Šalis, kurioje gyvename

Pirmieji žingsniai į Lietuviškosios skautybės šimtmetį

Written by admin · 1 min read

               Nors iki LSS garbingos 100 metų sukakties yra dar keturi metai, bet pasiruošimo darbai sukaktį tinkamai atšvęsti jau pradėti. Vienas iš projektų vyks šį pavasarį Lietuvos ambasadoje, Washingtone.

2014 m. kovo 7 d., 2:00 val. p.p. kartu su Jo Ekscelencija Žygimantu Pavilioniu Lietuvos ambasadoje, Washingtone yra ruošiamas priėmimas Amerikos visuomenės veikėjams. Kviečiami JAV Senatoriai ir Congreso atstovai, kurie jaunystėje yra įgiję BSA Eagle Scout laipsnius/žymenis ar buvusios Girl Scouts (GSA) narės, taip pat JAV skautų organizacijų atstovai, bei Anglijos, Australijos ir Kanados ambasadų atstovai,  Washingtono apylinkės lietuvių organizacijos ir Lietuvos skautų organizacijų atstovai. Priėmime bus lietuvių skautų veiklos, nuo 1918 m. iki dabar, nuotraukų paroda, bus rodomos skaidrės bei filmai iš įvairių stovyklų. Turime daug ką parodyti, daug kuo dalintis – laisvajame pasaulyje lietuviškoji skautija sėkmingai veikia jau 65 metus. Priėmimo pabaigai vyks trumpas „Tolimi aidai“ vyrų okteto iš Los Angeles koncertas. Daugelis šio okteto narių yra aktyvūs skautų vadovai „Kalniškių“ tunte, Los Angeles.
    Sekančią dieną, kovo 8 d., 3:30 val. p.p. Šv. Mišios bus Washington Bazilikos Šiluvos koplyčioje, kurių metu giedos „Tolimi aidai“ oktetas.
    Vakare Latvių salėje, Rockville, MD, vyks, menininku paroda ir „Tolimi aidai“ okteto koncertas Washingtono ir Baltimores lietuvių visuomenei. Ernesto Žvaigždinio ir Nelės Zirnites meno darbų parodos atidarymas bus 6:30 val. vak., koncertas 7:30 val. vak. Koncerto rengėjai – LSS Taryba ir Washingtono LB apylinkė.
    Nuoširdus ačiū Jo Ekscelencijai Žygimantui Pavilioniui ir vienam iš idėjos iniciatorių,  Igaliotajam Ministrui ir skautui vyčiui Rolandui Kačinskui už kvietimą ir sudarytą progą pristatyti Lietuvių skautų organizaciją amerikiečių visuomenei.
    Washingtone gyvenantieji LSS nariai maloniai kviečiami dalyvauti priėmime Lietuvos ambasadoje ir koncerte sekančią dieną Latvių salėje.
 
v.s.fil. Gintas Taoras
LSS Tarybos pirmininkas

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

LR Ambasados JAV pranešimas:

Jūsų žiniai persiunčiu LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro parengtą pranešimą spaudai apie kovo 7 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone rengiamą  lietuviško skautiško judėjimo išeivijoje pristatymą. Jei savo amerikiečių draugų tarpe turite pažystamų skautų – JAV Kongreso narių ar jų padėjėjų, JAV administracijos pareigūnų, JAV verslo ir žiniasklaidos atstovų, kuriuos, jūsų manymu, būtų tikslinga pakviesti į renginį ambasadoje – prašau atsiųsti man jų vardus, pavardes, pareigas ir elektroninį adresą. Renginys ambasadoje bus tik su asmeniniais pakvietimais.

Pagarbiai,

 http://www.urm.lt/umr/m/m_images/wfiles/i4T8PF9XC.jpg
  Rolandas Kačinskas

Minister (Congressional and Public Affairs)

Embassy of the Republic of Lithuania

2622 16th street N.W.

Washington, D.C. 20009

Phone: (+1) 202-234- 5860 ext.  118

Fax: (+1) 202-328-0466