Šalis, kurioje gyvename

LR gen.konsulato Čikagoje pranešimai dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai

Written by admin · 3 min read

Čikagoje surengtas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai uždarymas

  Gruodžio 18 d. LR Generalinis konsulatas, bendradarbiaudamas su Graikijos generaliniu konsulatu, surengė simbolinį pirmininkavimo perdavimo renginį Čikagoje. Nuo 2013 m. liepos 1d. iki metų galo ES Tarybai pirmininkavo Lietuva, o nuo 2014 m. sausio 1 d. šias funkcijas pusmečiui perims Graikija.

 

Renginio, kuriame gausiai dalyvavo Čikagoje reziduojantys ES šalių narių diplomatai, metu LR generalinis konsulas Marijus Gudynas pristatė pasiektus Lietuvos pirmininkavimo ES rezultatus. „Patvirtintas ES septynių metų laikotarpio biudžetas, pasiekti esminiai susitarimai kuriant ES Bankų sąjungą, proveržis kuriant ES tiek vidinę, tiek ir išorinę energetikos rinkas, pradėtos ir sėkmingai vykdytos ES-JAV derybos dėl laisvos prekybos ir investicijų sutarties, ES plėtra į Kroatiją ir derybų proceso paspartinimas su Turkija ir Serbija, pasirašyti politinės ir ekonominės integracijos susitarimai su Gruzija ir Moldova yra tik keletas išties labai sėkmingo Lietuvos pirmininkavimo ES pavyzdžių“ sakė generalinis konsulas. Taip pat apžvelgta bendradarbiavimo tarp ES šalių narių atstovybių Čikagoje veikla ir vykdytos Europos Sąjungos atstovybės JAV deleguotos pirmininkavimo Vidurio vakarų regiono valstijose funkcijos. Graikijos generalinė konsulė Ioanna Efthymiadou visų ES generalinių konsulų vardu padėkojo Lietuvai už sėkmingą pirmininkaujančios šalies funkcijų vykdymą Čikagoje, pažadėjo tęsti Lietuvos generalinio konsulato pradėtas iniciatyvas.
Viena šių iniciatyvų buvo reguliaraus ES šalių generalinių konsulų darbinių susirinkimų rengimo atnaujinimas. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančią Lietuvą atstovaujantis konsulatas Čikagoje, kuriam pavesta koordinuoti ES diplomatinių atstovybių veiklą JAV Vidurio vakarų regiono valstijose, diplomatinių misijų vadovus kvietė susirinkti kiekvieną mėnesį politinių, ekonominių, kultūrinių ir kitų klausimų aptarimui, o taip pat kiekvienam susitikimui pasiūlė skirtingas temas.
Pirmojo susirinkimo metu LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas pristatė Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus, aptarti svarbiausi ES politikos klausimai, konsulatų bendradarbiavimo galimybės, sutarta koordinuoti veiklą teikiant konsulines paslaugas JAV Vidurio vakarų regione, organizuoti bendrus ES susitikimus su JAV institucijomis, sprendžiančiomis ES piliečiams aktualius klausimus.
Spalio mėnesį, artėjant Rytų Partnerystės viršūnių susitikimui Vilniuje, susirinkimo svečiu buvo pakviestas Ukrainos generalinis konsulas Andriy Pravednyk, kuris pristatė Ukrainos pasirengimą pasirašyti  ES-Ukrainos Asociacijos sutartį, diskutuota Rytų Partnerystės politikos klausimais, aptartos galimybės į šį procesą įtraukti JAV gyvenančias Rytų Partnerystės šalių bendruomenes. Generaliniai konsulai sutarė paraginti savo nacionalines bendruomenes JAV aktyviai palaikyti Rytų Partnerystės šalių bendruomenes, siekiančias savo šalių integracijos su ES, bei šį klausimą kelti susitikimuose su JAV pareigūnais.


