pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Vilniaus universiteto teisininkų bankrotas

Written by Redakcija · 13 min read

 Danėlienė Ingr dr teise Vilniaus universitetas – pats garbingiausias Lietuvos universitetas,  savo šaknis giliai įleidęs Lietuvos kultūroje ir istorijoje. Todėl kiekvienas gali tikėtis, kad Vilniaus universiteto teisininkai pačiu aukščiausiu lygiu ir profesionaliausiai gali pasisakyti dėl LR pilietybės įgytos gimimu išlaikymo artėjančiame 2019-05-12 referendume.Dėmesį atkreipė 2019-04-15 dr. Ingridos Danėlienės, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentės straipsnis „Ingrida Danėlienė: Referendumas dėl daugybinės pilietybės – esminiai konstituciniai klausimai ir atsakymai“ [1]. Iš Vilniaus universiteto mokslų daktarės tikrai verta tikėtis aukščiausios kvalifikacijos atsakymų į esminius konstitucinius klausimus.

Akivaizdžiai matome tai, kad tas referendumas dėl pilietybių vadinamas įvairiai. Dr. Ingrida Danėlienė [1] – „Referendumas dėl daugybinės pilietybės“. Tuo tarpu LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis kol kas kalba apie dvi pilietybes „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“

Šis sakinys, kaip išaiškino LR Konstitucinis Teismas, skamba taip: „Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu 

Taigi, ne pagal įstatymą LR pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės piliečiu. Tik taip ir gali būti Valstybėje, kuri save vadina teisine valstybe. Kitaip Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį galima aiškinti dar paprasčiau. Ne pagal įstatymą NIEKAS NEGALI BŪTI kartu LR ir kitos valstybės piliečiu. O pagal įstatymo numatytus atskirus atvejus LR pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Paprasčiau negali būti.

Suprantama, kad būtent įstatymų leidėjas pagal Konstituciją yra įpareigotas nustatyti tuos atskirus atvejus. Tai ir daro, nes LR pilietybės įstatymas jau turi 9 atskirus atvejus. Ką daro Seimas? Seimas atsisako Konstitucijos jam duoto įpareigojimo ir rengia referendumą. Tačiau Konstitucijos įpareigojimo nevykdymas yra konstitucinis nusikaltimas.

Seka išvada: Seimas vykdo konstitucinį nusikaltimą rengdamas referendumą dėl pilietybės, įgytos gimimu, išsaugojimo, nes tai įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje.

LR Seimas skelbia referendumą „2019 m. gegužės 12 d. įvyks privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo [2]. Tai reiškia, kad LR Seimas kalba apie LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“, nes išsaugoti gali tik tai ką turi, tai yra LR pilietybę įgytą gimstant.  Labai įdomi situacija – siekiama įtvirtinti referendumu tai, kas LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje įtvirtinta…

Bendrojoje informacijoje [3] viskas paaiškinama:

Šių metų gegužės 12 dieną vyksiančiame referendume dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo turėsime atsakyti į vieną Valstybės ir Tautos gyvenimui itin svarbų klausimą – ar sutinkame, kad Lietuvos piliečiams, kurie įgyja kitos europinės ar transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, būtų leista išsaugoti ir Lietuvos Respublikos pilietybę.

Pilietybė – tai asmens nuolatinis teisinis ryšys su valstybe, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nurodo ne tik teises (politines, ekonomines, socialines, kultūrines ir pan.), kuriomis naudojasi konkrečios valstybės pilietybės turėtojas, bet ir pareigas, kurios jam tenka ir kurias jis privalo atlikti (karo tarnyba, mokesčiai ir kt.)

Paaiškinime [3] nėra jokios kalbos apie daugybinę pilietybę. Tad kodėl Vilniaus universiteto teisės profesionalė dr. Ingrida Danėlienė klaidina skaitytojus? Ar tokia jos užduotis?

Dar keisčiau tame bendros informacijos paaiškinime [3] atrodo pilietybės apibrėžimas. Primenu, LR Konstitucinio Teismo išaiškinimą [4] kas yra pilietybė, LR KT nutarimo (Byla Nr. 40/03 ) konstatuojamoji III dalis 3-čias punktas:

Pažymėtina, kad pilietybei neturi įtakos, ar pilietis realiai naudojasi piliečio teisėmis ir pareigomis, ar jomis nesinaudoja, ar jis vykdo piliečio pareigas, ar jų nevykdo. Asmuo yra pilietis ir tada, kai atsisako naudotis piliečio teisėmis ar vykdyti piliečio pareigas. Pilietybės atžvilgiu toks atsisakymas yra niekinis.

