Religija

Šventė, kurios laukė visa lietuviška katalikiška Čikaga

Written by admin · 4 min read

Sekmadienį, gegužės 27 d., Marquette Park’o  parapijos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia prisipildė džiugaus laukimo. Šiandien  Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 –mečio proga aukojamos  Šventos  Mišios ir šventinama  Jo portreto mozaika.

Skambant Veni Creator Spiritus, muz. Friedrich Witt, prasidėjo iškilmių procesija. Gausiai dalyvavo ne tik lietuviškų organizacijų, bet ir Čikagos miesto atstovai. Į iškilmes, kaip niekad, atvyko daug aukštų Bažnyčios tarnų. Visus pasitiko ir sveikino, vadovavo  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorius kun. Jaunius Kelpšas. Procesiją  vedė renginio komiteto narys Joe Kulys.

Šv. Mišias celebravo Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI (k.)  Koncelebrantai:  vyskupas Andrew Wypych; svečias iš Italijos – Marijonų ordino gen. vikaras kun. Joseph Roesch, MIC; marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos viceprovincijolas kun. Tomas Miliauskas (Marijampolė, Lietuva), MIC, PhD; JAV  marijonų provincijolas  Anthony  B.Pizzo, OSA; Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo marijonų kongregacijos provincijolas tėvas  Kazimierz Chwalek, MIC, Stockbridge, MA. Šv. Mišių apeigose  dalyvavo diakonas Vitas Paškauskas, Pal. Jurgio Matulaičio misijos Lemonte, PLC, kun. Antanas Saulaitis, kviestiniai  kunigai iš Lietuvos Vilkaviškio vyskupijios, Marianapolio, JAV  ir kt. 

Nuotr.: Pal. Jurgio Matulaičio portretą -mozaiką šventina kardinolas Francis George, OMI ir Marijonų ordino gen. vikaras kun. Joseph Roesch, MIC

Nuotr.: dail. Ada Sutkuvienė – mozaikos autorė

1913 m. Jurgis Matulaitis vienuolijos reikalais atkeliavo į JAV ir čia subūrė savo neseniai atkurtai ir atnaujintai vienuolijai pasauliečius bendradarbius, rėmėjus, jiems išleido pirmuosius įstatus. Tai buvo nauja Katalikų bažnyčioje mintis: į jos veiklą įtraukti sąmoningus, gerai pasirengusius pasauliečius. Talkininkai savo malda, veikla ir finansine pagalba bendradarbiavo su Marijonų vienuolija, įsijungdami į jos vykdomus uždavinius, tuo prisidėdami prie didesnio vienuolijos veiklos veiksmingumo ir pačios Bažnyčios atsinaujinimo. Palaimintasis pašventino Cicero bažnyčią, šias metais atšventusią šimto metų jubiliejų.

Pamokslą pasakęs Kardinolas, priminė Palaimintojo Jurgio Matulaičio atliktus didžiulius darbus tarp tikinčiųjų: ,,Jo gyvenimas –  dvasingas, o  tikėjimas – tu niekada nesi vienas. Jis buvo atsidavęs  Dievui ir žmonėms, ne tik žinojo, bet ir mokėjo jiems dirbti, siekė jų vienybės.”

Įkvėpta Pal. Jurgio Matulaičio gyvenimo ir jo atliktų darbų tikintiesiems,  dail. Ada Sutkuvienė, talkinant dukrai Rasai, sukūrė nuostabią Jo portreto mozaiką. Šį darbą abi menininkės atliko NEMOKAMAI ir padovanojo bažnyčiai. Mozaiką pašventino kardinolas Francis George O.M.I., jam  talkino marijonų gen. vikaras Joseph Roesch, MIC.  

