Mums rašo

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

Written by Redakcija · 4 min read

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybei Lietuvoje, Užsienio lietuvių bendruomenėms, Užsienio lituanistinėms mokykloms 

INFORMACIJA APIE VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIETIMO VEIKLAS 

2021-04-07 Nr. D3-66 (1.8) , Vilnius 

Pagrindinė Vilniaus lietuvių namų (toliau – Lietuvių namai) paskirtis – gimnazijos tipo lietuvių namai, kurie priima pirmumo teise 7 (6)–18 metų lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonis, lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikus ugdyti bendrojoje ar išlyginamojoje Vilniaus lietuvių namų klasėje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.Į likusias laisvas vietas priimami Vilniaus miesto gyventojų vaikai. Kitos paskirtys – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla, kompetencijų vertinimo institucija. Europos mokyklų mokytojų iš Lietuvos Respublikos veiklos administravimas. Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo administravimas ir kontrolė, pagalbos teikimas užsienio lietuviams studijuojantiems Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas užsienio lietuvių mokyklų mokytojams. 

Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, priimami, vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo”. Lietuvių namai 1-4, 5–8 ir I-IV gimnazijos klasėse skiria papildomas valandas, modulius, siekdama padėti atvykusiems mokiniams išmokti/tobulinti lietuvių kalbą. Kiekvienais mokslo metais formuojamos 2-3 išlyginamosios klasės, kuriose mokiniai visiškai nemokėdami lietuvių kalbos, jos intensyviai mokosi vienerius mokslo metus – per savaitę vyksta 22 lietuvių kalbos pamokos. Mokomasi ir kitų dalykų: Lietuvos istorijos, matematikos ir užsienio kalbos. Baigę šią klasę ir išlaikę B1 lietuvių kalbos 

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 43, 02116 Vilnius, tel. (8 5) 269 5173, el. p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979161. 

  1. A. s. Nr. LT307044060001021841, AB SEB bankas, kodas 70440. 

įskaitą (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis), mokiniai sėkmingai tęsia mokymąsi bendrojo lavinimo klasėse. Mokymosi pagalba tobulinant lietuvių kalbos gebėjimus teikiama nuolat ne tik ugdymo procese, bet ir integruojant įvairias neformaliojo švietimo veiklas tiek gimnazijoje, tiek už jos ribų. 

Lietuvių namų mokiniams teikiama pedagoginė-psichologinė pagalba. Padedama greičiau adaptuotis Lietuvoje, sudaromos galimybės giliau pažinti Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas, vertybes, ugdanti tautinę savimonę ir nuostatą, kad lietuviai, gyvenantys užsienyje, yra lietuvių tautos dalis, sudarant sąlygas formuotis brandžioms asmenybėms, ugdant jų kūrybingumą, norą mokytis, sugebėjimą konstruktyviai veikti. Atvykę iš užsienio mokiniai gali gyventi Lietuvių namų bendrabutyje. 

Publikuojama informacija apie užsienio lietuvių priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas, Valstybės teikiamą paramą bei kita informacija, aktuali studentams studijų Lietuvoje metu. Administruojamas ir plėtojamas Užsienio lietuvių studentų klubo internetinis tinklalapis ir socialinio tinklalapio Facebook profilis http://ulsklubas.lt. 

Siekiant kuo geriau atliepti Lietuvos ir užsienio mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį metų pradžioje yra atliekama apklausa (užsienio lietuvių ir tinklo mokyklų), kurios 

duomenimis remiantis organizuojami seminarai (taip pat ir nuotoliniai). 

Lietuvių namai 2020 m. organizavo devynis kvalifikacijos tobulinimo seminarus 

užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams per vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą ,,Zoom”. Seminaruose dalyvavo 258 pedagogai. 

Užsienio lituanistinėms mokykloms šiemet jau organizuoti du seminarai, kuriuose dalyvavo 98 pedagogai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Australijos, JAV, Estijos, Islandijos, Airijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Belgijos bei kitų šalių. Organizuoti tęstiniai mokymai Čilės lietuvių bendruomenės nariams (24 val.), planuojantiems dirbti naujai steigiamoje lietuvių mokyklėlėje. 

2020 m. buvo organizuota užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių darbų nuotraukų paroda „Mes – pasaulio lietuviai“. Savo darbus pateikė mokiniai iš Lenkijos, Kaliningrado srities, Baltarusijos, Vokietijos, JAV ir kitų šalių. Viso dalyvavo 47 mokiniai. Organizuotas užsienio lituanistinių mokyklų mokinių raiškiojo skaitymo nuotolinis konkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“, kuriame dalyvavo 33 mokiniai. 