Lapkritį ES šalių generaliniai konsulai Čikagoje rinkosi Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte, kur centro prezidentas Linas Gylys bei direktorius Artūras Žilys supažindino su centro veikla, papasakojo apie jose veikiančias dešimtis lietuviškų organizacijų ir verslų, eksponuojamus meno, tautodailės darbus, saugomus archyvus, biblioteką ir kita. Vėliau diplomatai aptarė čia gyvenančių Europos Sąjungos bendruomenių bendradarbiavimo galimybes, diskutavo apie projektus, padėsiančius bendruomenių atstovams susipažinti, užmegzti ryšius, dalintis patirtimi, keistis idėjomis.
Baigiamajame gruodžio mėnesio susitikime svečio pranešėjo teisėmis dalyvavo Turkijos,  Lietuvos pirmininkavimo ES metu atnaujinusios derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą, generalinis konsulas Čikagoje Fatih Yıldız. Turkijos diplomatas dėkojo Lietuvai už parodytą iniciatyvą atnaujinti ES-Turkijos derybas bei teigė, kad tai suteiks papildomą proeuropietišką postūmį tiek šalies valdžiai, tiek ir paskatins Europietiškas aspiracijas visuomenėje.

Nuotraukose:
1. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai perdavimo Graikijai renginio akimirka;
2. ES šalių generaliniai konsulai Pasaulio lietuvių centre.

-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje surengė ES konsulinių pareigūnų susitikimą

  Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Čikagoje, kuriam pavesta koordinuoti ES generalinių konsulatų veiklą Jungtinių Amerikos Valstijų vidurio vakarų regiono valstijose, bendradarbiaudamas su Kroatijos generaliniu konsulatu gruodžio 16 dieną surengė Europos Sąjungos šalių narių konsulinių pareigūnų susitikimą. Susitikimo metu buvo aptartas konsulinių pareigūnų bendradarbiavimas su Jungtinių Amerikos Valstijų institucijomis krizių valdymo ir užsienio šalių piliečių imigracijos klausimais.
Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo Federalinės Nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros Čikagos regiono atstovai, kurie pristatė krizių valdymo mechanizmą ir bendradarbiavimą su ES šalių-narių konsulatais Čikagoje. Diskutuota kaip generaliniai konsulatai bendradarbiautų su Jungtinių Amerikos Valstijų institucijomis ir tarpusavyje, įvykus nepaprastai situacijai, kaip būtų siekiama padėti ES nacionalinėms bendruomenėms, kaip operatyviai būtų keičiamasi informacija apie nukentėjusius ES šalių-narių piliečius. ES šalių-narių konsulinės įstaigos susitarė pasikeisti gerąja patirtimi apie konsulatų nepaprastųjų situacijų valdymo veiklos planus įvykus krizei ir nesant galimybės vykdyti konsulinės įstaigos funkcijų esamose konsulatų patalpose. Tokiais atvejais ES šalių-narių konsulatai bendrai ieškotų būdų vienas kitam padėti suteikiant būtiną organizacinę ir logistinę pagalbą. Taip pat nuspręsta, kad šių klausimų aptarimas ir veiksmų derinimas bus detalizuojamas ateityje.
Susitikime dalyvavę Jungtinių Amerikos Valstijų Imigracijos ir pasienio tarnybų devynių padalinių atstovai pristatė ES šalių-narių konsulatams aktualius šalies teisinio reguliavimo, sienos kirtimo, nelegalios migracijos ir pasienyje sulaikytų užsienio šalių piliečių teisių užtikrinimo aspektus. Aptarta, kaip šios institucijos bendradarbiaus su konsulatais, siekiant operatyviai išspręsti sulaikytų ES šalių piliečių problemas, esant poreikiui sudaryti galimybę šiems piliečiams suteikti reikiamą konsulinę pagalbą. Minėtos žinybos konsulatus informuos aktualiais savo veiklos klausimais.