Apie Palaimintojo Jurgio Matulaičio bylos  eigą paskelbti šventuoju, kalbėjo kun. Joseph Roesch. Jis priminė, kad Lietuva turi tik vieną šventąjį – pasaulietį karalaitį Kazimierą. Norint Palaimintąjį  J.Matulaitį skelbti šventuoju, reikia sulaukti dar vieno stebuklo – daug melstis, ypač prie ligonių, kalbant Palaimintojo maldelę, prašyti užtarimo ir tikėtis Dievo malonės. Jis paragino tikinčiuosius plačiau skleisti žinią apie Palaimintąjį, jo tvirtą tikėjimą.

Lietuvoje daugiau kaip prieš 250 metų įsikūrusių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos centras – Marijampolė. 1987 m. Jonas Paulius II, minint Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų, paskelbė palaimintuoju marijonų atnaujintoją Vilniaus arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Šis impulsas marijonams suteikė drąsos atgaivinti bendruomenės gyvenimą Lietuvoje.

Kun.Tomas Miliauskas, MIC, kalbėjo, kad Marijampolė yra ypatinga vieta. Čia rūpinamasi ne tik išsaugoti marijonų paveldą, bet ir stengiamasi, kad jis būtų prieinamas kuo gausesniems piligrimams iš Lietuvos bei užsienio. Kasmet liepą rengiami Palaimintojo J. Matulaičio atlaidai, kiekvieno mėnesio 12 dieną vyksta jo minėjimai. Siekiama įkurti marijonų atnaujintojo Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumo skleidimo ir studijų centrą. Marijampolėje jau daugiau kaip 10 metų veikia marijonų mokykla, tęsianti prieškarines marijonų auklėjimo tradicijas. 2007 metais LR Švietimo ministerija mokyklai suteikė gimnazijos statusą; tai tik dar labiau patvirtina aukštą jos mokymo lygį ir mokytojų profesionalumą. Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje ilsisi Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikai.

Nuotr.: Komuniją dalina (iš dešinės) kardinolas Francis George, OMI ir svečias iš Romos Marijonų ordino gen. vikaras kun. Joseph Roesch, MIC

Nuotr.: marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos viceprovincijolas kun. Tomas Miliauskas

Nuotr.: (viduryje) Joe Kulys

Puikiai giedojo meno ansamblio ,,Dainava” ir jungtinio lietuviškų bažnyčių choro dainininkai, kuriems  vadovavo ir dirigavo  Darius Polikaitis, jam talkino Jūratė Lukminienė, Jūratė Grabliauskienė, Giedrė Sokienė, giedojusi solo, Vilma Meilutytė, Algimantas Barniškis. Vargonavo Ričardas Sokas. Iškilmingos giesmės, kurioms padėjo nuostabi akustika, tarsi pripildė šventovę Palaimintajam  skirta pagarbos aura.  Skaitinius skaitė dr. Linas Sidrys  (lietuvių kalba) ir  Rima Sidrienė (anglų kalba).

Iškilmingoms Mišioms pasibaigus, kardinolas Francis George O.M.I., išėjęs į lauką maloniai pabendravo, fotografavosi su parapijiečiais.

Po Šv. Mišių sekė antroji dalis – iškilminga vakarienė Beverly Country club’o patalpose. Puiki, šviesi salė, maloni aplinka teikė jaukumo.  Vaclovas Momkus su žmona Margarita sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus. Šio vakaro vedėjas Juozas Polikaitis sumaniai, pajuokaudamas, pristatė kalbėtojus, sveikintojus, programos dalyvius.

Vakaro metu kalbėjo JAV marijonų provincijolas kun. Anthony B. Pizzo, marijonų ordino gen. vikaras J.Roesch, LR ambasados JAV darbuotojas ministras  Artūras Vazbys. Yorkville, lL, St. Patrick’s parapijos vikaras tėvas Michael Callea’s, MIC, papasakojo, kaip Palaimintojo Jurgio Matulaičio įtakoje atliko piligriminę kelionę į Marijampolę.

