Tėvynė mūsų

BLAIVYBĖS METAI

Written by Redakcija · 9 min read

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai
LR Kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui KarbauskiuiLR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Pimininkui Arūnui Gumuliauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei Nijolei
Goštautaitei Midttun
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai
DĖL MINISTRO PIRMININKO SAULIAUS SKVERNELIO PRAŠYMO
PASKELBTI BIRŽELIO 3-čią dieną BLAIVYBĖS DIENA,
o 2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS
Vilnius, 2020-04-04
2020-02-05 ir 2020-03-20 kreipėmės į atsakingas institucijas, kad birželio 3-čia diena būtų paskelbta BLAIVYBĖS DIENA, o 2021 metai būtų paskelbti BLAIVYBĖS METAIS (laiškus pridedame).
Per praėjusį laikotarpį gauta daug pasiūlymų, patikinimų ir prašymų, kad tos iniciatyvos būtų įteisintos ir kad tai labai padėtų Lietuvos žmonėms.
Nuoširdžiai dėkojame Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui paprašiusiam paskelbti birželio 3-čią dieną Blaivybės diena, o 2021 metus paskelbti Blaivybės metais.
Šį Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio prašymą Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis 2020-04-03 d. laišku Nr. S-1231 persiuntė Sveikatos apsaugos ministerijai bei Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžiui, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai, Seimo
kanceliarijai, Seimo Kultūros komitetui, Kultūros ministerijai, Ministro Pirmininko patarėjui J.Kairiui, Ministro Pirmininko patarėjai U. Kaunaitei.

PRAŠOME Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją parengti ir pateikti įstatymo projektą ir jį lydinčiuosius dokumentus, kad birželio 3 dieną paskelbti BLAIVYBĖS DIENA, o 2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS.
Į mūsų 2020-03-26 d. rašytą laišką “ PRAŠYMAS 2021 metus paskelbti Vyskupo Motiejaus Valančiaus metais” Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas 2020-03-31 d. Nr. S-2020-1581 mums rašė: “Noriu informuoti, kad pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. X111-975 patvirtintą atmintinų metų
nustatymo tvarką iškilių asmenybių, nusipelnusių Lietuvoa valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, jubiliejai pradedami minėti nuo 100-ųjų metinių ir minimi kas 25 metus, todėl atsižvelgiant, kad vyskupas Motiejus Valančius gimė 1801 m. vasario 16 d., svarstytina galimybė 2026 m. paskelbti Motiejaus Valančiaus metais” (laišką pridedame).
ŽINODAMI, kad toks iškilios datos teisinis įforminimas reikalauja daug pastangų ir ilgai užtrunka prašome gerbiamą Ministrą pirmininką Saulių Skvernelį ir Seimo valstiečų ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininką gerbiamą Ramūną Karbauskį pradėti rengti dokumentus, kad
2026 metai būtų įteisini VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS METAIS.
KVIESIME visuomenininkus, mokslininkus aktyviai dalyvauti įstatymo projekto svarstymo ir priėmimo procedūrose Seime.
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžio pirmininkas V. Jakubonis
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžio Vilniaus
skyriaus pirmininkas A. Juknevičius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pasiteiravimui: V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai V. Jakuboniui, Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com

PRIEDAS

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai
LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui
Gumuliauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S
PASKELBTI BIRŽELIO 3-čią dieną BLAIVYBĖS DIENA
Vilnius, 2020-02-05
1858 m. vasarą vyskupas Motiejus Valančius lankė Aukštaičių ir kitas parapijas.
Pasiryžusius blaiviai gyventi žmones užrašinėjo į knygas. Apie to darbo pradžią jis pats savo
testamentiniame laiške (1875) rašo: "Vienoj kelionėj mana 1858 metusi, apturiejęs

