Religija

IV JAV Sielovados konferencija

Written by admin · 2 min read

 

Prel. Edmundas Putrimas kviečia dalyvauti parapijų bei misijų klebonus, kunigus, parapijų tarybų narius, parapijiečius bei įvairių katalikiškų organizacijų atstovus. Balandžio 12 d., visi kviečiami dalyvauti Taizé vakare penkt. 7 v.v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. (Koordinuos ir dalyvaus viešnia, choro “Exultate” vadovė iš Klevelando- Rita Čyvaitė Kliorienė, instrumentalistai, ir kantoriai).

Kas yra Taizé ir kaip ištarti tą žodį?
IV Lietuvių sielovados konferencija Lemonte prasidės giesmių ir maldos vakaru

Balandžio 12-13 d.d. Lemonte vyks IV JAV Lietuvių sielovados konferencija. Į konferenciją, vykstančią Ateitininkų namuose, kviečiami lietuvių katalikų parapijose bei misijose pastoracinį dirbantys ir sielovados klausimais besirūpinantys. Iki šiol užsiregistravo dalyviai iš Čikagos apylinkių, ir iš toliau-Detroit, New York, Philadelphia bei kitur gyvenantys. Tai bus darbo konferencija, su paskaitomis, pašnekesiais konkrečių rūpimų temų gvildenimu, patirčių pasidalinimais, ir svarstybomis apie ateitį. Į konferenciją kviečia Prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams. Daugiau informacijos apie konferenciją galima gauti, kreipiantis į  Pal. Jurgio Matulaičio misijos raštinėje tel 630-257-5613  arba el paštu matulaitismission@sbcglobal.net

Sielovados konferencija prasidės Taizé vakaru penktadienį balandžio 12 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Pradžia 7 v.v. Į vakarą yra kviečiami visi, ne vien konferencijos dalyviai. Kartais yra klausiama- kas yra “Taizé” ir kaip tas žodis ištariamas? Taizé (prancūziškas žodis, ištariamas „tai zeh“) yra laikas paskirtas giesmėms, maldai ir tylai.  Taizé tradicijos yra paplitusios visame pasaulyje ir yra ypač mėgstamos tinkinčios jaunuomenės. Giesmėms šiam vakarui panaudoti buvo gautos autorinės teisės iš Taizé religinės bendruomenės, įsteigtos po II Pasaulinio karo, kurios pavadinimas kilo iš kaimelio tuo vardu Prancūzijoje. Visi kviečiami pasinaudoti progą Pal. Jurgio Matulaičio ir patirti Taizé maldų bei giesmių paprastumą ir melodingumą, pajusti susitaikymo su Dievu dvasią.

Balandžio 12 d. vakarą koordinuos ir jame dalyvaus viešnia iš Cleveland, “Exultate” choro ilgametė vadovė, muzikė Rita Čyvaitė Kliorienė. Vakare taip pat dalyvaus instrumentalistai bei kantoriai.  Vakaras baigsis agape.
IV konferencijos tema yra “Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom 1:6), pasauliečio vaidmuo bažnyčios pastoracijoje“. Šeštadienį konferencijos pagrindinė ryto kalbėtoja bus St. John’s Seminary (Brighton, MA) dėstytoja, prof. dr. Aldona Lingertaitienė. Savo pranešime, pavadintame  “Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje: Pašaukimas į šventumą”, ji aptars kelią į šventumą” ir pavyzdžiais iš Vatikano II dokumentų nurodys ir primins, kad visi katalikai per krikštą yra kviečiami į šventumą. Šeštadienį po pietų vyks kelios sesijos. Dr. Aldona Lingertaitienė kalbės tema “Evangelizacija: lengva ar sunku?”, o muzikė iš Cleveland, Rita Čyvaitė Kliorienė kalbės tema “Kas gieda giesmes – tas dvigubai meldžiasi”.  Konferencijos antroje pusėje taip pat bus pravedamas pokalbis, pavadintas “Mūsų ateitis”, kurio metu bus svarstoma kaip tikintys žiūri į ateitį. Tema labia tinka šiais Tikėjimo metais.  Bus pristatyti pasiūlymai ir paliktas laikas diskusijoms.

I Sielovados konferencija buvo rengiama Philadelphijoje (2007 m.), II buvo Čikagoje (2008 m.), ir III Bostone (2009 m.). Pirmojoje konferencijoje, savo įžanginiame žodyje prelatas Putrimas dalyviams sakė, “Konferencijos tikslas yra atsiliepti į visų mūsų rūpesčius, iškilusius dėl lietuvių katalikų parapijų ir misijų ateities. Tai yra atoliepis į didesnį reikalavimą paremti parapijų veiklą ir ją išplėsti, norint visiems išeivijos tikintiesiems lietuviams suteikti dvasinį aptarnavimą.” Kiekviena sielovados konferencija kuo nors buvo unikali ir kuo nors skyrėsi nuo kitų. Daugiau apie ankstesnes konferencijas galima sužinoti, aplankius: http://www.lietuviai.ca/sielovada/
Visi susidomėję yra kviečiami dalyvauti Taizé  vakare, patirti ypatingą liturginių giesmių bei maldos tradiciją lietuviškoje aplinkoje, o konferencijon šeštadienį Ateitininkų namuose kviečiami užsiregistravusieji Pal. Jurgio Matulaičio misijos raštinėje.

IV JAV Sielovados konferencijos info

Balandžio 13 d. Konferencija visą dieną Ateitininkų namuose.

Registruokitės konferencijai iki balandžio 5d . tel. 630 257-5613 arba –  <matulaitismission@sbcglobal.net> 
Kas dalyvaus konferencijos programoje  (iki šiol paskelbta):
Lietuvos Vyskupų  konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, Prelatas Edmundas Putrimas
Pagrindinė paskaitininkė prof. dr. Aldona Lingertaitienė iš Bostono
URM Užsienio lietuvių departamento ambasadorė ypatingiems   pavedimams, J.E. Gintė Damušytė, skirta ryšiams su Pasaulio lietuvių bendruomene
Lietuvos ambasadorius JAV J.E. Žygimantas Pavilionis iš Wašingtono
Workshop“ sesijos pravedėja muzikė-kompozitorė Rita Čyvaitė-Kliorienė iš Klevlando
J.E. vysk. Andrew P. Wypych, Čikagos arkivyskupijos augziliaras
„Workshop“ sesijos pravedėjas Tomas Mackevičius iš Čikagos

Laukiam Jūsų!