Religija

Žinios iš Marquette Park’o bažnyčios

Written by admin · 25 sec read

Verbų sekmadienio šv. Mišios š.m. kovo mėn. 24 d. Čikagos Marquette Park’o lietuvių pastatytoje Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Šv. Mišių tvarkaraštis:

28 d. DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ
6:00 val. vak. Paskutinės vakarienės Mišios
HOLY THURSDAY– 6:00pm (Bilingual)
29 d. DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
6:00 val. vak. Kryžiaus kelias. Kristaus kančios pamaldos.
GOOD FRIDAY– 6:00pm (Bilingual)
30 d. DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ
6:00 val. v. Velyknaktis, Šv. Mišios
HOLY SATURDAY– 6:00pm Mass (Bilingual)
31 d. VELYKŲ SEKMADIENĮ Šv. Mišios
7:00 val. r. lietuviu k.
9:30 val. r. anglu k. ir 11:00 val. r.
EASTER SUNDAY– 9:30am (English)
Valgių šventinimas – Blessing of food baskets
Holy Saturday – Didįjį šeštadienį—6:pm
Easter Sunday– Velyku dieną –7:00am;
9:30am; & 11:00am

Nuotr. Ligijos Tautkuvienės