Lietuviai pasaulyje

Šokių Šventė Argentinoje 2021- Ten, kur Nemunas banguoja

Written by Redakcija · 2 min read

    Argentina Nemunas

Susitikimas dėl „Šokių Šventės Argentinoje“ organizacinių reikalų su Beriso miesto savivaldybės meru

Argentina sokiu sv. 2021Susitikim Berisso miesto meru1  Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos atstovai šokių šventės Argentinoje reikalams susitiko su Beriso miesto savivaldybės meru Fabián Cagliardi, kuris mielai visus priėmė.

Šokių Šventė Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“, organizuojama šokių tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“ 50-mečio proga, įvyks 2021 m. gruodžio mėn. Beriso mieste, kuris oficialiai pripažintas imigrantų provincijos sostine. Posėdžio metu aptarėme organizacinius, logistikos klausimus. Beriso miesto savivaldybė bus viena iš pagrindinių šokių šventės rėmėjų.

Šventėje iš viso dalyvaus apie 500 šokėjų iš Lietuvos šokių kolektyvų, ansamblių bei iš visos Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV, Kanados.

Posėdyje dalyvavo dabartinis Argentinos lietuviu draugijos „Nemunas“ valdybos pirmininkas ir „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėjas Alfredo Dulke, dabartinis lietuvių šokių grupės „Nemunas“ vadovas Nicolas Cabrera Dulke, Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS) valdybos pirmininkė ir viena iš lietuvių kalbos kursų dėstytojų Malena Tanevitch Braziunas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Plėtros ir tvarumo komisijos narys ir buvęs šokių grupės „Nemunas” vadovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

Svarbu pažymėti, kad 2009 metais lietuvių draugijos „Nemunas“ šimtmečio proga Berise įvyko Pietų Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, į kurią susirinko beveik 1000 žiūrovų. Draugija „Nemunas“ buvo viena iš Argentinos lietuvių tautinių šokių šventės 1985 m.  organizatorių, tada į šventę susirinko 3000 žmonių.

#SokiuARG  #Nemunas50

***********

Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas“ vardu, su džiaugsmu kreipiamės į Jus, norėdami pakviesti dalyvauti ir kartu prisidėti prie mūsų draugijos šventės „Šokių šventė Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“. 

2021-aisiais švęsime Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Nemunas” 50-ies metų jubiliejų. 

Mūsų lietuvių kultūros ir savišalpos draugija, įkurta 1909 m. rugpjūčio mėn. 17 d., yra seni ausia lietuvių draugija visoje Pietų Amerikoje. Per tą laiką mes kartu daug dirbome, taip išlaiky dami lietuvišką kultūrą mūsų bendruomenėje. 

1971 m., p. Alfredo Dulkės dėka, buvo įkurtas lietuvių šokių kolektyvas „Nemunas”, kuris sėkmingai reprezentuoja Lietuvą Pietų Amerikoje. 

Šokių grupė gastroliavo Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventėje 2000-aisiais metais Toronte, Kanadoje, ir 2018-ais – Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos”, šokių dienoje. 

Tai bus labai svarbus renginys mūsų žemyne, todėl norime Jus pakviesti dalyvauti ir prisidėti prie mūsų organizacijos, ir prie renginio organizavimo detalių. Mums tai būtų didelė garbė. 

Kiek šiuo metu žinoma, renginys vyks ansamblių vakaro Šokių šventės formatu, 2021 m. gruodžio 18 d. Beriso mieste, Argentinoje. 

Renginyje dalyvaus Pietų Amerikos lietuvių šokių grupės, taip pat laukiame draugų iš Šiaurės Amerikos ir, žinoma, iš Lietuvos! 

Visi esame ir būsime šio mūsų renginio dalimi! 

Laukiame Jūsų 2021 m. gruodžio 18 d. Lietuvių tautinių šokių šventėje Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja”. 

Šiuo renginiu užbaigsime mūsų kolektyvo „Nemunas” 50-ies metų jubiliejaus programą. Daugiau informacijos atsiųsime el. paštu: draugija@nemunas.org Norime Jums padėkoti ir laukiame Jūsų atsakymo. 

Pagarbiai, 

Lietuvių draugijos „Nemunas“ valdyba 

Šokių šventes ruošos komitetas 

NEMUNAS 

1909-2020 

+54 9 221 616-4962 +54 9 221 364-2436 

draugija@nemunas.org www.nemunasargentina.com 

Berisso, Buenos Aires 

Argentina 

Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas”
Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas”
Fundada el 17 de Agosto de 1909.
Avenida Montevideo Nº 1569 e/ 17 y 18
Berisso, Buenos Aires, Argentina.
www.nemunasargentina.com contacto@nemunas.org

Berisas, 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d.