Kultūra ir menas

Klaipėdos festivalis ,,Dainoje tautos dvasia”

Written by admin · 9 min read

Chorinės muzikos festivalis ,,Dainoje tautos dvasia”, skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos ,,Aukuras” 25-mečiui

Istorinių Lietuvos Atgimimo dienų įvykiai ir Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ gimimas – viena iš daugelio tų metų tautos dvasinio prisikėlimo apraiškų. Bendrijos kūrimo iniciatoriams rūpėjo suburti visas miesto bei Vakarų Lietuvos Pamario krašto chorines pajėgas, koordinuoti suaugusiųjų ir vaikų, jaunimo chorų bei ansamblių veiklą, remti naujas choro dirigentų, muzikos mokytojų iniciatyvas. 

 

 

Istorinių Lietuvos Atgimimo dienų įvykiai ir Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ gimimas – viena iš daugelio tų metų tautos dvasinio prisikėlimo apraiškų. Bendrijos kūrimo iniciatoriams rūpėjo suburti visas miesto bei Vakarų Lietuvos Pamario krašto chorines pajėgas, koordinuoti suaugusiųjų ir vaikų, jaunimo chorų bei ansamblių veiklą, remti naujas choro dirigentų, muzikos mokytojų iniciatyvas. Bendrijos įkūrėjo ir pirmininko doc. Roberto Varno bei jos Tarybos dėka bendrijos veikla ženkliai pakoregavo numatytas gaires, praplėtė veiklos horizontus – bendrija tapo visos Žemaitijos ir Pamario krašto chorinio judėjimo centru. Nemaža dalimi, jau praėjus 25-mečiui, tokia ji liko ir šiandien.