Klausimas – ar LR Konstitucinis Teismas nebereikalingas, jei net valdžios institucijos niekina, nesilaiko LR KT išaiškinimų???

Ženkime toliau, kas dėl referendumo pavadinimo teisus: ar Seimas, ar dr. Ingrida Danėlienė? Atsakyti labai paprasta – nė vienas iš jų, nes referendumu yra siekiama pakeisti galiojantį LR Konstitucijos 12-o straipsnio tekstą tokiu tekstu [5]:

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.

Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“ 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.“

Dr. Ingridos Danėlienės variantas [1].

Dr. Ingrida Danėlienė apie LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį: „Joje, be esamos taisyklės, kad Lietuvos Respublikos pilietis kitos valstybės pilietybę turi teisę turėti tik atskirais išimtiniais atvejais. Tiesiog tragiška, kai Vilniaus universiteto Teisė fakulteto mokslų daktarė įveda į Konstituciją joje nesantį žodį „išimtinais“. Tai gal nereikia jokio referendumo, paprašykime Vilniaus universiteto teisininkų ir jie mums pakeis Konstituciją pagal šamanišką užmanymą? Vilniaus universiteto teisininkai nesugeba pacituoti LR Konstitucijos. Ir tokie moko studentus teisės? Tai ar galima tikėtis iš tokių kokios nors kvalifikuotos informacijos, analizės.

Visiškai aišku, kad du žodžiai „atskirais“ ir „išimtinais“ yra skirtingi, nieko bendro neturintys. Atskiras yra tas kas nėra kartu, o išimtinis: „išimti̇̀n‖is , ~ė  (2)  išskirtinis, ypatingas:  ~ė ypatybė. ~ė teisė. ~ùmas  (2) :  Žmogaus ~ùmo žymė”. Ir iš viso Konstitucijai tokie žodžiai kaip „išimtinis“ negali būti panaudoti, nes Konstitucijos esmė yra tame, kad Konstitucija yra toks teisės aktas, kuris taikomas visiems piliečiams vienodai. Taig, išimčių negali būti.

Tačiau dr. I.Danėlienė puikiai žino [1], kad „kad Konstitucijos 12 straipsnis, kurį siūloma keisti referendumu, yra Konstitucijos I skirsnyje, kurio nuostatos, kitaip nei dauguma kitų konstitucinių nuostatų, gali būti keičiamas vieninteliu būdu – referendumu.“

Keista, kodėl Konstitucijos straipsnis necituojamas teisingai? Kam toji propaganda?  Juk Teisė – tikslus mokslas. Pastebėjau, kad Lietuvos žiniasklaida pagaliau, gal per kokius 15 metų, pradėjo tiksliai cituoti LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį, tačiau kalbėdami apie Konstitucijoje įtvirtintą pilietybės institutą vis dar pamiršta ir pamiršta cituoti LR Konstitucijos 12-o straipsnio svarbiausią 1-mą dalį, nes abi dalys privalomai veikia kartu. LR Konstitucija – vieningas teisės aktas, veikiantis tiesiogiai ir yra aukštesnės galios už Pilietybės įstatymą.

Ponia dr. I.Danėlienė toliau teigia, kad „norima įtvirtinti kitą taisyklę, kuri sudarys prielaidas daugybinei pilietybei tapti plačiai paplitusiu reiškiniu: Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę neprarastų Lietuvos Respublikos pilietybės, įgijęs Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę.

Aukščiau yra pateiktas tikslus tekstas, kokia bus LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis. Tai reiškia, kad dr. I. Danėlienė vėl kėsinasi jau į galimai būsimos Konstitucijos iškraipymus. Tai parodo nesugebėjimas cituoti teksto pilnai be praleidimų. Niekaip negalima tokiais asmenimis pasitikėti ir jų atsakymais į klausimus tai pat.

Dr. I. Danėlienė toliau aiškina:

Konstitucijos 12 straipsnio 1 dalyje, kaip svarbiausias pilietybės įgijimo būdas yra išskirtas pilietybės įgijimas gimstant.

Dažniausiai pilietybė įgyjama gimstant pagal ius sanguinis principą, tai yra pagal tėvų (bent vieno iš jų) pilietybę.

