Šalis, kurioje gyvename

Atsisveikinimas su tėvu Antanu Saulaičiu, SJ

Written by admin · 1 min read

Sekmadienį, birželio 8 d., Pasaulio lietuvių centro  (Lemont, Il) R.Riškus salėje buvo aukojamos šv. Mišios Šventosios Dvasios nužengimo į žemę Sekminių dieną. Yra laikoma, jog iki tol Šventoji Dvasia buvo tik ant atskirų Dievo pateptųjų žmonių, pvz., pranašų, karalių. Nuo Sekminių dienos, Šventoji Dvasia apsigyvena kiekviename tikinčiajame.

 

 

Šis sekmadienis buvo skirtas ne tik Sekminių šventei. Paminėtos  Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos 25-mečio išvakarės. Didžiausias dėmesys ir meilė skirta tėvo Antano Vytautos Saulaičio, SJ (nuotr. sėdi viduryje), atsisveikinimui su tikinčiaisiais, ryšium su jo išvykimu į Lietuvą.

Į salę susirinko apie 900 tikinčiųjų. Visi norėjo paskutinį kartą išgirsti ramų tėvo A.Saulaičio balsą, jo sakomą pamokslą. Giedojo trys chorai, kuriems vadovavo Jūratė Grabliauskienė. Solo giedojo Nida Grigalavičiūtė, Darius Polikaitis, jaunoji dainininkė Agnė Giedraitytė.

  Atsisveikinimui surengti komiteto nariai puikiai pasidarbavo, kad sporto salė taptų puošnia, Sekminėms skirta patalpa. Salės viduryje įrengtas paaukštinimas atstojo altorių. Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas savo šeimos, konsulato darbuotojų vardu tėvui A.Saulaičiui palinkėjo geriausios kloties Tėvynėje. JAV lietuvių bendruomenės vardu sveikino Loreta Timukienė ir kt.

Sveikina gen.konsulas M.Gudynas.

Šv. Mišioms pasibaigus buvo įvežtas aukštas šakotis, kurį parapijiečiams pjaustė ir dalino pats tėvas A.Saulaitis.

Parapijiečiai dar ilgai nesiskirstė, bendravo, vaišinosi.

1998 m. tėvas A.Saulaitis buvo paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu ir grįžo į Lietuvą. 1998 m. -2001 m. – šv. Jonų bažnyčios rektorius. Nuo 2001 m. – Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas. Nuo  2002 m. – Vilniaus arkivyskupijos kunigų taryos narys. Tėvas Antanas Saulaitis, SJ – aktyvus katalikiškos spaudos ir radijo bendradarbis, parašė kelioliką knygų visuomenės ugdymo, skautų veiklos temomis ir religinio turinio vadovėlių,

Geros sveikatos ir sėkmingo sugrįžimo į Tėvynę linki ir www.biciulyste.com redakcija.