ikwiepima Dwases Szwencziauses, idant apsakinieczio blajwistę, pradiejau skelbti tan
doribę ir pats pirmas kieles deszimtis žmonių įrasziau Palaweniej i knigas. Paskiaus
draugi su kunigielejs sawa apskielbiau ję po wisą wiskupistę".
Charakteringa, kad vyskupas vis pabrėždavo, kad patys žmonės nori blaivybės, tarsi
iniciatyva būtų kilusi ne iš jo. 1858.X.11 vyskupas išsiuntinėjo ganytojinį laišką kunigams, kad
uoliai laikytųsi blaivybės, ją platintų žmonėse ir steigtų brolijas.
Vos blaivybė ėmė plisti, prasidėjo ir persekiojimai. Smuklininkai ir degtinės varytojai greit
pastebėjo, kad žmonės nebeperka svaigalų. Pasipylė skundai gubernatoriui ir apskričių
viršininkams. Policija pradėjo teirautis, tardyti klebonus ir žmones.
1858.XII.23 vyskupas M. Valančius lietuviškai parašė ganytojinį laišką blaivybės reikalu
visiems tikintiesiems. Klebonai jį turėjo perskaityti iš sakyklų per tris sekančius sekmadienius ar
šventadienius, sakydami pritaikytus pamokslus. Žmonės klausė vyskupo laiško su džiaugsmu ir
ašaromis akyse.
1859 m. pirmaisiais mėnesiais beveik visa Žemaičių vyskupijos liaudis priklausė blaivybės
brolijoms. 1860.1.30 vyskupas išleido ganytojinį laišką, įsakydamas visose bažnyčiose Marijos
Įvedybų šventėje (II.2, kuri tapo Blaivybės Diena) atlaikyti iškilmingas pamaldas su Te Deum ir
pritaikytu pamokslu.
Kad pirmasis užsidegimas neišblėstų ir BLAIVYBĖS SĄJŪDIS gautų pilną formą,
reikėjo paruošti jam įstatus. Vyskupas juos ėmė ruošti jau baigęs 1858 m. vasaros vizitaciją. Įstatus
atspausdino Vilniuje Adomas Zavadzkis su cenzūros leidimu. Knygelė pavadinta "Apej brostwa
Blajwistes arba nusiturieima". Jos išspausdinta 40.000 egz., kurie jau spalio mėn. imta platinti.
Paskutinieji 7500 egz. dar nespėtų išsiųsti į Varnius, gen. gubernatoriui įsakius, buvo konfiskuoti.
1860.III.19 vyskupas. M. Valančius išsiuntinėjo klebonams aplinkraštį, kad praneštų
įsirašiusių skaičius pagal prisiųstą blanką. Vyskupas norėjo, kad būtų įtraukti visi be išimties
tikintieji, tiek suaugę, tiek nepilnamečiai, kad ir valdžiai padarytų įspūdžio. Visose parapijose
turėjo būti vedamos "blaivių asmenų knygos".
1860.VII.25 M. Valančius persiuntė generalgubernatoriui Nazimovui sąrašus. 197 jo
vyskupijos parapijose iš bendro 820754 skaičiaus tikinčiųjų blaivybės laikėsi 688464 asmenys.
Kuršo srityje, 8-ose parapijose, iš 34477 tikinčiųjų priklausė blaivybės brolijoms 30056.
1860 m. rudenį caras Aleksandras II lankydamasis Vilniuje pagyrė vyskupą M.Valančių už
jo uolumą: "Ačiū tau, vyskupe, už rūpestį įvesti blaivybę".
1862 m. rudenį blaivybės brolijų veikla susilpnėjo. Vyko žemdirbių išlaisvinimas iš
baudžiavos ir pasiruošimai sukilimui. Kai kuriose parapijose dvarininkai ir žydai ėmė spausti
žmones ir skatinti gerti. Pavojuj esančioms parapijoms vyskupas M. Valančius rašė laiškus su
įspėjimais ir drąsinimais. Vyskupas perspėja tuos, kurie įniršę kovoja prieš blaivybę. Kalba ir apie
gresiantį pavojų, sunkias dienas. Skatina laikytis tvirtiems ir ištvermingiems.
Nors blaivybės brolijos 1864 m. buvo griežčiausiai uždraustos, blaivybė Žemaičiuose
neišnyko.
Blaivybės draugija oficialiai buvo atgaivinta 1908 m.
1908-04-03 įkurta Katalikų draugija ,,Blaivybė" Kaune. Vėliau pavadinta Lietuvių katalikų
blaivybės draugija (LKBD).
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe 1919-12-10 įregistruoti pritaikyti LKBD įstatai.

DAUGELIS PRISIMENA, kad 1989 m. birželio 3 d. Vilniaus m. Kalnų parke įvyko
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės, Sąjūdžio aktyvistų svaigalų išpylimo akcija -mitingas,
meninė dalis, svaigalų išpylimas į kanalizaciją, kurio šūkis- ,,Lietuva! Negersiu- verčiau išpilsiu!“.
Vienas šio renginio organizatorių- iniciatyvinės grupės narys Romas Masteika knygoje
,,Galva debesų nepramuši rašė“: ,,Prisimenate, kad Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime buvo
priimta rezoliucija Nr. 12 ,,Dėl blaivybės“. Ji ragino imtis priemonių, kurios sukeltų sąmoningą
natūralų visos atgimstančios tautos BLAIVYBĖS SĄJŪDĮ…. Kreipimesi į Respublikos gyventojus
buvo sakoma: ,,Lietuvos atgimimui reikalingas sveikas, blaivus protas. Tik blaivus protas drąsus.
Drąsus protas- tai laisvas žmogus…“
Gražus sutapimas: tą dieną, kai į Kalnų parko estradą turėjo suplaukti minios žmonių,
išvakarėse iš Maskvos grįžo SSSR Aukščiausiosios tarybos deputatai, atstovaujantys Lietuvai.
Dauguma jų buvo Sąjūdžio atstovai, todėl buvo nutarta ir juos pasikviesti į renginį, o birželio 3
dieną, renginio dieną, sukako metai, kai buvo įkurtas Sąjūdis.
Šia proga 1989-06-03 d. alkoholio išpylimo akciją kaip labai svarbų momentą Lietuvos
istorijoje siūlome nuo 2020 metų birželio 3 d. paskelbti BLAIVYBĖS DIENA paminint šį įvykį į
kurį suėjo keliasdešimt tūkstančių žmonių. Jie tikėjosi atsikratyti ne tik okupacijos pančių bet ir
dvasinės vergijos į kurią daugelį žmonių įstūmė alkoholizmas ir kvaišalai.
ŽINOMA, kad Lietuva yra tarp pirmaujančių pasaulyje pagal alkoholio suvartojimą
vienam žmogui.
PAŽYMIME. kad už kiekvieną iš alkoholio verslo į biudžetą patenkantį eurą VALSTYBĖ
IŠLEIDŽIA apie 5 eurus alkoholizmo pasekmėms likviduoti. Alkoholio vartojimo daroma žala
pagal užsienio šalių specialistų skaičiavimo patirtį Lietuvoje per metus sudaro apie 0,4 milijardų
eurų. Lietuva dėl alkoholizmo kasmet praranda apie 1,3 mlrd. eurų BVP.
KONSTATUOJAME, kad taip vadinamas verslininkų ir žiniasklaidos propaguojamas
NEALKOHOLINIS ALUS vaidina ypatingą rolę pritraukti žmones vartoti alkoholinį alų ir kitus
alkoholinius gėrimus. ŽINOTINA, kad verslas nė vieno cento neišleidžia nesitikėdamas
MILŽINIŠKŲ PELNŲ ATEITYJE.
DĖKOJAME šios kadencijos Seimui priėmusiam ryžtingus teisinius aktus ir reglamentus
siekiančius blaivinti Lietuvą.
NUOŠIRDUS AČIŪ visuomenininkams, mokslininkams, Bažnyčiai už paslaugas
blaivinant Lietuvą.
NUOLATOS PASTEBIMOS ĮVAIRIAUSIOS INICIATYVOS agituojančios įtraukti
žmones ir ypatingai jaunimą į girtuoklystės liūną.
TODĖL PRAŠOME birželio 3 d. įtraukti į ATMINTINŲ dienų sąrašą ir imtis visų
įmanomų priemonių blaivinant žmones ir aiškinant apie alkoholizmo grėsmes.
Turbūt vyskupas Motiejus Valančius mums pasakytų:“ Apturiekite
ikwiepima Dwasės Szwencziausės – SUSILAIKYKITE, NEGERKITE IR
SKELBKITE BLAJWISTĘ“.
TIKĖKIME, KAD DAUGELIS SUPRAS ALKOHOLIO DAROMĄ ŽALĄ IR
ĮSIKLAUSYS Į VYSKUPO KVIETIMĄ.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio pirmininkas V. Jakubonis
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio Vilniaus
skyriaus pirmininkas A. Juknevičius

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pasiteiravimui: V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai V. Jakuboniui, Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com
PRIEDAS

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui
LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei Nijolei
Goštautaitei Midttun
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S

PASKELBTI BIRŽELIO 3-čią dieną BLAIVYBĖS DIENA,
o 2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS
Vilnius, 2020-03-20
2020-02-05 kreipėmės į atsakingas institucijas, kad birželio 3-čia diena būtų paskelbta
BLAIVYBĖS DIENA (laišką pridedame).
Nuoširdžiai dėkojame agentūrai ELTA ir JAV lietuvių internetinio laikraščio “Bičiulystė”
redakcijai bei asmenims paviešinasiems mūsų kreipimąsi, dėkojame palaikiusiems mūsų prašymą.
PAŽYMIME, kad 2020-02-20 d. Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdis paminėjo
Vyskupo Motiejaus Valančiaus 2019-uosius gimimo metus. Buvo atkreiptas dėmesys į kovą dėl
psichotropinių medžiagų vartojimo, alkoholizmo ir rūkymo žalą bei taikytinas prevencijos
priemones. Buvo diskutuojama apie 2020-02-05 kreipimąsi ir dėl 2021 metais Vyskupo 220-ųjų
gimimo metų (1801-02-16) paminėjimo.

Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi Vyriausybės pavedimą, pritarė mūsų prašymui
birželio 3-os atmintinos Blaivybės dienos paskelbimui ir pasiūlė apsvarstyti 2021 m. paskelbimą
Blaivybės metais.
PRAŠOME Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją parengti ir pateikti įstatymo
projektą ir jį lydinčiuosius dokumentus, kad birželio 3 dieną paskelbti BLAIVYBĖS DIENA, o
2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS.
KVIESIME visuomeninkus, mokslininkus aktyviai dalyvauti įstatymo projekto svarstymo
ir priėmimo procedūrose Seime.
Tai būtų didžiulė parama aukoms, kenčiančioms šeimoms, jaunimui atsisakyti visokiausių
nealkoholinių gėralų ir visiems siekiantiems blaivinti Lietuvą, sumažėtų biudžeto našta GYDYTI
ALKOHOLIKUS ir ALKOHOLIZMO PASEKMES, padidėtų BVP, atsirastų daugiau laimingų
žmonių.
PRISIMINKIME gūdžius alkoholizmo industrijos, politikų ir žiniasklaidos
bendradarbiavimo laikus, kai 2011-12-23 d. Seimas, neįsiklausęs į mokslininkų, visuomenininkų
ir Vyskupų konferencijos pirmininko Arkivyskupo dabartinio Kardinolo Sigito Tamkevičiaus
prašymų, priėmė alkoholio reklamos įstatymą, o Prezidentė D. Grybauskaitė neatkreipė dėmesio į
daugybės organizacijų prašymų ATMESTI įstatymą – operatyviai pasirašė jį. Tada dar labiau
pradėjo siautėti alkoholizmas. Lietuva pradėjo TVIRTAI PIRMAUTI PASAULYJE ir pasiekė
ABSOLIUTŲ PASAULIO REKORDĄ, kai kiekvienas lietuvaitis išgerdavo per metus apie 17
litrų „ant galvos“ absoliutaus alkoholio (įskaitant neapskaitytą, nelegalų). Tais laikais ypatingai
daug darbavosi Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, kuriai vadovavo A. Veryga
(dabar N. Goštautaitė Midtun). Įsimintini Vilniaus Sąjūdžio tarybos pareiškimas „Ką pasakytų
Vyskupas Motiejus Valančius?“, „Budelių galerija“ (žiūr www.sarmatai.lt budeliu galerija),
2014-06-04 d. buvo parašytas laiškas Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui.
2016 metais Į ARENĄ ATĖJO LIETUVOS VALSTIEČIŲ ir ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
ir prasidėjo nuožmi kova prieš politiniais pagrindais propaguojamą alkoholizmo hidrą. SIEKIANT
BLAIVINTI LIETUVĄ buvo ryžtingai priiminėjami teisės aktai.
PRIIMTAS įstatymas dėl birželio 3-os atmintinos Blaivybės dienos paskelbimo ir 2021
m. paskelbimo Blaivybės metais būtų pagarba Vyskupo Motiejaus Valančiaus 220 metų gimimo
jubiliejui, Katalikų Bažnyčiai, visuomenininkams ir būtų parama aukoms, nuskriaustiems ir
kenčiantiems. Tai duotų gerų rezultatų kuriant Gerovės valstybę.
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio pirmininkas V. Jakubonis
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio Vilniaus
skyriaus pirmininkas A. Juknevičius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pasiteiravimui: V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai V. Jakuboniui, Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com
PRIEDAS

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui
LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei Nijolei
Goštautaitei Midttun
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S
2021 metus skelbti VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS METAIS
Vilnius, 2020-03-26
2020-02-05 ir 2020-03-20 kreipėmės į atsakingas institucijas, kad birželio 3-čia diena būtų
paskelbta BLAIVYBĖS DIENA, o 2021 metai būtų paskelbti BLAIVYBĖS METAIS (laiškus
pridedame).
Per praėjusį laikotarpį gauta daug pasiūlymų, patikinimų ir prašymų, kad tos iniciatyvos
būtų įteisintos ir kad jų statusai būtų sustiprinti..
Ypatingai svarbu prisiminti, kad Vyskupas Motiejus Valančius pasižymėjo kaip pedagogas,
švietėjas, rašytojas, istorikas. Jis atliko labai daug darbų vystant lietuvišką raštą, knygnešių
gadynėje ir gelbstint Lietuvą iš priespaudos jungo.
MANOME, kad rengiant dokumentus pirmoje pastraipoje įvardytais klausimais reikėtų
kartu rengti dokumentus, kad 2021 metai būtų pavadinti VYSKUPO MOTIEJAUS
VALANČIAUS METAIS.
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio pirmininkas V. Jakubonis
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio Vilniaus
skyriaus pirmininkas A. Juknevičius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pasiteiravimui: V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai V. Jakuboniui, Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com