Religija

Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25-mečio Jubiliejinių renginių komitetas posėdžiauja

Written by admin · 1 min read


Šeštadienį, balandžio 14 d., Čikagos Marquette Park‘o parapijos salėje įvyko eilinis Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25-mečio Jubiliejinių renginių komiteto posėdis, kuriame  dalyvavo 16 narių. Vida Sakevičiūtė perskaitė praeito posėdžio protokolą, taip primindama kas buvo kalbama, kokie prisiimti įsipareigojimai.

Dr. Linas Sidrys pastebėjo, kad Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios savaitiniame biuletenyje pasirodė skelbimas, kviečiantis parapijiečius padaryti stebuklą: ,,… per Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus sunaikinti visą Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos skolą. Tereikia 247 žmonių, kurie paaukotų po tūkstantį dolerių ir skola būtų sunaikinta”. Skola, kuri yra susijusi su  Nativity mokykla ir rinkliava jai padengti, jokiu būdu nesietina su Pal. Jurgio Matulaičio Jubiliejiniais beatifikacijos renginiais ar renginių komiteto  fondo įsteigimu. Dr. Linas Sidrys pakvietė daugiau biuletenyje neklaidinti parapijiečių ir  rinkliavą po tūkstantį skelbti tik bažnyčios vardu. Šiam pasiūlymui visi pritarė. Kun. J.Kelpšas neprieštaravo.

Dr. Linas Sidrys pasiūlė įkurti Pal. Jurgio Matulaičio fondą, kuriam  pusę suaukotų pinigų sumos  skirtų jo šeima (matching foundation). Fondo surinktus pinigus skirti Marijampolės marijonų gimnazijos (įkurta 1923 m. www.mmgimnazija.lt) geriausiam moksleiviui, šiais mokslo metais  sėkmingai baigusiam  gimnaziją ir įstojusiam į aukštąją mokyklą, kaip vienkartinę stipendiją-paramą.
Nustatyta galutinė iškilmingų pietų kaina vienam asmeniui – tik 35 doleriai. Be abejo, tai didelis palengvinimas ypač tiems, kurie pajautė JAV ekonominę krizę savo asmeniniame biudžete.
Kvietimai, spausdinami kun. V.Aušros spaustuvėje, adresatus pasieks laiku. Kitas posėdis numatytas gegužės 5 d., po 4 v.p.p. šv. Mišių.
Primename: iškilmingos Šv. Mišios, kurias celebruos Čikagos Francis Kardinolas George, OMI,  vyks  sekmadienį, gegužės 27 d., 3:30 v.p.p.
Iškilmingai vakarienei  asmenys kviečiami į Beverly Country Club, 8700 South Western Avenue, Chicago.
Kokteiliai – 5:30 v.p.p.,  vakarienė- 6:30 v.p.p.
Užsisakyti vietas galima tel.: 773-776-4600 arba el. paštu: nativity6812@yahoo.com
Posėdžiui pasibaigus pakalbinome kun. Jaunių.  – Kas veikiama  Šiluvos Marijos mokyklai  atidaryti?Juk birželio mėn. Nativity mokykla bus uždaryta ir, jei nieko nevyks, tai neliks ir taip reikalingo inventoriaus pradedančiai gyvuoti mokyklai  – nei kompiuterių klasės, nei stalų, suolų, lentų, bibliotekos lentynų ir t.t. Dalį inventoriaus pažadėjusi Čikagos katalikiškų mokyklų direktorė (superintendent of Catholic Schools) seselė Mary Paul McCaughey labai palaiko  parapijinės lituanistinės mokyklos  įkūrimo idėją. Žodžiu, nieko nedarant ir laukiant manos iš dangaus, mokykla savaime neįsikurs, moksleivų ir mokytojų staiga neatsiras. Visų pamilta lietuviška baroko stiliaus bažnyčia, palaipsniui vis daugiau ir daugiau prarasdama Anapilin iškeliaujančių parapijiečių, trečiabangiais gausiai nepasipildo. Dauguma jų neretai esti jos ,,proginiai” lankytojai. Pasikartosiu: suaugusius, vaikus pritraukti ne tik parapijiečių, bet ir bažnyčios klebono reikalas. Tik va bėda – nenori  ar negali kun. Jaunius Kelpšas tapti Švč. Mergelės Marijos Giimimo bažnyčios klebonu, iki šiol dar priklausantis Vilkaviškio vyskupijai. Jo atsakymo taip ir nesulaukiama, kaip ir dėl mokyklos – vis ,,vėliau” ir ,,vėliau”. O kada tas vėliau taps – dabar?

Ligija Tautkuvienė
Parapijos tarybos narė