos Pietu Amerikos atstovas   Representante de Sudamérica en la Comisión Directiva de la Unión Mundial de Jóvenes Lituanos (PLJS)  

jkalvelis@yahoo.com.arkalvelis_jif@hotmail.comjuan@pljs.org
Mob.: +54 9 221 6164962
www.plbe.org – www.PLJS.org