2021 m. sausio-vasario mėn. buvo organizuotas užsienio lietuvių mokyklų mokinių kūrybinių darbų-palinkėjimų Lietuvai konkursas „Lietuva mano širdyje“, skirtas tarptautinei kalbų dienai. Konkurse dalyvavo 17 mokyklų, 165 mokiniai (JAV, Lenkijos, Baltarusijos, Jungtinės karalystės, Latvijos, Vokietijos, Rusijos (Kaliningrado sr.), Norvegijos). Konkurso nugalėtojams parengtos ir išsiųstos padėkos. Parengta nuotolinė paroda emaze.com programėlės pagalba. Tai tarsi „pasivaikščiojimas” po galeriją https://www.emaze.com/@AOTIWWQWi/lietuva-mano-irdyje 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. liepos 14 d. raštu Nr. SR-3244 „Dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdo Vilniaus lietuvių 

namuose“ ir Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V177 (1.3) „Dėl virtualios klasės ir atrankos kriterijų mokytis pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą“ per virtualią mokymosi aplinką „Moodle” dvejose klasėse mokosi 51 lietuvių kilmės mokinys iš JAV, Australijos, Brazilijos, Argentinos, Čilės, Kanados, Jungtinės Karalystės, Vokietijos bei kitų šalių. Kursus sudaro 10 lietuvių kalbos sociokultūrinių temų (120 pamokų), kurios ne tik plečia žodyną, moko gramatikos, bet ir kūrybiškai ir lanksčiai padeda igyti lietuvių kalbos pagrindus, bei 8 Lietuvos istorijos bei etnokultūros temos (35 pamokos), leidžiančios susipažinti ne tik su svarbia šalies kultūrine simbolika, bet ir su istorine kultūros ir valstybės raida. 

Pastaruosius metus užsienyje gimę ar augę vaikai, grįžę į Lietuvą, dažnai patiria sunkumų mokykloje dėl to, kad yra užmiršę arba visiškai nemoka lietuvių kalbos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla organizuoja jo lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, mišraus mokymo grupėse, nuotoliniu būdu ar kitomis formomis), kartu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. Taip įvairaus amžiaus mokiniai yra integruojami į švietimo sistemą, tiek iš akademinės, tiek iš emocinės ir socialinės perspektyvų, turi didesnes galimybes išvystyti savo turimą potencialą. Daugėjant tokių mokinių skaičiui mokykloms kyla vis nauių iššūkių, reikia naujų veiklos formų, metodų, priemonių ir tinkamo pasirengimo. 2019 m. stiprinant mokyklų pasirengimą visapusiškai integruoti į Lietuvą grįžtančius / atvykstančius vaikus į švietimo sistemą buvo numatyta sukurti skirtingas Lietuvos savivaldybes jungiantį mokyklų tinklą, kurio tikslas – sudaryti daugiau galimybių bendradarbiauti Lietuvos mokyklų mokytojams, dalintis gerąja patirtimi, konsultuotis, kartu spręsti iškilusias problemas. Šiuo metu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimu šio tinklo, kurį sudaro 62 mokyklos, veiklas koordinuoja Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius. 

2020 m. organizuoti 5 seminarai tinklo mokykloms, kuriuose dalyvavo 103 pedagogai, 2021 m. organizuoti 2 seminarai, kuriuose dalyvavo 62 pedagogai. 

Vilniaus lietuvių namų Užsienio švietimo skyrius yra parengęs grįžusių iš užsienio mokinių integravimo ir ugdymo organizavimo kvalifikacijos tobulinimo programą. Šioje programoje aptariama išlyginamosios klasės, modulinio ir individualaus mokymo galimybės. 

Iš užsienio grįžusius mokinius, tėvus ir ugdymo įstaigų darbuotojus konsultuoja Užsienio lietuvių švietimo skyriaus darbuotojos el. paštu: janina.varniene@lnamai.lt, vilmvilk@gmail.com ir gabriele.agasarjanaite@gmail.com. 

2020 m. buvo pravesta 120 konsultacijų, iš jų – 74 konsultacijos užsienio lietuvių mokyklų ar bendruomenių nariams bei užsienyje gyvenantiems lietuviams bei 18 konsultacijų tinklo mokykloms. 

2021 m. jau pravesta 37 konsultacijos, iš jų – 31 konsultacija užsienio lietuvių mokyklų ar bendruomenių nariams bei užsienyje gyvenantiems lietuviams bei 1 konsultacija tinklo mokykloms. 

Visame pasaulyje susiklosčius ypatingoms sąlygoms, siekiame ir toliau sėkmingai palaikyti bei plėtoti įstaigų bendravimą bei bendradarbiavimą. 

Informacija visais klausimais teikia: 

Lietuvių namų direktorius Gintautas Rudzinskas, tel. +370 5 269 5173, el. p. direktorius@lnamai.lt, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė, tel. +370 5 269 5473, el. p. vilma.balciuniene@lnamai.lt, 

Socializacijos skyriaus vedėja Ineta Baubinienė, tel. +370 5 269 5473, el. p. ineta.baubiniene@lnamai.lt, 

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėja Janina Varnienė, tel. +370 5 269 5473, el. p.janina.varniene@lnamai.lt, 

Raštinės vedėja Ilona Smalskienė, tel. +370 5 269 5173, el. p. ilona@lnamai.lt, 

bendruoju Lietuvių namų el. p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva. 

Daugiau informacijos apie gimnaziją galima sužinoti interneto svetainėje Informaciją prašome siųsti el. p.: janina.varniene@lnamai.lt arba vilmvilk@gmail.com. 

 

Direktorius 

Gintautas Rudzinskas 

 

Janina Varnienė, tel. +370 5269 5473, el. p.janina.varniene@lnamai.lt