Šalis, kurioje gyvename

Pagerbtas buvusio LR generalinio konsulo Čikagoje dr. Petro Daužvardžio atminimas

Written by admin · 1 min read

  Šių metų rugsėjo 26 d., minint buvusio Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje dr. Petro Daužvardžio mirties metines, aplankytas jo kapas Šv. Kazimiero kapinėse, padėta gėlių. Dr. P. Daužvardžio atminimą pagerbti atvyko LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, buvęs generalinis garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza su žmona Asta, garbės konsulas Palm Beach Stanley Balzekas jaunesnysis, buvusi garbės vicekonsulė Čikagoje Maria Krauchunienė ir kiti.

„Petro Daužvardžio ištikymybė ir pasiaukojantis darbas Nepriklausomai Lietuvai nėra pamiršti. Šio ir kitų Lietuvos diplomatų, o taip pat daugybės aktyvių išeivijos veikėjų nuoseklaus darbo ir kasdieninių pastangų dėka, per visą sovietinės okupacijos laikotarpį, Lietuvos laisvės byla išliko pasaulio Demokratijų darbotvarkėse“, sakė Lietuvos generalinis konsulas Marijus Gudynas.

Dr. Petras Povilas Daužvardis (1985 m. lapkričio 16 d. – 1971 m. rugsėjo 26 d.) – JAV lietuvių visuomenės veikėjas, diplomatas, spaudos bendradarbis, teisės daktaras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiaus kavalierius.

1918–1922 m. studijavo Valparaiso universitete, vėliau jame dėstė lietuvių kalbą. 1924 m. baigė Džordžtauno universitetą Vašingtone. 1943 m. teisės daktaras. 1920–1923 m. Lietuvių katalikų moksleivių susivienijimo sekretorius ir pirmininkas, Lietuvių darbininkų sąjungos sekretorius, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos ir 1924–1925 m. „Lietuvos vyčių“ vicepirmininkas. 1920–1921 m. redagavo žurnalą „Tautos rytas“.

Nuo 1925 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje: 1925 m. – Teisių skyriuje, 1927–1937 m. Lietuvos vicekonsulu Niujorke, 1937 – 1961 m. – konsulu, o nuo 1961 m. iki mirties generaliniu konsulu Čikagoje. Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpiu universitetuose ir lietuvių bendruomenei skaitė paskaitas Lietuvos nepriklausomybės klausimais, bendradarbiavo lietuvių ir amerikiečių spaudoje. Daugelio lietuviškų organizacijų veikėjas. P.Daužvardis visą gyvenimą vadovavosi principu: „gyvenk taip, kad po mirties liktum gyvas“.

Nuotraukoje: dr. P. Daužvardžio pagerbimo akimirka (fot. A. Vertelkaitė).