 Taigi pagal referendumui siūlomą formuluotę pilietybės neprarastų tie Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų tautybės, kurie ją įgijo gimimu dėl to, kad nors vienas iš tėvų buvo Lietuvos Respublikos pilietis.

Būtent šie piliečiai ir yra Lietuvos Respublikos piliečiai pagal kilmę. Neabejotina, kad dauguma jų yra lietuviai, tačiau lygiai taip pat tai gali būti lenkų, rusų, ukrainiečių, žydų, totorių ar bet kurios kitos tautybės, etninės kilmės asmenys.”

Reikėtų papildyti, kad dažniausiai, o taip yra ir Lietuvoje, pilietybės įgijimas gimstant yra pagal gimimo vietą (jus soli) principą. Tas, kas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie 3,7 milijono, tas ir turi konstitucinę teisę į Lietuvos pilietybę nepriklausomai nuo tautybės. Taip atgimstant Lietuvai buvo nustatyta – nulinis variantas.

Tam principui patvirtinti toks JAV konkretus atvejis. JAV prezidentas B.H.Obama yra gimęs Havajuose 1961 metais, o Havajai tapo JAV valstija 1959 metais. Todėl  B.H. Obama galėjo tapti JAV prezidentu. Tuo tarpu kitas kandidatas į JAV prezidentus Tedas Cruzas gimė Kanadoje (tėvas kubietis, o mama amerikietė). Jis turėjo dvi pilietybes, Kanados ir JAV. Kai norėjo tapti JAV prezidentu, atsisakė Kanados pilietybės, o JAV pilietybę gavo be jokios natūralizacijos proceso, nes mama buvo amerikietė. Jis tapo JAV piliečiu pagal mamą, o ne pagal teritoriją (netural born), todėl manė, kad gali būti JAV prezidentu. Tačiau šis klausimas nėra pasiekęs JAV Aukščiausiojo Teismo, todėl dar nėra patvirtinto atsakymo į šį klausimą, nuomonės pasidalinusios. Asmeniškai man atsakymas aiškus – negimei JAV teritorijoje, negali būti JAV prezidentu, viceprezidentu jau nuo kokių 1800 metų.

Dvejopas supratimas apie pilietybės įgijimą gimstant suponuoja ne vienareikšmį teisinį interpretavimą Pilietybės įstatyme. Čia reikia suprasti paprastą dalyką, kad asmeniui teises suteikia ne tėvai, jie tik suteikia gyvybę, bet Konstitucija, įstatymai tos valstybės, kurioje gimei ar gyveni. Vienur asmuo turi vienokias teises, o kitur kitokias. Antras LR pilietybės įgijimo gimimu principas pagal teritorija (jus soli) yra neįtvirtintas LR Pilietybės įstatyme, tik Konstitucijoje. Jeigu gimei Lietuvos teritorijoje, tai ir turi teisę į LR pilietybę amžiams. Tokia teisė į pilietybę neatimama, nes įtvirtinta aukščiausiame įstatyme –  LR Konstitucijoje.

Nereikėtų maišyti sąvokos „Lietuvos Respublikos piliečiai pagal kilmę“ su kita sąvoka  „6. Lietuvių kilmės asmuo – asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu.“

Tačiau dr. I. Danėlienė toliau “konstultuoja”:

Štai kodėl daugybinės pilietybės ribojimas yra Lietuvos konstitucinė tradicija nuo 1919 m. Pilietybės įstatymo, o ypač – 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucijos, kurios 9 straipsnyje buvo labai panaši į galiojančios Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalį nuostata, kad „niekas negali būti kartu Lietuvos ir kurios kitos valstybės pilietis“.”

Konstitucijos tekstas nieko bendro neturi su „konstitucine tradicija“, nes kitaip negali būti pakeista Konstitucija, nes toji „konstitucinė tradicija“ išlieka. Taigi Konstitucijos teksto aiškinimas pagal tradiciją yra neteisėtas, čia kaip ponas prof. Vytautas Sinkevičius lygiai taip pat nusišneka [6, 7, 8]. Tačiau teisės mokslo istorijai gali būti įdomus.

Tačiau Vilniaus universiteto mokslų daktarė I. Danėliėnė viršija visas galimas Konstitucijos falsifikacijos ribas teigdama, kad „į galiojančios Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalį nuostata, kadniekas negali būti kartu Lietuvos ir kurios kitos valstybės pilietis“.

