Religija

“Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ (Mt 3,3)

Written by admin · 1 min read

   Dangaus Karalystės skelbimo pradžia visuomet glaudžiai sietina su Jono Krikštytojo vardu. Jo žinia visų laikų Bažnyčiai yra pastovus ir nuolatinis dorybių puoselėjimas kiekviename iš mūsų.

Adventas – tai sugrįžimas prie Dievo ne tik viešam nusidėjėliui, bet ir kiekvienam iš mūsų, nežiūrint mūsų artumo su išgyvenamomis tikėjimo tiesomis.  O tikros tikėjimo tiesos visada turi būti patikrintos gyvenimo: ne sulaužytos, sutryptos ar patogiai adaptuotos, bet priešingai – iš šių autentiškų tiesų turi kilti nauja gyvenimo versmė mūsų kasdienybėje, maldoje ir tikėjimo kelyje.
Žmogus yra nuostabus Dievo kūrybos laukas. Jame skamba įvairiausia Kūrėjo muzika. Tačiau šiame lauke laikas nuo laiko įsibrauna ir piktojo veikla su žmogų griaunančiais padariniais: svaigalų, narkotikų, lengvo gyvenimo kelio paieškų beprasmybe. Nežiūrint visų žmogiškų trūkumų, netobulumų ir nuodėmių mes esame pavesti amžinam gyvenimui su Dievu.

Taigi, kada prisiartina dangaus karalystė? Jonas Krikštytojas atsako:
Kai išpažįstame savo nuodėmes, duodame tikrų atsivertimo vaisių, vengiame saviapgaulės ramindami save: „Su manimi viskas tvarkoje“. Kai verčiau žiūrime į kitą brolį, sesę stebėdamiesi ir net viešai aptardami, koks jo nuodėmingas ir skandalingai juodas gyvenimo pavyzdys. Tačiau tada, ar ne kaip tik man skirti šie Jėzaus žodžiai:  “Kodėl gi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?” (Lk 6,41)
Adventas – tai metas dvasinei švarai atnaujinti, Dievo Šviesos artumoje atverti tolimiausius ir slapčiausius savo dvasios kampelius, kad gimsiantis Kūdikis rastų kiekviename iš mūsų jaukius namus…

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija