Tėvynė mūsų

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Written by Biciulystė Siūlo · 10 min read

     Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

LR Seimo Pirmininkei  Viktorijai Čmilytei-Nielsen  

LR būsimai Vyriausybės Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
Vilnius,   2020-11-20

    Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nuo 2008 metų prašo spręsti valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus 2194-iems nukentėjusiems.    ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad 2020-01-14 d. Finansų ministerijos laiške “Dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo“  Nr. ((7.55-02)-5K-1920465)-6K-2000239 antro puslapio 4-oje pastraipoje  rašoma: „ … Dėl ribotų valstybės finansinių galimybių Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžete lėšų valiutinių indėlių grąžinimui nenumatyta“. Tą atsakingiausios institucijos rašto sakinį SUPRANTAME, kad jeigu būtų buvę finansinių išteklių tai Seimas galėjo numatyti grąžinti valiutinius indėlius ir palikimus, bet kadangi finansinių išteklių nebuvo ir galimai Seimo nariai nenorėjo, tai Seimas biudžete nenumatė grąžinti žmonių valiutinių indėlių ir palikimų. Prisimintina, kad Seimas ir Vyriausybė ankstesniais periodais surasdavo ir skirdavo lėšų BIUDŽETE nenumatytoms programoms ir priemonėms įgyvendinti.
Naujai susiformavusi valdančioji dauguma numatė spręsti eilę buvusios valdančiosios daugumos probleminių klausimų, kaip COVID-19, socialinių, 2021 metų biudžeto formavimo klausimų. 

Kuriamojoje GEROPVĖS VALSTYBĖJE negali likti nepastebėti 2194 valiutinių indėlių ir palikimų turėtojai, kurių 9,2  milijono JAV dolerių Lietuvos valstybės institucijos nuo 1993 metų naudojo kai kurioms programoms spręsti, kaip medicininės įrangos ir cigarečių įsigijimas. Apie tai detaliai buvo aiškinama mūsų teiktuose dokumentuose. 

Prašome Jūsų   VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO klausimus įtraukti į Seimo 2021 metų BIUDŽETO  svarstymo klausimus. Į komiteto posėdžius prašome kviesti nukentėjusiųjų ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovus arba su jais konsultuotis per  L. Kerosierių tel.  8674 38465    el. paštas   leonaslabora@gmail.com  

            Konstatuojame, kad mūsų pateikti dokumentai yra Seimo, Vyriausybės,  Seimo Audito, Ekonomikos,  Socialinių reikalų ir darbo, Teisės ir teisėtvarkos, Biudžeto ir finansų,  Žmogaus teisių komitetų  bei praėjusios kadencijos visų Seimo narių archyvuose.  

    Prašome Seimo Pirmininkę įpareigoti Seimo atsakingas institucijas šį laišką elektroniniu paštu pateikti visiems Seimo nariams,  kadangi mes iki šiol neturime Seimo narių elektroninių paštų, o spausdinti dokumentus ir siųsti Seimo nariams Lietuvos paštu  kainuoja apie 200 eurų.  Žinotina, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba  niekada nėra gavusi jokios finansinės paramos.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,  Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       el. p. vilnius@sajudis.com         ww.sajudis.com

