Šalis, kurioje gyvename

Renginiai Pasaulio lietuvių centre

Written by Redakcija · 2 min read
 PLClogo PLCentro logoPLC ziniosKovo 8 d., 2018
For more information on events in the Lithuanian community, please visit  www.lcenter.org
PLC projektas/LWC project
Pavasarinis spintos išvalymas
Iki 04/01/2018
Pasaulio lietuvių centrasParemkite Pasaulio lietuvių centrą paaukodami Jums nereikalingus daiktus. Renkame lengvai panaudotus rūbus, batus, namų apyvokos daiktus ir tekstilę. Rinkimo dėžės bus prie bažnyčios ir prie sporto salės įėjimų. Dėl daugiau info skambinkite į PLC raštinę (630) 257-8787

Spring Clothing Drive
Until 04/01/2018
Lithuanian World Center

Support the Lithuanian World Center by donating used clothes, shoes, household and textile items. The collection boxes will be placed at the main entrance to the church and at the hallway to the R. Riskus gym. For more information contact the LWC office (630) 257-8787

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

**********
Vėliavos pakėlimo ceremonija/Flag Raising Ceremony
Vėliavos pakėlimo ceremonija Daley Plaza
Penktadienis, 03/09/2018
12:00 v.p.p.
Daley Plaza, ČikagaFlag Raising Ceremony at Daley Plaza
Friday, 03/09/2018
12:00 pm
Daley Plaza, Chicago

LR Generalinis Konsulatas Čikagoje
Consulate General of Lithuania in Chicago

35-tas jubiliejinis Montessori ”Žiburėlio” gimtadienis
Šeštadienis, 03/10/2018
6:00 v.v.
Pasaulio Lietuvių Centras
Pokylių salė
**********
35th Anniversary of the Žiburėlis Lithuanian Montessori
Saturday, 03/10/2018
6:00 pm
Lithuanian World Center
Banquet HallLietuviška “Žiburėlio” Montessori 
Lithuanian Montessori “Ziburelis”

ČLKL pusfinaliai/ČLKL Semifinals
Šeštadienis, 03/10/2018
 3:40 v.p.p. 
Pasaulio Lietuvių Centras
Pokylių salė
**********
4 rungtynės ir laikaiČLKL Semifinals
Saturday, 03/10/2018
3:40 p.m.
Lithuanian World Center
Banquet Hall

4 games and times.

Čikagos lietuvių krepšinio lyga
Chicago Lithuanian Basketball League

**********

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas/Lithuanian Independence 100 Year Anniversary Commemoration
 
Kovo 11-tosios minėjimas
Sekmadienis, 03/11/2018
12:30 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centras 
Lietuvių Fondo salėMinėjimo svečiai: State senator John Curran, House of Representatives minority leader Jim Durkin ir Cook County Board member Sean Morrison.
Meninė programa ir vaišės

March 11th Commemoration
Sunday, 03/11/2018
12:30 pm
Lithuanian World Center
Lithuanian Foundation Hall

With honored guests: State senator John Curran, House of Representatives minority leader Jim Durkin and Cook County Board member Sean Morrison.
Artistic program and refreshments

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir Pasaulio lietuvių centras
LAC Lemont Chapter Board and Lithuanian World Center

**********
Gyvoji tautodailė 2018/Folk Art Workshops 2018
Penktadienis, 03/16/2018, 5:00 v.v. – 8:30 v.v
Šeštadienis, 03/17/2018, 9:00 v.r. – 4 v.p.p.
Lietuvių dailės muziejusTradicijos, amatai, liaudies meistrai ir dirbtuvės.

Folk Art Workshops 2018
Friday, 03/16/2018, 5:00 pm – 8:30 pm
Saturday, 03/17/2018, 9:00 am – 4:00 pm
Lithuanian Art Museum

Traditions, crafts, folk artists and workshops.

Lietuvių dailės muziejus
Lithuanian Art Museum

**********
Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimas/Commemoration of the 150th Birthday of Vydūnas
03/18/2018
12:30 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras
Pokylių salė

 

Commemoration of the 150th Birthday of Vydūnas
03/18/2018
12:30 p.m.
Lithuanian World Center
Banquet Hall

Vydūno fondas
Vydunas Foundation

**********
Gavėnios mišių kalendorius/Lenten Mass Calendar
Prasideda 03/19/2018
Pasaulio lietuvių centras
P.J. Matulaičio misija

Lenten Mass Calendar

Starts 03/19/2018
Lithuanian World Center
B.J. Matulaitis Mission

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

**********
Pakviesti pergalei
03/24/2018
9:00 v.r.
Ateitininkų namai
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Invited for the Victory

03/24/2018
9:00 a.m.
Ateitis Foundation
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Ateitininkų namai ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Ateitis Foundation and Blessed Jurgis Matulaitis Mission

**********
Velykinių pyragų Išpardavimas
03/25/2018
12:00 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras
Pokylių salėEaster Cake Sale
03/25/2018
12:00 p.m.
Lithuanian World Center
Banquet Hall

Lietuvos Dukterų Draugija
Daughters of Lithuania

**********
Mišių mokymai su Tėvu Luku/Mass explanation with Father Lukas
Norite geriau suprasti mišių eigą? 
03/25/2018
1:00 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras
P.J. Matulaičio misijaWant to better understand the parts of the Mass?
03/25/2018
1:00 p.m.
Lithuanian World Center
B.J. Matulaitis Mission

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

**********
Editos Suchockytės paroda ir koncertas
Šeštadienis, 04/07/2018
7:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras
Galerija “Siela”

 

Exhibition and a concert by Edita Suchockyte
Saturday, 04/07/2018
7:00 p.m.
Lithuanian World Center
Gallery Soul

Chicago Mothers Foundation

**********
“Saulutės” labdaros renginys/”Saulute” Charitable Event