Vienas pirmųjų „Aukuro“ bendrijos žingsnių buvo vyrų choro „Aukuras“ įsteigimas. Vėliau šis choras peraugo į mišrų chorą „Aukuras“ (vadovas Alfonsas Vildžiūnas). Atgimimo banga atkėlė vartus pasaulin, suteikė galimybę pažinti  beveik nežinomą turtingą pasaulio lietuvių išeivijos muzikinę kultūrą. 1989-jų metų pavasarį ir vėliau bendrija iniciavo Mažosios Lietuvos ir lietuvių išeivių muzikinei kultūrai skirtas mokslines konferencijas bei kelių koncertų ciklus, talkinant to meto Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos fakultetų muzikinėms katedroms. Konferencijose dalyvavo svečiai iš užjūrio, kompozitoriaus Stasio Šimkaus sūnus, kompozitorius ir pianistas Algis Šimkus su žmona, bendrapavardis iš Australijos Vaclovas Šimkus, kompozitorius Jeronimas Kačinskas su žmona. Didžiuojamės, jog profesorius Jeronimas Kačinskas sutiko būti ne tik Klaipėdos miesto garbės piliečiu, bet ir mūsų „Aukuro“ bendrijos garbės nariu. O 2011 metais bendrijos iniciatyva buvo pakviestas iškilus Lietuvos išeivijos kultūros puoselėtojas, „Muzikos žinių“ redaktorius, kompozitorius Faustas Strolia su šeima. Jo garbingo 80-mečio jubiliejaus proga buvo surengta eilė renginių, koncertų, susitikimo vakarų, KU bibliotekoje bei Menų fakultete surengtos parodos, skirtos Strolių šeimai paminėti, Faustui Stroliai buvo suteiktas „Aukuro“ bendrijos garbės nario vardas.
Per visą bendrijos gyvavimo laiką, nuolat bendraujant su daugeliu muzikų ir organizacijų išeivijoje, buvo sukauptas didžiulis vertingas mūsų išeivijos muzikinės kultūros archyvas, kuris vėliau perduotas Klaipėdos universiteto Muzikologijos institutui.
Vienas svarbiausių Bendrijos tradicinių renginių –  Stasio Šimkaus tarptautinis chorų konkursas, kuris rengiamas kas dvejus metus. Prasidėjęs dar 1976 metais doc. Vytauto Blūšiaus ir grupės iniciatyvių chorvedžių dėka, konkursas, remiamas miesto Savivaldybės, Kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro, Klaipėdos universiteto, kitų institucijų, išaugo į vienintelį tarptautinį chorų konkursą šalyje. Konkursų jau būta 19. Juose dalyvauja daugelis žymių Lietuvos bei užsienio šalių chorų, o vertinimo komisijoje dirbo jau ne vienas Europos bei Pasaulio žymus muzikas. Konkursas vis labiau plečiasi bei artėja prie siekiamo prestižinio tarptautinio konkurso statuso.
„Aukuro“ bendrijos iniciatyva Klaipėdoje surengta ne viena miesto bei regioninė dainų šventė, skirta įvairioms progoms bei šio krašto iškilioms asmenybėms paminėti – S. Šimkui, J. Žilevičiui, J. Švedui, J. Karosui, Vydūnui. Į jas suvažiuodavo chorai ne tik iš Vakarų Lietuvos krašto, bet ir visos Lietuvos. Kaip pavyzdį galima būtų paminėti 2007, 2010, 2012 metų jubiliejines dainų šventes, skirtas Mažosios Lietuvos lietuvių šventės 80-mečiui, 85-mečiui ir kitiems reikšmingiems Lietuvai ir šiam kraštui jubiliejams. Šių švenčių metu, be pagrindinės dainų šventės Vasaros estradoje, vyksta daug kitų renginių, skirtų šiems garbingiems jubiliejams – koncertai miesto aikštėse, koncertų salėse, konferencijos, istorinių dokumentų parodos, ekumeninės mišios ir bažnytinių chorų koncertai, tautodailininkų mugė, išleisti leidiniai, renginiai ant Rambyno kalno ir kt.
Bendrija surengė daugybę jubiliejinių koncertų, kūrybos vakarų bei susitikimų, skirtų Lietuvos ir užsienio kompozitoriams,  žymiems kultūros ir meno veikėjams. Kiekvienas metais rengiamas geriausių Klaipėdos jaunųjų atlikėjų koncertas „Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės Atkūrimo dienai. „Aukuro“ rengiamų koncertų bei kitų renginių geografija neapsiriboja tik Klaipėdos miestu, ji apima visą Vakarų Lietuvos regioną. Glaudus bendradarbiavimas ir bendri renginiai vyksta su Kretingos, Palangos Gargždų, Nidos, Salantų, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių ir kt. chorvedžiais bei kultūros centrais.
Bendrijos iniciatyva surengtas ne vienas respublikinis vaikų, jaunimo chorų festivalis bei koncertų ciklas. Paminėtinas festivalis „Pavasario balsai“, kuris eilę metų keliavo per visą Vakarų Lietuvą (1993, 1994, 1995, 1996).
Vienas iš didžiausių bendrijos rengiamų įvykių vaikų ir jaunimo chorams, tai – tradiciniu tapęs, Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ (2001, 2004, 2008, 2011). Šis festivalis – tai mažoji respublikinė dainų šventė Klaipėdoje bei respublikinis vaikų ir jaunimo chorų konkursas, kuriame dalyvauja beveik visi geriausi Lietuvos vaikų ir jaunimo chorai. Be šio renginio paminėtinas aukuriečių rengiamas tradicinis festivalis „Giest lakštangalėlis“, kuris skirtas vaikų ir jaunimo vokaliniams ansambliams bei solistams.
Gražia tradicija tampa „Aukuro“ rengiamas bažnytinių chorų „Kalėdinių giesmių“ festivalis, kuriame  dalyvauja ne tik Klaipėdos, bet ir Vakarų Lietuvos regiono bažnytiniai chorai.
Reikšminga yra leidybinė veikla. Paminėtini monumentalūs leidiniai (1992, 2008), skirti Klaipėdos bendros kultūros bei chorinės kultūros metraščiai ir įžvalgos. Aktuali yra chorinių kūrinių leidyba. Čia bendrijos pastangomis yra leidžiamas Klaipėdos kompozitorių kūrinių chorams rinktinė. Jų jau turime tris rinkinius (2009, 2010, 2012). „Aukuro“ bendrijos dėka yra surengti naujų chorinių dainų konkursai, išleista ne viena garso įrašų kasetė ir kompaktinė plokštelė. be jų keletas spaudos leidinių, knygų, bukletų. Bendrijos iniciatyva Klaipėdos Vasaros estrados parke įrengta kompozitorių alėja, kurioje pasodinti ąžuoliukai, pastatyti atminimo paminkliniai akmenys žymiausiems Klaipėdos krašto kompozitoriams. 2007 m. pastatytas monumentalus paminklinis akmuo, skirtas Mažosios Lietuvos dainų šventės 80-mečiui bei to krašto iškiliems chorinio meno puoselėtojams, o 2010 m. naujai atstatytas paminklinis akmuo Stasiui Šimkui. Bendrijos nariai aktyviai dalyvauja miesto ir Lietuvos choriniame gyvenime, visuomeninėse organizacijose, atstovauta krašto bei Lietuvos choriniuose forumuose.