Tai patvirtina, kad moklų daktarė dar neišmoko suprasti lietuviškai Konstitucijoje parašyto teksto, kuris privalo būti suprastas ne kaip teksto dalių supratimas, o kaip visas pilnas teisės sakinys. Vilniaus universiteto mokslų daktarei niekada nereikėtų vadovautis penktos kolonos, hibridinių stribų skleidžiama propaganda, o reikia vadovautis Konstitucija ir suvokti Konstitucijos sakinius pilnumoje. Todėl Vilniaus universiteto mokslų daktarę informuoju, kad LR Konstitucinis Teismas labai puikiai, teisingai, protingai ir sąžiningai išaiškino LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį taip:

Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis KARTU gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“

Kaip matome, Vilniaus universiteto mokslų daktarė I.Danėlienė teigia lygiai atvirkščiai [1] „...Konstitucijoje įtvirtintą negatyvų požiūrį į daugybinę pilietybę,…“ nei Konstitucijos esmė. Taip pat išsityčioja iš Konstitucijos Kadangi kol kas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalyje griežtai ribojama (atskirais išimtiniais atvejais) daugybinės pilietybės galimybė, Lietuvos valstybės diskrecija šioje srityje yra artima absoliučiam daugybinės pilietybės draudimui. Belieka paklausti, ar su proteliu visas tvarkoje?

Dr. I.Danėlienė panaudoja LR KT išaiškinimo išaiškinimą, lyg jai nebūtų suprantamas LR KT aukščiau pacituotas išaiškinimas. Ji teigia, kaip ir LR KT: „pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos (daugybinės) pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys.“  Kaip matome, LR Konstitucija nekalba nei apie „dviguba“, nei apie „daugybinę“ pilietybę, tai tuomet apie ką kalba LR KT ir dr. I.Danėlienė? Vykdo PROPAGANDĄ, nes ko gero kai kam labai reikia tos propagandos.

 Jei Vilniaus universiteto mokslų daktarė kada nors atsiverstų Pilietybės įstatymo 7 straipsnį ”Atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, tai ten nerastų to ką teigia, nes pagal kiekvieną atskirą atvejį nėra absoliučiai jokių apribojimų, jokių retų išimčių, pagal beveik kiekvieną atskirą atvejį nors ir milijardas gali turėti dvi pilietybes, nors tikrai nė vienos dvigubos ar daugybinės. Apie tai LR Pilietybės įstatymas tikrai taip idiotiškai nekalba. Įtariu, kad Seime yra teisininkų.

Aiškina lyg koks LR Konstitucinio Teismo apdovanotasis pirmininkas Dainius Žalimas [9]. Galimai toks apdovanojimas atitinkamai įpareigoja?

Negaliu patikėti…. mokslų daktarė!!!, o šitaip neatsakingai….ir dar Vilniaus universiteto…. tai ko ten moko studentus?

Iš kitos pusės stebėtis Vilniaus universiteto teisininkų kvalifikacijomis netenka. Prof. Vytautas Sinkevičius: 1975 m. baigė vientisąsias teisės studijas Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete ir jame dėstė. 2001 m. lapkričio 30 d. VU Teisės fakultete apgynė disertaciją „Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918-2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos“ (doktorantūros komiteto pirmininkas, darbo vadovas – profesorius Mindaugas Maksimaitis). Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras. Nuo 1975 m. VU Teisės fakulteto Valstybinės teisės katedros dėstytojas, ….

Iš Vilniaus universiteto yra ir konstitucinių dvasių kūrėjas prof. Egidijus Kūris: 1984 m. su pagyrimu baigė VU Teisės fakultetą, dirbo asistentu, dėstė teisės sociologiją (iki 1994 m.). 1988 m. lapkričio 25 d. Maskvos M. V. Lomonosovo valstybiniame universitete (Rusijos TFSR) apgynė kandidatinę disertaciją rusų kalba Демократизация правотворческого процесса как фактор совершенствования социалистического самоуправления советского народа (liet. „Teisėkūros proceso demokratizavimas kaip tarybinės liaudies socialistinės savivaldos tobulinimo faktorius“), teisės mokslų kandidatas.[1] Mokslinis vadovas Michailas Marčenko. Oponentai Jurijus Tichomirovas ir Ivanas Rožko”

LR KT pirmininkas Dainius Žalimas „1991-1996 m. VU Teisės fakultete – vienpakopes teisės studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją.”

Taigi turime visą plejadą Vilniaus universiteto teisininkų, kurie tyčiojasi iš teisės, Konstitucijos ir todėl netenka stebėtis, kad ir Vilniaus universiteto mokslų daktarė Ingrida Danėlienė daro tą patį. Tokia yra jų „kvalifikacija“.

Čia pateiksiu profesoriaus Egidijaus Kūrio, kuris buvo ir LR KT pirmininkas, citatą [20]:

“– Siūlau sakyti ne „dviguba“, o „daugybinė pilietybė“ arba „pilietybių daugetas“ – tai būtų tiksliau nei vartoti iš žargono paimtą sąvoką, nes juk kalbame ne apie vieną, o kelias pilietybes.

Atrodo, iš viešosios erdvės komentatorių vienintelis Vytautas Landsbergis yra atkreipęs į konstrukto „dviguba pilietybė“ netikslumą, bet traukinys važiuoja kaip važiavęs ir toliau pučia dūmus.

Dabar apie esmę. Konstitucija įsakmiai nurodo, kad daugybinė pilietybė galima tik atskirais atvejais. Jie turi būti nustatyti įstatyme.”

Kaip matome prof. E.Kūris mano, kad nereikia vartoti žargono „dviguba pilietybė“, o pataria naudoti dar didesnį žargoną „daugybinė pilietybė“, nes tai būtų tiksliau. Tai labai neblogai charakterizuoja teisininko samprotavimų tikslumą – bankrotas. Ir kartu pastebi, kad konstruktas „dviguba pilietybė“ netikslus ir tikriausiai perskaitęs mano straipsnį [6] pagalvojo, kad tai Vytauto Landsbergio straipsnis. Taigi ponai „dvigubos pilietybės“ gerbėjai – NEPŪSKITE DŪMŲ. Taip jums pataria profesorius, LR KT buvęs pirmininkas  Egidijus Kūris: nepūskite dūmų. O kaip matome jie pučia tuos dūmus tiek universitetuose, tiek LR Konstituciniame Teisme, tiek žiniasklaidoje. Nepūskite dūmų, vartokite aiškų lietuvišką terminą:  dvi pilietybės.  

Prof. E.Kūris visgi iš esmės beveik teisingai apibūdino „Konstitucija įsakmiai nurodo, kad daugybinė pilietybė galima tik atskirais atvejais. Jie turi būti nustatyti įstatyme, kaip aukščiau matėme:

Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis KARTU gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“

 Labiau tiktų profesoriui E.Kūriui labai tiksliai aiškinti Konstituciją, nes netikslus aiškinimas yra antikonstitucinis. Teisės dokumente kiekvienas žodelis ar kablelis turi savo vietą ir prasmę.

LR Konstitucinio Teismo teisėjams labai nepatiko patiems jų pačių sąžiningai išaiškintas Konstitucijos straipsnis ir jie pradėjo aiškinti tai ką patys išaiškino, lyg būtų tokie, kad nesugebėtų suprasti aiškiai suprantamo išaiškinimo. Ir tuo jie patys įrodė, kad yra penktoji kolona, hibridiniai stribai, nes tuo išaiškinimo išaiškinimu įvykdė konstitucinį nusikaltimą šiurkščiai sulaužydami savo priesaikas. Čia apie tai galima detaliau pastudijuoti 2019-03-18 straipsnyje „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ [9]. Šiame straipsnyje pagrindinai yra duotos literatūros nuorodos, kurias reikia studijuoti siekiant pilnesnio supratimo.

Nepavyko pasiekti, kad LR Seimas, Vyriausybė ir Prezidentūra nors užregistruotų tą dokumentą [9]. Tai parodo, kad jie NIEKINA LR Konstituciją ir siekia „pridengti“ penktos kolonos, hibridinių stribų  antikonstitucinę veiklą. Labai nemalonios tokios išvados.

