Šalis, kurioje gyvename

Šaltis neatbaidė tradicinės Čikagos Jaunimo centro šventės dalyvių

Written by admin · 3 min read

Šaltą sekmadienį, gruodžio 8 dienos popietę,  virš 200 Čikagos Jaunimo centro remėjų nepabijojusių dar  nenukastų  apsnigtų kelių, kurie vedė į tradicinę metinę šventę.

 Prieš susirenkant į salę, 1 v.p.p., Jaunimo centro koplyčioje šv. Mišias koncelebravo jėzuitų vyresnysis, kun. Antanas Gražulis, S.J. Kartu koncelebravo Čikagoje įvairiose lietuvių parapijose talkinantis kun. Gediminas Keršys ir iš Lietuvos atvykęs Latvijos ir Lietuvos jėzuitų provinciolas kun. Gintaras Vitkus, SJ. Mišiose giedojo solistai Margarita ir Vaclovas Momkai,  vargononais akompanavo muzikas Manigirdas Motiekaitis.

Šv. Mišių pabaigoje kun. Gražulis paaiškino prie altoriaus padėtos kartotekos simbolizmą. Jis prisiminė visus Jaunimo centro narius bei remėjus, užregistruotus tais laikais, kai dar nebuvo kompiuterių.  Jie, jų vaikai ir anūkai nuoširdžiai rėmė, remia ir toliau rems šiuos, Čikagoje esančius, lietuvių namus.

Saugiai aikštėje pasistatę automobilius, dar daugiau šventiškai nusiteikusių žmonių susibūrė mėlyna, balta ir sidabro spalva dekoruotoje didžiojoje  centro salėje. Visus susėsti prie stalų pakvietė popietės vedėja, Audrė Budrytė-Nakienė. Svečių tarpe – garbingi svečiai, Jaunimo centro koplyčios sekmadienio šv. Mišių nuolatiniai lankytojai bei Jaunimo centro patalpas naudojantys meno kolektyvai, mokytojai, skautai. Buvo  ir ilgamečiai centro  remėjai, suvažiavę iš toliau…

Prieš vakarienę visus maloniai nuteikė trumpa programėlė. Pirmiausia – šaunus jaunų aktorių būrelis, pradinės mokyklos mokinukai,  atliko Justino Marcinkevičiaus ,,Grybų karo” ištraukos inscenizavimą. Su įsijautimu jauni aktoriai “valdė” (kartoninius) kardus, sceną, ir žiūrovų širdis, deklamuodami mintinai išmoktas eiles.  Jaunieji aktoriai susilaukė nuoširdžių žiūrovų aplodismentų. Juos paruošė talentingoji aktorė Audrė Budrytė -Nakienė. Muzikinę programą atliko viešnios iš Lietuvos – solistė Sandra Vaitekūnienė  ir pianistė  Svajonė Geleželienė.  Solistė  jausmingai atliko kompozitorių Algimanto Raudonikio, Tallat-Kelpšos ir Dz.Kerno dainas. Išgirstos dainos sujaudino jautrias širdis ir salėje matėsi ne vienas, šluostantis ašaras.

Prie mikrofono priėjusios, viena po kitos, sveikinimo žodžius ir padėkas tarė Jaunimo centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė ir tarybos pirm Maryte Utz. Tarybos pirmininkė padėkojo visiems popietės dalyviams, pristatė ypatingus garbės svečius. Buvo perskaitytas Lietuvių fondo tarybos pirmininko Mariaus Kasniūno sveikinimas ir stambesnių aukotojų sąrašas, padėkota Lietuvių fondui ir visiemems rėmėjams už finansinę paramą. 

Valdybos pirmininkė pakvietė tylos minute prisiminti 40 narių, kurie per praėjusius metus iškeliavo į amžinybę. Ji pažymėjo, kad rengiant šią šventę  nemažai padirbėjo renginių komitetas. Tarybos narė Milda Šatienė sudarė svečių stalus, Moteru klubo pirmininkė Irena Dirdienė su  klubo narėmis  padengė stalus, o tarybos nariai Albertas Kerelis, Rimas Rekašius ir Antanas Rašymas vaišino svečius gėrimais.  Centro valdybos nariai Antanas ir Rita Rašymai  meniškai išpuosė stalus, o mokyklos meno mokytojos gražiai papuošė sceną. Jos podiumas buvo papuoštas Roberto Vito ir Alidos Vitaitės-Dow padovanotomis gėlėmis.

Neringa Aleksonienė apžvelgė praėjusių metų veiklą, pasidžiaugė patalpose vykusių renginių įvairumu. Tai -koncertai ir susitikimai, meno parodos Čiurlionio galerijoje, Lietuvių rašytojų draugijos rengiamos literatūros popietės ir ateitininkų metinės Kūčios. Čia dainuoja ,,Lietuvių opera”, šoka ,,Suktinis”, vaidina ,,Žaltvykslė.

Prisimena Antano Paužuolio pasakyti  žodžiai – kas naudos archyvus  jei lietuviškai nemokės kalbėti? Jaunimo centre atliekamos abi rolės. Čikagos lituanistinėje mokykloje jauni lietuvių kilmės jaunuoliai mokosi lietuvių kalbos, o Lituanistikos Tyrimo ir studijų centre yra kaupiami archyvai visų vartojimui bei tyrinėjimui. Buvo pasidžiaugta naujai  sutvarkytomis bei išdažytomis Jaunimo centro patalpomis. Padėkota jau aštuonis metus dirbantiems patalpų priežiūrėtojams Vytautui ir Redai Daubariams.
Čikagos lituanistinės mokyklos direktore Laima Apanavičienė priminė, kad šį sekmadienį buvo uždegta antroji Advento žvakė, artėjant šv. Kalėdoms. Ji dėkojo Jaunimo centro vadovybei už patalpas, kuriose mokosi 350 mokinių. Juos moko 50 mokytojų. Visais rūpinasi tėveliai ir jų veiklus tėvų komitetas. Čia po pamokų renkasi į užsiėmimus skautų organizacija. Moterų klubo pirmininkė Irena  Dirdienė nustebino valdybos pirmininkę Neringą Aleksonienę  dosniu 5000 dol. aukos čekiu.  Sveikino provinciolas kun. Gintaras Vitkus, S.J., ne pirmus metus dalyvaujantis tradicinėje Jaunimo centro šventėje, o trumpą maldą prieš valgį sukalbėjo kun. Antanas Gražulis, S.J.

Popietės svečiai gardžiavosi skaniais šeimininkės Morkūnienės paruoštais patiekalais. Kai kuriems šventės dalyviams nusišypsojo laimė  loterijoje.  Zita Baltramonas laimėjo 500 dol.  Iš jų – 250 dol. padovanojo Jaunimo centrui.

Po programos ir pietų, svečiai neskubėdami  bendravo, o Jaunimo centro tarybos ir valdybos nariai  nusifotografavo, užfiksuodami savo praėjusių metų bendravimą, darbą bei veiklą.

Vaišėms baigiantis ir pradėjus skirstytis,išėjus į lauką, pamatėme, kad ant stovinčių  automobilių nukrito balto sniego antklodė.  Tai Čikagos lietuvių žiemos tradicija – prieškalėdinis sniegas ir gruodžio mėnesį rengiama Jaunimo centro metinė šventė. 

Palinkėkime Jaunimo centrui  dar ilgai gyvuoti ir tarnauti Čikagos lietuviams.

Nuotraukos Ramunės Kubiliūtės ir Audronės Sidaugienės

1. Čikagos Jaunimo centras

2. Koplyčia

3. Nuotrauka prisiminimui