                                PRIEDAS

     Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metai


LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui 

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
Vilnius,   2020-10-19   

2020-09-02 rašėme Jums laišką „DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO“ (laišką pridedame, Jūsų archyvuose yra daugiau mūsų dokumentų). Tada laiške rašėme ir Jūsų prašėme: „Prašome Jūsų   VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO klausimus įtraukti į Seimo komitetų svarstymo klausimus ir pateikti Seimo plenariniuose posėdžiuose. Į komiteto posėdžius prašome kviesti nukentėjusiųjų ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovus.  Dar kartą prašome gerbiamą Seimo  Pirmininką susitikti su nukentėjusių atstovais“.
Apie mėnesį Seime vyksta 2021 metų biudžeto projekto svarstymo procedūros.   PAŽYMIME, kad mūsų žiniomis, Seimui oficialiai nė viena institucija, į kurias mes kreipėmės,  nepateikė svarstymui valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimų, nepakvietė mūsų į pasitarimus ir nebendravo su nukentėjusiųjų atstovais.
KONSTATUOJAME, kad nuo 2008 metų daugybė kartų buvo kreiptasi į aukščiausias Lietuvos institucijas  ir buvo pateikti argumentuoti įrodymai, kad valiutinių indėlių ir palikimų turėtojų lėšomis naudojosi Lietuvos institucijos, bet nesprendė lėšų sugrąžinimo klausimų.
TODĖL  DAR KARTĄ PAŽYMIME,  kad yra aišku, kad  didelė dalis valiutinių indėlių ir palikimų 1992  m uždarius Vnešekonombanką  Lietuvos institucijos  už 5 mln JAV dolerių buvo įsigiję medicinos įrangos,  už 0,55 mln JAV dolerių cigarečių  ir naudojo kitiems valstybės poreikiams  tenkinti. Tuo būdu liko nepanaudotos  Lietuvos biudžeto lėšos. Finansų specialistai ir rinkos santykių žinovai tokį lėšų panaudojimą vadina kaip tarpinstitucinį paskolų santykį.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad 2020-01-14 d. Finansų ministerijos laiške “Dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo“  Nr. ((7.55-02)-5K-1920465)-6K-2000239 antro puslapio 4-oje pastraipoje  rašoma: „ … Dėl ribotų valstybės finansinių galimybių Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžete lėšų valiutinių indėlių grąžinimui nenumatyta“. Tą atsakingiausios institucijos rašto sakinį SUPRANTAME, kad jeigu būtų buvę finansinių išteklių tai Seimas galėjo numatyti grąžinti valiutinius indėlius ir palikimus, bet kadangi finansinių išteklių nebuvo ir galimai Seimo nariai nenorėjo, tai Seimas biudžete nenumatė grąžinti žmonių valiutinių indėlių ir palikimų.
PAŽYMIME, kad 2018, 2019 ir prieš tai, ir 2020 metais buvo išdalinta  DAUGYBĖ EURŲ NENUMATYTOMS BIUDŽETE PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI, tarp kurių kolaboranto P. Cvirkos paminklo įamžinimo studijoms atlikti.                                                                                                                                                                .             Mūsų manymu KURIANT GEROVĖS VALSTYBĘ TURI būti paisomi visų Lietuvos žmonių interesai ir lūkesčiai tame tarpe ir 2194 žmonių 9,2 mln. JAV dolerių indėlių ir palikimų turėtojų buvusių įregistruotų  Vnešekonombanke.
TODĖL   PRAŠOME  SPRĘSTI  KLAUSIMUS  grąžinti  2194 nukentėjusiems Lietuvos piliečiams 9,2 mln. JAV dolerių valiutinių indėlių ir palikimų buvusių Vnešekonombanke. 

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,  Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       el. p. vilnius@sajudis.com         ww.sajudis.comw. 

                                PRIEDAS

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skvereliui
LR Finansų  Ministrui Viliui Šapokai
Lietuvos Banko Pirmininkui Vitui Vasiliauskui
LR Seimo Audito komiteto Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto Pirmininkei Rimantei Šalaševičiūtei
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto Pirmininkei Agnei Širinskienei
LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto Pirmininkui Valiui Ąžuolui
LR Seimo Žmogaus teisių komiteto Pirmininkui Valerijui Simulikui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
Žiniasklaidai       

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
Vilnius,   2020-09-02                                                                   

KONSTATUOJAME, kad Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nuo 2008  metų daug kartų kreipėsi į Jus, politikus ir kitas atsakingas organizacijas prašydami spręsti VNIEŠEKONOMBANKO  9,2  mln.  JAV dolerių indėlių ir palikimų  2194  žmonėms grąžinimo klausimus. ŽINOTINA, kad   1993 metų kovo mėnesį aukščiausios valdžios atstovai už indėlininkų ir palikimų turėtojų valiutą už 5 mln. JAV dolerių buvo įsigiję medicinos įrangos ir už 0,55 mln JAV dolerių 1 mln  pakelių cigarečių. Tačiau prokurorai ir teismai SUTRAMDĖ VALDIŠKUOSIUS  BIZNIERIUS, o medicininė technika buvo  perduota Sveikatos apsaugos ministerijos poreikiams,   cigaretės  buvo realizuotos ir pinigai buvo pervesti į biudžetą.    