Taip, metai iš metų, bendrija kaupė savo patirtį, praplėtė savo veiklos horizontus, tapo ne tik visos Žemaitijos ir Pamario krašto chorinio judėjimo centru, bet ir reikšmingu Lietuvos chorinės kultūros veiksniu. Tai liudija ir tas faktas, kad 2010 metais Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ tapo pripažinta Lietuvos bendruomenių lydere ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirto nacionalinio bendruomenių konkurso „Tikime laisve“ nominacijos „Už kūrybiškumo ugdymą, kultūros tradicijų išsaugojimą ir sklaidą“ laimėtoja.
Žinoma už šių prasmingų darbų yra konkretūs žmonės, kurie nepailstamai darbavosi ir darbuojasi bendrijoje, aukodami tikra to žodžio prasme save šiai misijai. Norisi bent kelias pavardes paminėti, juk be jų kruopštaus kasdieninio darbo nebūtume atlikę tiek daug darbų. Jubiliejaus proga norisi nuoširdžiai padėkoti jiems. Tai bendrijos įkūrėjas doc. Robertas Varnas, nepailstama ilgametė bendrijos sekretorė doc. Judita Kiaulakytė, prof. Algis Zaboras, prof. Gediminas Purlys, Audronė Purlienė, doc. Pranas Jankauskas doc. Vytautas Blūšius, prof. Kazys Kšanas, dr. Arvydas Girdzijauskas, Vitalija Valeikienė, Dalia Pilipavičienė, Regina Vindžigalskienė, doc. Zita Kariniauskienė, Mindaugas Gudžiūnas, Gintas Misiukevičius, Jolanta Vyšniauskienė, prof. Regimantas Gudelis, Alfonsas Vildžiūnas, Tomas Ambrozaitis, doc. Artūras Dambrauskas, doc. Kęstutis Kačinskas, Vladimiras Konstantinovas, Antanas Alseika, Petras Mikutis, Stanislovas Juščius, Vytautas Saikauskas, Valerija Puslienė ir daugeli kitų.
Laikas bėga nenumaldomai ir mūsų gretas jau yra palikę šviesios atminties aukuriečiai – Antanas Milinauskis, doc. Genovaitė Maironienė, prof. Fabijonas Sereika, doc. Vytautas Pučinskas, Vytautas Pečiulis, Juozas Kubilius, Petras Januška. Jų neįkainuojamas indėlis visada išliks mūsų atmintyje, jų atiduota mums begalinė širdies šiluma ilgai mus šildys.
Jubiliejaus proga norisi padėkoti ir paminėti pastovius bendrijos rėmėjus, visų pirma tai Klaipėdos universiteto vadovybę buvusius rektorius prof. Stasį Vaitekūną, prof. Vladą Žulkų ir dabartinį rektorių prof. Vaidutį Laurėną ir Menų fakulteto buvusį dekaną doc. Vytautą Alenską ir dabartinį dekaną prof. Vytautą Tetenską už ilgametę bendrijos globą suteikiant jos buveinei patalpas. Gražiu žodžiu paminėti ilgametį Klaipėdos merą Rimantą Taraškevičių, kurio mums pavydėjo visa Lietuva, taip pat pastovų mūsų darbų gerbėją ir rėmėją Algirdą Aušrą – Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos tarybos pirmininką, spaustuvės „Druka“ vadovą Algirdą Apulskį, kuris rėmė ir remią visą mūsų spaudą, padėkoti Klaipėdos savivaldybės kultūros skyriaus darbuotojams, kitiems savivaldybės padalinių darbuotojams. Visų, kas yra parėmęs mūsų veiklą čia neturime galmybių paminėti, tad tariame Jums visiems nuširdų ačiū!
Suprantama, kad pačia solidžiausią bendrijos darbų naštą ant savo pečių nešė bendrijos vadovai. Pirmuosius keturiolika metų „Aukuro“ chorinės bendrijos vairą tvirtai savo rankose laikė doc. Robertas Varnas, nuo 2001-ųjų šias pareigas perdavęs prof. Algiui Zaborui, o nuo 2006 m. Klaipėdos miesto chorinei bendrijai “Aukuras” vadovauja doc. Algirdas Šumskis.
Laikmetis „Aukuro“ chorinės bendrijos istorijoje palieka savo žymes – pamažu kinta jos veiklos pobūdis, metodai, tačiau, matyt, niekada nepasikeis svarbiausioji jos misija – visapusiškai, nuolat puoselėti mūsų nacionalinę chorinę kultūrą, Dainų švenčių tradicijas, ypatingą dėmesį skiriant šiam savitam, unikaliam ir nuostabiam Vakarų Lietuvos kraštui.
Pasitinkant jubiliejų rengiame chorinės muzikos festivalį „Dainoje tautos dvasia”, kuris  skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 25-mečiui. Festivalyje dalyvauja didelė dalis Klaipėdos miesto ir Vakarų regiono meninių kolektyvų. Rengiami koncertai Skuode, Palangoje ir Klaipėdoje. Baigiamasis festivalio renginys vyks š. m. gruodžio 15 d. Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Čia, be seminaro ir parodos 16.00 val. vyks iškilmingas koncertas, kuriame dalyvaus Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų choras (vadovė Zita Kariniauskienė), Klaipėdos Koncertų salės kamerinis choras „Aukuras“ (vadovas Alfonsas Vildžiūnas). Koncertą vainikuos A. Vivaldi „Glorija“. Šį kūrinį atliks solistai Dalia Kužmarskytė (mecosopranas) ir Viktoras Gerasimovas (sopraninas), Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“ (vadovas Tomas Ambrozaitis), Klaipėdos muzikinio teatro choras (vadovas Vladimiras Konstantinovas), Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“ (vadovas Artūras Dambrauskas) ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų ir pedagogų jungtinis styginių instrumentų orkestras, vadovai Tomas Ambrozaitis ir Aidas Strimaitis, vargonininkė Eglė Bandzevičienė, diriguos Tomas Ambrozaitis.
„Dainoje – tautos dvasia“ – sakė mūsų krašto didysis puoselėtojas Vydūnas. Lai šios minties dvasia ir prasmė telydi mus šio renginio, o ir ne tik, šviesoje, te ji tampa mūsų veiklos leitmotyvu bei gyvasties pamatu. Kviečiu kartu pabūti su mumis, pasidžiaugti mūsų visų laimėjimais, pasiklausyti mums brangios chorinės dainos, pajusti dainos stiprybę, susilieti su jos dvasia, liūdyti bendrystėje dainuojančią tautą.