Tęskime toliau. Vilniaus unversiteto mokslų daktarė teigia [1]:

Tuo pačiu itin griežtas konstitucinis daugybinės pilietybės ribojimas lemia įstatymo leidėjo pareigą pilietybės įstatyme numatyti atitinkamą pilietybės netekimo pagrindą, tai yra jog Lietuvos Respublikos pilietis netenka pilietybės įgijęs kitos valstybės pilietybę. Tarptautinėje teisėje šis pilietybės netekimo pagrindas yra visuotinai pripažįstamas ir nėra laikomas pilietybės atėmimu, nes yra grindžiamas valstybės nuožiūros laisve nustatyti griežtą daugybinės pilietybės ribojimą ir dėl to savanorišką kitos valstybės pilietybės įgijimą traktuoti ir kaip savo pilietybės atsisakymą.“
       Naudodami tą pačia „retumo“ terminologija susiduriame su nepaprastu retu idiotiškumu, kai Konstitucijoje įtvirtinta dviejų pilietybių vertybė, kuri yra LR KT išaiškinta:

Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis KARTU gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“ yra pagrindas „Lietuvos Respublikos pilietis netenka pilietybės įgijęs kitos valstybės pilietybę“. 

Jei taip būtų, tai niekas niekada niekur negalėtų turėti dviejų pilietybių, nes kai tik įgiji kitos valstybės pilietybę, tai netenki LR pilietybės, nors tokią teisę LR piliečiui suteikia Konstitucija. Absoliutus Vilniaus universiteto teisininkų idiotizmas, silpnaprotystė. Ar taip gali būti? Jeigu penktoji kolona, hibridiniai stribai vykdo Konstitucijos, valstybės teisinio pagrindo, niekinimą, tai ne tik gali būti, tačiau taip ir yra. Tai labai daug kartų yra girdėta iš penktos kolonos skleidžiamų komentarų.

Dėl straipsnio apimties tolesnio teksto [1] nenagrinėsiu.

Straipsnis parašytas pagal pageidavimą [1]: „Būtent todėl diskusijose dėl referendumui pateikto klausimo norėtųsi matyti ir daugybinės pilietybės šalininkų, ir oponentų nuomonę dėl galimų referendumo pasekmių.“

Išvada: Vilniaus universiteto teisės mokslininkai visu savo „gražumu“ parodo, kad niekina LR Konstituciją, valstybės teisinį pagrindą, niekina patys save, nes taip propagandai naudoja Lietuvos biudžeto pinigus. Ar gali būti didesnė gėda?

Referendumas dėl LR pilietybės įgytos gimimu išsaugojimo visiškai nereikalingas, net nusikalstamas, nes tai yra apginta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje. Jeigu referendumas įvyktų ir neigiamas sprendimas būtų priimtas, tai iš LR Konstitucijos turėtų būti pašalintas 12-as straipsnis ir neliktų LR pilietybės įgytos gimimu  konstitucinės apsaugos.

Todėl tik neinant į referendumą galima tikėtis, kad dabar esantis Konstitucijos 12-as straipsnis, kurį laikau tobulu, tikrai patikimai išliks. Dabar LR Konstitucijos 12-as straipsnis garantuoja LR pilietybės įgytos gimimu konstitucinę apsaugą, o tai įgalina LR piliečiui gyvenant kitoje valstybėje įgyti ir kitos valstybės pilietybę, nes tokią teisę suteikia LR Konstitucija. Antikonstitucininkai tokią teisę atiminėja.

Problema: Reikia išeliminuoti iš LR KT, LR Seimo ir Vilniaus universiteto piktybinius antikonstitucininkus, penktąją kolona, hibridinius stribus, kurie piktybiškai ilgą laiką ir be perstojo vykto konstitucinius nusikaltimus, griauna Lietuvos valstybės teisinius pagrindus.

Literatūra:
1. 2019-04-15 dr. Ingridos Danėlienės, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentės straipsnis „Ingrida Danėlienė: Referendumas dėl daugybinės pilietybės – esminiai konstituciniai klausimai ir atsakymai“ (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/ingrida-daneliene-referendumas-del-daugybines-pilietybes-esminiai-konstituciniai-klausimai-ir-atsakymai-18-1130864

http://www.teise.pro/index.php/2019/04/15/i-daneliene-referendumas-del-daugybines-pilietybes-esminiai-konstituciniai-klausimai-ir-atsakymai/)

