Religija

Šv. Velykos Marquette Park‘o parapijoje

Written by admin · 37 sec read

Šv.Velykos – svarbiausia daugelio krikščionių šventė – ja išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo sūnaus Kristaus pergalės prieš mirtį – Prisikėlimas iš numirusiųjų po nukryžiavimo. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties (mirties dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną).

Šv. Mišias aukojo bažnyčios administratorius kun. Jaunius Kelpšas.

Giedojo vaikų choras ,,Svajonė“.

Trijų mėnesių Martynas buvo bene amžiumi jauniausias parapijietis…

Į Velykas, kaip ir kitas krikščioniškas šventes yra įsilieję ir pagoniškų elementų (kiaušiniai).

Vaikai – parapijos viltis

Šių metų Marquette Park‘o parapijos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Šv. Velykų Mišiose atsilankė daug tikinčiųjų. Suplaukė lietuviai iš viso Chicagoland‘o – Tinley, Orland‘o Park‘ų, net Lemonto ir t.t. Traukia tikinčiuosius puiki, labai sava lietuviška bažnyčia. Miela matyti priaugantį jaunimėlį. Jei nuo rudens pavyks atverti Šiluvos Marijos lituanistinės mokyklos duris, parapija atjaunės… ir lietuviškos bažnyčios gyvenimas pailgės.