Klaipėdos miesto chorinės bendrijos Tarybos pirmininkas doc. Algirdas Šumskis

FESTIVALIO KONCERTAI IR KITI RENGINIAI
2013 m. lapkritis – gruodis

2013 m. lapkričio 24 d. (sekmadienis)

SKUODO KULTŪROS CENTRAS
(Gedimino g. 1, Skuodas) 13.00 val. – Koncertas
Dalyvauja:
Skuodo Kultūros centro mišrus choras „Apuolė“,
Kretingos Kultūros centro kamerinis choras „Kristalė“, vadovė Kristina Rimienė,
Plungės Kultūros centro kamerinis choras, vadovas Alfonsas Vildžiūnas.
2013 m. gruodžio 4 d. (trečiadienis)

PALANGOS SVEIKATOS CENTRAS „ENERGETIKAS“
(Kuršių takas 1, Palanga/Šventoji)
18.30 val. – Koncertas konferencijų salėje
Dalyvauja:
Palangos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Guboja” vadovas Rimgaudas Juozapavičius,
Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” mažieji solistai Roberta Brasaitė ir Arnas Burba, muzikos mokytoja Valdonė Juozapavičienė.

2013 m. gruodžio 8 d. (sekmadienis)

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIA
(Rumpiškės g. 6, Klaipėda)
12.00 val. Šv, Mišiose giedos ir po Šv. Mišių sakralinės muzikos koncertas
Dalyvauja:
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choras, vadovas Gediminas Purlys, Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos Sumos choras, vadovas Mindaugas Gudžiūnas.

KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO ONKOLOGINIO CENTRO KOPLYČIOJE
(Savanorių g. 4, Klaipėda)
15.00 val. ir po Šv. Mišių sakralinės muzikos koncertas
Dalyvauja:
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ moterų choras „Dangė“, vadovė Judita Kiaulakytė.
2013 m. gruodžio 12 d. (ketvirtadienis)

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MENŲ FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ
(K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)
18.00 val. – Koncertas
Dalyvauja Klaipėdos vaikų ir jaunimo chorai:
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų choras, vadovė Zita Kariniauskienė
Vydūno gimnazijos jaunučių, jaunių ir mišrus chorai, vadovai Rūta Girdzijauskienė, Arvydas Girdzijauskas, Ingrida Bertulienė,
„Vyturio“ vidurinės mokyklos jaunių choras, vadovė Anastazija Vainoriūtė,
„Varpo“ vidurinės mokyklos jaunių choras, vadovė Jolanta Simaitienė,
„Ąžuolyno“ gimnazijos mišrus choras, vadovė Dalia Pilipavičienė,
Klaipėdos Jaunimo centro ansambliai, vadovė Regina Vindžigalskienė,
S. Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė.

2013 m. gruodžio 13 d. (penktadienis)

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MENŲ FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ
(K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)
18.00 val. – Koncertas
Dalyvauja Klaipėdos miesto chorai:
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto merginų choro studija, vadovas prof. Gediminas Purlys,
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas doc. Algirdas Šumskis,
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ moterų choras „Dangė“, vadovė doc. Judita Kiaulakytė,
Klaipėdos miesto politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties gaida”, vadovas Vytautas Saikauskas,
Kretingos Kultūros centro kamerinis choras „Kristalė“, vadovė Kristina Rimienė,
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda“, vadovas prof. Kazys Kšanas.
2013 m. gruodžio 15 d. (sekmadienis)

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MENŲ FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ
(K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)

11.00 val. – Seminaras aktualiais chorinės kultūros klausimais ir 2014 m respublikinės dainų šventės „Čia – mano namai“ pasirengimo aktualijos. Dalyvauja chorų vadovai ir muzikos mokytojai. Seminarą ves dr. Arvydas Girdzijauskas, doc. Artūras Dambrauskas.

16.00 val. – Baigiamasis koncertas, skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 25-mečiui.
I dalyje koncertuos Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų choras, vadovė Zita Kariniauskienė ir Klaipėdos Koncertų salės mišrus choras „Aukuras“, vadovas Alfonsas Vildžiūnas.
II dalyje – Antonio Vivaldi „GLORIA“
Dalyvauja:
Solistai Viktoras Gerasimovas (sopraninas)
Dalia Kužmarskytė (mecosopranas)
Klaipėdos miesto Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“, vadovas Tomas Ambrozaitis,
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Artūras Dambrauskas,
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras, vadovas Vladimiras Konstantinovas,
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų ir pedagogų jungtinis styginių instrumentų orkestras, vadovai Tomas Ambrozaitis ir Aidas Strimaitis,
Vargonininkė Eglė Bandzevičienė,
Diriguoja Tomas Ambrozaitis

Festivalio metu Klaipėdos universiteto Menų fakulteto III akšto foje (prie koncertų salės) veiks paroda, skirta Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 25 –mečiui.

Nuo 2013 m. spalio 5 d. festivalio metu ir iki gruodžio 21 d. kiekviena šeštadieni 9.00 val. „Laisvosios bangos“ radijo bangomis transliuojamas laidų ciklas „Pajūrio aidos“, skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 25-mečiui, vedėjas Sigutis Jačėnas.

Įėjimas į visus renginius nemokamas

Festivalio rengėjas
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „AUKURAS“

Pagrindiniai rėmėjai:
Lietuvos Kultūros ministerija,
Lietuvos liaudies kultūros centras,
Klaipėdos miesto savivaldybė

Rėmėjai:
Lietuvos chorų sąjunga, spaustuvė „Druka“,
UAB „Mažoji Smilga“, AB „BANGINIS“

Informaciniai rėmėjai:
Lietuvos radijas, Radijo stotis „Laisvoji banga“,  Klaipėda, Vakarų ekspresas, Bernardinai.lt