Straipsnio autorė, atsakinga už vakaro meninę dalį, neapsiriko, pasirinkusi dainininkų duetą Algirdą Motuzą ir Loretą Janulevičiūtę, bei jos vadovaujamą vaikų ansambliuką ,,Tu ir aš” – publika atliktas dainas priėmė šiltai.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 25-rių metų beatifikacijai paminėti įvyko puiki šventė. Šių iškilmių ruošai vadovavo Renginio komitetas (pirm. Linas Sidrys, M.D.). Kiekvienas komiteto narys turėjo užduotį, kurią sėkmingai įvykdė. Komitetą sudarė: Bronė Barakauskienė, Vilija Kilikauskienė, Joe Kulys, Angelė Leščinskienė, Jūratė Lukminienė, Juozas Polikaitis, Vida Sakevičiūtė, Marytė Smilgaitė, Ligija Tautkuvienė ir Audra Zakarauskienė. Tačiau šios šventės tikrai nebūtų, jei ne atkaklusis komiteto narys Joe Kulys. Tik jo kantrybė ir pasiaukojimas padėjo sustyguoti viską į vietas. Juk, sakant tiesą, pradžioje,  Pal. Jurgio Matulaičio  jubiliejaus tokio lygio iškilmėms nepritarė net vyskupas.

Tačiau toks vyskupo sprendimas nesulaikė Joe ir  dr. Lino Sidrio – jų nuopelnu pažadėjo atvykti ir atvyko kardinolas Francis George, O.M.I. Ne kas kitas, tik Joe sudarė kviestinų asmenų sąrašą, pradedant vietiniais marijonais, marijonu iš Marijampolės ir baigiant Marijonų ordino gen. vikaru iš Italijos ir t.t.

Nebuvo visi labai laimingi, nes prisidėjo daugiau darbo, tačiau, kai šv. Mišių pabaigoje išgirdome, kaip kun. Jaunius Kelpšas dėkoja Joe Kuliui –  tikime, jog padėkoje nuskambėjo įvertinimas ir savotiškas pripažinimas –  juk Joe ne vienam buvo  įkyrėjęs savo atkaklumu, reikalaudamas to ar ano.

Ši graži  šventė išliks atmintyje ilgam. Dėkoju daugelio parapijiečių vardu Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios, kurią kard. George pavadino Motina šventove, administratoriui kun. Jauniui Kelpšui, įsiklausiusiam į Renginio komiteto narių siūlymus ir sugebėjusiam surasti geriausią sprendimą. Tai šventė, kuri buvo su mumis. 

Malonu, kad iškilmingas Mišias filmavo ABC 7 Čikagos televizijos kanalas ir jau tą patį vakarą parodė žinių laidoje, taip informuodami milijonus žmonių apie lietuvį Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir  aukštų Bažnyčios dvasininkų  pagarbą jam.

Su iškilme siejasi puikūs ateities sumanymai: Marianapolio gimnazijos vadovas  Joseph Hanrahan, atvykęs iš  Thompson’o,  CT , paskelbė, kad pagal mainų programą suteiks pilnas sąlygas vieneriems metams  mokytis ir gyventi dviems  moksleiviams iš Marjampolės Marijonų gimnazijos. Jau rašėme anksčiau, kad dr. Linas Sidrys įkūrė fondą Marijonų gimnazijos dviems geriausiems moksleiviams  – jų studijoms aukštosiose mokyklose paremti. Aukoti šiam fondui kviečiami visi, kuriems rūpi Lietuvos jaunimo lavinimas, aukštojo mokslo siekis.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis siekė blogį nugalėti gerumu. Jo gyvenimas buvo neilgas, bet atlikti darbai, paliko įspaudą Bažnyčios ir tikinčiųjų gyvenime. Svarbu, kad vykusiose Pal. J. Matulaičio beatifikacijos 25-ųjų metų iškilmėse buvo žengtas žingsnis link laukiamo stebuklo.Tad melskimės ir laukime jo…

Nuotr.: ateitininkės

Nuotr.: dainuoja ,,Tu ir aš” dainininkės

Nuotr.: Loreta Janulevičiūtė ir Algirdas Motuza

Nuotr. Stefos Tamoševičienės