Šalis, kurioje gyvename

,,Baltic Caucus” – svarbiausia Lietuvai institucija

Written by admin · 1 min read

Baltic American Freedom League – BAFL t. y. Amerikos Baltų Laisvės Lygos pakviestas, JAV Atstovų Rūmų narys Adam Schiff, demokratas, sutiko būti House “Baltic Caucus” ko-pirmininku.  Kitas ko-pirmininkas yra respublikonas kongresmenas John Shimkus.  Tai didelis laimėjimas, nes dabar šiam, Lietuvai svarbiam komitetui-sambūriui, vadovaus du lietuvių kilmės ko-pirmininkai !

Pirmadieni, 2013 vasario 18 d. Baltų Laisvės Lygos Prezidentas Valdis Pavlovskis, jo pavaduotoja ir vykdomoji vice- pirmininkė Angelė Nelsienė, vice pirmininkai:  Marytė Šepikaitė ir Aivars Jerumanis, bei jų pakviesti svečiai: Vytautas Černius, Linas Udrys, Jonas Šepikas ir latvė Dzintra Svarcs susitiko su kongresmenu Schiff jo kabinete Burbank mieste ir aptarė tolimesnį bendradarbiavimą bei padėkojo jam, kad sutiko imtis šio darbo.  Angelė Nelsienė įteikė jam gintaro dovanėlių.

Kongresmeno Schiff proseneliai gimė Ukmergėje. Jis jau lankėsi Lietuvoje.  Prieš porą metų dalyvavo Los Angeles Lietuvių Dienose.  Kongresmenas sutiko būti pagrindiniu kalbėtoju BAFL bankete, š.m. balandžio 6 d. Latvių Kultūros namuose Los Angeles, kurio metu ,,Baltic Freedom Award” bus pagerbtas Marius Markevičius už  sukurtą filmą ,,The Other Dream Team”. 

Šiuo metu ,,Baltic Caucus”  yra svarbiausia Lietuvai institucija US Kongrese, kurią įsteigė Angelė Nelsienė, remiama BAFL, baltijiečių visuomenės ir ,,Draugo” tuometinės redaktorės Danutės Bindokienės. Ji surado ir pakvietė respublikoną John Shimkų ir demokratą Dennis Kucinich tapti ko-pirmininkais.  Kadangi Dennis Kucinich nebuvo perrinktas, tai šias pareigas sutiko perimti demokratas Adam Schiff.

Kas galite, paskambinkite kongresmenui Adam Schiff ir padėkokite bei pasveikinkite.  Tel.: DC 202-225-4176, LA 323-315-5555 arba 818-450-2900, arba parašykite laišką: Congr. Adam B.Schiff 245 E. Olive Ave., Suite 200, Burbank, CA 91502.

Nuotr. (iš kairės): AivarsJerumanis, Jonas Šepikas, Vytas černius, Angelė Nelsienė (exec.V.P.), kongresmenas Adam Schiff, Dzintra Švarcs, Valdis Pavlovskis (BAFL prezidentas), Marytė Šepikaitė ir Linas Udrys.