Religija

Geroji naujiena: Kaip iškovoti gerą kovą – išsaugoti tikėjimą

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Geroji naujiena: Kaip iškovoti gerą kovą – išsaugoti tikėjimąVarguolio maldavimas debesis skrodžia

Teisėjas bešalis yra Viešpats Dievas:
asmens jis nežiūri, lengvatų neteikia.
Nėra nusistatęs prieš vargšą, beturtį –
išklauso, kai kreipias į jį skriaudžiamasis.
Išgirsta našlaičio pagalbos šaukimą,
našlės dejones ir skundus sielvartingus.
Tada pasibaigia vargai spaudžiamųjų,
nutyla, nurimsta šauksmai engiamųjų.
Varguolio maldavimas debesis skrodžia ir tol nenutyla, kol tikslą pasiekia.
Jis tol nepaliauja, kol Dievas išklauso
ir atkuria teisę, atstato teisybę. (Sir 35, 15b–17. 20–22a)

* * *

Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias.

Nuo piktavalių nusigręš Viešpaties veidas,
ir nieks nebeminės žemėj jų vardo.
Šaukias teisieji – juos Viešpats išgirsta,
iš visų nelaimių juos gelbi.

Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai,
išvargintas sielas pagydo.
Viešpats vaduoja saviškių gyvybę.
Sveikas išlieka, kuris prie jo glaudžias (Ps 33, 2–3. 17–19. 23).

* * *
Manęs laukia teisumo vainikas

Mylimasis! Aš jau esu atnašaujamas, ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis Teisėjas, – ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodant. Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Tenebus jiems tatai palaikyta nusikaltimu!

Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų; jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės, paimdamas į savo dangiškąją karalystę.

Jam garbė per amžių amžius! Amen. (2 Tim 4, 6–8. 16–18)

* * *
Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas.

Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju’.

O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!’

Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. (Lk 18, 9–14)

* * *
Visagali amžinasis Dieve! Sustiprink mūsų tikėjimą, viltį ir meilę, o kad pasiektume, ką žadi, išmokyk mylėti, ką liepi.
Visi drauge – bendruomenėje ar likę vienumoje – melskimės ir už Lietuvą Tiesoje. Tegul Dievo malonė sustiprina mus krikščioniško gyvenimo kovai ir išlaiko ištikimus iki galo.
Tepasigaili Dievas tautų, kurių įstatymai bejėgiams nekaltiems kūdikiams atima teisę gyventi. Teišgirsta Teisingasis Teisėjas vargšų ir nelaimingųjų balsą, našlių ir našlaičių skundą, nuo karo ar bado kenčiančių tautų šauksmą, teapgina jis persekiojamų savo liudytojų teises.

tiesos.lt