Lietuviai pasaulyje

PRO MEMORIA

Written by admin · 54 sec read

NIJOLĖ JANKUTĖ-UŽUBALIENĖ (1929-2012)

Australijos lietuviai pasigenda mielos Nijolės Jankutės-Užubalienės, praleidusios su mumis nemažai laiko. Apsigyvenusi Sydney priemiestyje Engadine, keliavo, grožėdamasi svetingu Australijos kraštu, o kartu su ja keliavo ir  nepamiršta plunksna bei tušti popieriaus lapai… Nijolės aprašyti įspūdžiai buvo mielai skaitomi laikraščiuose ir jos knygoje „Pokalbiai su kukabūra“.

Viename audringame lietuvių susirinkime sėdėjome greta. Nijolė,  žibančiomis akimis ir gražia šypsena beveik šūktelėjo: „O, čia irgi kaip Čikagoje!“…

Jos nueitas kelias JAV  Lietuvių Bendruomenėje, be abejo, yra žinomas kiekvienam – ne tik amerikiečiui  lietuviui, bet ir daugumai lietuvių, pasklidusiems po platųjį pasaulį.

Nebegirdėsime Tavęs radijo bangomis besidalinančios sukauptomis literatūros žiniomis, pasigesime nematydami Tavęs prie liepsnojančių skautų laužų, pasigesime daug kur Tavęs.
Birželio 14 d. Nijolė pradeda savo paskutinę kelionę. Iš Sydney jos pelenai,  lydimi dukters Dovilės ir žento Arvydo Zduobos, pakils Čikagos link, kur laukia Jos tikrieji namai ir brangūs draugai. Birželio 18 d. 9:00 v.r. – šermenys, po kurių 10:00 v. r. Šv.Mišios Marquette Park‘o parapijos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Navity BVM). Laidotuvės – Šv. Kazimiero kapinėse, kur prisiglaus prie anksčiau čia palaidoto savo vyro.

Atėjai, pabuvai ir vėl išeini iš mūsų tarpo, palikdama be galo gražų prisiminimą.  Garbė ir privilegija buvo Tave pažinti. 

Užuojauta artimiesiems ir visai lietuviškai Bendruomenei.

N. ir A. Bučinskai, Australija