 1. REFERENDUMAS: ką reikia žinoti? (https://lrv.lt/lt/aktuali-. informacija/referendumas-del-pilietybes-issaugojimo/referendumas-ka-reikia-zinoti).
 2. Bendroji informacija (https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/referendumas-del-pilietybes-issaugojimo/referendumas-ka-reikia-zinoti/bendra-informacija-1).
 3. 2003-12-30 (Byla Nr. 40/03) LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS, NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2003 M. BALANDŽIO 11 D. DEKRETO NR. 40 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO IŠIMTIES TVARKA“ TA APIMTIMI, KURIA NUSTATYTA, KAD LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ IŠIMTIES TVARKA SUTEIKIAMA JURIJ BORISOV, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 1 DALIAI (http://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta292/content).
 4. 2018-10-18 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo” (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b1554fb0d6ab11e8a3fadd00a256c61a?positionInSearchResults=64&searchModelUUID=dedb9bb7-9cc5-435f-b0e1-70e43d7d47ca).
 5. 2017-04-15 straipsnis „Dvigubas idiotas” (http://www.ekspertai.eu/dvigubas-idiotas92029/).
 6. 2017-04-27 straipsnis “Konstitucijos korifėjo bankrotas” (http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-korifejo-bankrotas92150/

https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-konstitucijos-korifejo-bankrotas/).

 1. 2017-05-07 straipsnis “Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-korifejaus-bankrotasii-dalis92282/).
 2. 2019-03-18 straipsnis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (https://www.biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).
 3. 2018-10-04 publikuota „Diskusija „Ar verta keisti Konstituciją dėl dvigubos pilietybės?“ politikų sesija“ (https://www.youtube.com/watch?v=ZlafPfmqa9g).
 4. 2019-02-21 Lietuvos žinių video „Rinkimų maratonas: dviguba pilietybė” (https://www.youtube.com/watch?v=7M_Ttewbp84). Lauros Adomavičienės pokalbis su Linu Linkevičiumi.
 5. 2019-03-15 Laisvės TV video: „Kokia dvigubos pilietybės referendumo esmė? II Karštos kėdės (https://www.youtube.com/watch?v=rt8hkrQgZBI).
 6. 2019-04-19 Donato Rasčiaus (Teismų vikingas) video „Donatas apie dvigubą pilietybę(http://www.ekspertai.eu/donatas-apie-dviguba-pilietybe98394/

https://www.youtube.com/watch?v=VNVGbdxSFSA).

 1. 2019-04-20 straipsnis „Antanas Kulakauskas apie daugybinę pilietybę” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/antanas-kulakauskas-apie-daugybine-pilietybe

https://www.biciulyste.com/pilietybe/antanas-kulakauskas-apie-daugybine-pilietybe/).

 1. 2019-04-23 „Julius Naščenkovas: Referendumas dėl pilietybės išsaugojimo – nutylėti niuansai“ (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/julius-nascenkovas-referendumas-del-pilietybes-issaugojimo-nutyleti-niuansai-18-1134586).
  Julius Naščenkovas yra VšĮ „Politinės komunikacijos institutas“ vadovas.
  16. 2019-04-23 “15min paaiškina: kaip ir kodėl vyks pilietybės referendumas? Ką jame spręsime?” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pilietybes-referendumas-issamiai-ir-is-visu-pusiu-21-klausimas-ir-atsakymas-56-1131526).
  17. 2019-04-27 Lukrecijus Tubys, ELTA straipsnis “Aistros dėl pilietybės referendumo: vieni mato klastą, kiti sako, kad taip aiškiau” (https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/aistros-del-pilietybes-referendumo-vieni-mato-klasta-kiti-sako-kad-taip-aiskiau-911592#comment-3620888)
 2. 2019-04-30 Aušra Blaas straipsnis “Aušra Blaas. Pilietybė yra duotybė? (https://www.biciulyste.com/pilietybe/ausra-blaas-pilietybe-yra-duotybe/).
 3. 2019-05-02 DELFITV “DELFI Dėmesio centre: Landsbergis ir Vinkus – kodėl Lietuvai (ne)reikia dvigubos pilietybės?”

(https://www.youtube.com/watch?v=tp25QY4Jbxo).

 1. 2018-02-15 Dainiaus Sinkevičiaus straipsnis “Išskirtinis Egidijaus Kūrio interviu: apie laisvės kainą, daugybinę pilietybę, politikų klaidas, skandalus ir draudimus.” (https://www.delfi.lt/news/daily/law/isskirtinis-egidijaus-kurio-interviu-apie-laisves-kaina-daugybine-pilietybe-politiku-klaidas-skandalus-ir-draudimus.d?id=77170137).

joramlt@yahoo.com