Šalis, kurioje gyvename

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius lankėsi Čikagoje

Written by admin · 2 min read

Šių metų spalio 3 d. – 5 dienomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius darbo vizitu lankėsi Čikagoje, kur susitiko su šiame mieste reziduojančiais generaliniais ir garbės konsulais, užsienio politikos ekspertais, lietuvių bendruomenės organizacijų atstovais ir generalinio konsulato įsikūrimo naujose patalpose proga surengė priėmimą.

Simbolinis generalinio konsulato naujų patalpų atidarymas pradėtas pašventinimu, dalyvaujant visų Čikagoje veikiančių lietuviškų katalikų ir liuteronų parapijų kunigams.

Netrukus po to ministras kreipėsi į susirinkusius lietuviškų organizacijų atstovus, dėkodamas už nuoseklią paramą Lietuvai, ypač siekiant jos išlaisvinimo sovietinės okupacijos laikotarpiu. „Jūsų visų, kaip ir paskutiniojo prieškario nepriklausomos Lietuvos paskirto ir okupacijos laikotarpiu daug nuveikusio generalinio konsulo Petro Daužvardžio, vaidmuo siekiant Tėvynės išlaisvinimo buvo esminiai,“ – sakė L. Linkevičius. Užsienio reikalų ministras ypač šiltai prisiminė liepos mėnesį vykusią dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų šventę – renginį, pademonstravusį JAV ir Kanadoje gyvenančios diasporos vienybę ir potencialą, ir įteikė padėkos laiškus šios šventės rengėjams: Vytui Čuplinksui, Dariui Polikaičiui, Kastyčiui Giedraičiui bei visiems, prisidėjusiems prie jos rengimo ir įgyvendinimo.


Vėliau kalbėjęs generalinis konsulas Marijus Gudynas pabrėžė: „ne konsulato patalpos, bet žmonės, kurie jame dirba ir kurie čia buriasi, yra patys svarbiausi. Greta generalinio konsulato nuolat plazdėsianti trispalvė ne tik pristatys Lietuvą miesto gyventojams ir svečiams, bet kartu simbolizuos jau daugiau nei šimtmetį šiame mieste gyvenančių lietuvių vaidmenį kuriant tiek Lietuvos, tiek JAV ateitį.“ Konsulas nuoširdžiai dėkojo visiems, prisidėjusiems prie generalinio konsulato perkėlimo bei įsikūrimo. Ypač daug padėjusiems architektui Rimantui Griškeliui (nuotr. viršuje) bei advokatui Alexander Rimui Domanskiui įteiktos užsienio reikalų ministro padėkos „už ženklią ir svarią pagalbą planuojant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje perkėlimą į naujas patalpas NBC Tower pastate“. Taip pat padėkota Taurui Bubliui, Simonui Vertelkai ir Andriui Šližiui, nuoširdžiai talkinusiems įrengiant naujas konsulato patalpas. Vakaro programa baigta solistės Agnės Giedraitytės puikiai atliktomis dainomis.

Renginio svečiai apžiūrėjo konsulato atidarymui specialiai parengtą čia dirbusių konsulų Antano Kalvaičio ir Petro Daužvardžio 120-osioms gimimo metinėms paminėti skirtą parodą, o taip pat gėrėjosi eksponuotomis lietuvių dailininkų šiuolaikinių vaikų knygų iliustracijomis.

L. Linkevičius, susitikęs su Čikagoje reziduojančiais diplomatinių įstaigų vadovais, daugiausia dėmesio skyrė padėčiai Ukrainoje ir Sirijoje bei nepakankamai pasaulio šalių reakcijai į šiuos karinius konfliktus. Ministras ypač akcentavo vertybėmis grįstos politikos svarbą sprendžiant opiausias užsienio politikos problemas, taip pat nemažai dėmesio skirta Europos Sąjungos Rytų partnerystės politikos ateičiai.

Privačiame susitikime su didžiausios užsienio politikos srityje veikiančios organizacijos „Chicago Council on Global Affairs“ prezidentu bei buvusiu kolega JAV ambasadoriumi prie NATO Ivo Daalder pasikeista nuomonėmis apie galimus aktualiausių užsienio politikos klausimų sprendimo būdus, aptarta, kaip stiprinti JAV ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą. L. Linkevičius pakvietė I. Daalder į Lietuvą dalyvauti 2016 metų „Sniego susitikime“ – tradicinėje Europos ir Šiaurės Amerikos politikos strategų diskusijoje.

  Apsilankymo Čikagoje metu ministras L. Linkevičius taip pat dalyvavo Šv. Mišiose Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Marquette Park bei metiniuose laikraščio „Draugas“ pietuose.

Nuotraukose:
1.  Naujų generalinio konsulato Čikagoje patalpų pašventinimo akimirka, 
2.  Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius su Čikagoje reziduojančiais generaliniais ir garbės konsulais,

3.   Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius įteikia padėką architektui R. Griškeliui,

4.   Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius su „Chicago Council on Global Affairs“ prezidentu bei buvusiu kolega JAV ambasadoriumi prie NATO Ivo Daalder,
5.    NBC Tower pastatas, kuriame įsikūrė LR generalinis konsulatas Čikagoje.