Nuo 2008 metų rašyti Jums ir kitoms  institucijoms laiškai buvo įregistruojami ir teikiami  popieriniame variante bei siunčiami elektroniniu paštu. Kadangi laiškai yra institucijų ir Seimo narių archyvuose pakartotinai jų nebepridedame. 

PAŽYMIME, kad 2020-01-22 kreipėmės į Jus dar kartą paaiškindami apie valiutinių indėlių ir palikimų susidariusių aplinkybių, rašytus Jums laiškus ir pateiktus paaiškinamuosius dokumentus ir prašymus grąžinti valiutinius indėlius ir palikimus (laišką pridedame). Tame laiške aiškinome ir pridėjome 2020-01-14 d. Finansų ministerijos laišką “Dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo“  Nr. ((7.55-02)-5K-1920465)-6K-2000239 antro puslapio 4-oje pastraipoje  rašoma „ … Dėl ribotų valstybės finansinių galimybių Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžete lėšų valiutinių indėlių grąžinimui nenumatyta“. Tą atsakingiausios institucijos rašto sakinį SUPRANTAME, kad jeigu būtų buvę finansinių išteklių tai Seimas galėjo numatyti grąžinti valiutinius indėlius ir palikimus, bet kadangi finansinių išteklių nebuvo, tai Seimas biudžete nenumatė grąžinti žmonių indėlių ir palikimų. PAŽYMIME, kad 2018, 2019 ir prieš tai ir 2020 metais buvo išdalinta DAUGYBĖ EURŲ NENUMATYTOMS BIUDŽETE PRIEMONĖMS ĮGYVENFDINTI, nes 2020 metais siaučiant CIVID-19 epidemijai buvo skiriamos lėšos biudžete nenumatytoms priemonėms įgyvendinti tarp kurių kolaboranto Petro Cvirkos paminklo įamžinimo studijoms atlikti.    

Dar kartą pažymime, kad apie tų 9,2 JAV dolerių grąžinimo turėtų spręsti atsakingiausios Lietuvos institucijos ir jeigu tai reikėtų turėtų įteisinti įstatymu. Dar kartą pažymime, kad aukščiau paminėta, kad   už 5 mln JAV dolerių buvo įsigiję medicinos įrangos ir už 0,55 mln JAV dolerių 1 mln  pakelių cigarečių šie pinigai turėtų būti grąžinami nedelsiant valiutinių indėlių ir palikimų turėtojams, nes  įranga ir cigaretės buvo nupirktos už valiutinių indėlių ir palikimų turėtojų dolerius laikytus ir prižiūrėtus Lietuvos institucijų, o nupirkta medicininių įrangų buvo naudota gydymo organizacijose, lėšos už parduotas cigaretes buvo pervestos į biudžetą. Už tuos 9,2 mln. JAV dolerių valstybės institucijos privalo mokėti paskolos procentus indėlių laikytojams ir palikimų turėtojams.   

Seime prasidėjo 2021 metų Biudžeto formavimo procedūros.

. Prašome Jūsų   VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO klausimus įtraukti į Seimo komitetų svarstymo klausimus ir pateikti Seimo plenariniuose posėdžiuose. Į komiteto posėdžius prašome kviesti nukentėjusiųjų ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovus.  

Dar kartą prašome gerbiamą Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir Seimo komitetų  susitikti su nukentėjusių atstovais

MANOME, kad daugelis žino LR Konstitucijos 23 straipsnį, kuriame teigiama, kad nuosavybė neliečiama, kad nuosavybės teises saugo įstatymai ir nuosavybė turi būti grąžinama teisėtiems savininkams. Niekas nedavė teisės pažeidinėti LR Konstitucijos. 

Kuriant GEROVĖS VALSTYBĘ privalu atsižvelgti į 2194 indėlių ir palikimų turėtojus, kurių 9,2 mln. JAV dolerių 28 metus naudojosi Lietuvos institucijos – kuriuos su priaugusiais procentiniais doleriais nedelsiant privalu grąžinti nukentėjusiems.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotojas  P. Dirsė
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com

 

                                PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų
LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skvereliui
LR Finansų  Ministrui Viliui Šapokai
Lietuvos Banko Pirmininkui Vitui Vasiliauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
Žiniasklaidai       

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
Vilnius,   2020-01-22                                                                   

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nuo 2008  metų daug kartų kreipėsi į Jus, politikus ir kitas atsakingas organizacijas prašydami spręsti VNIEŠEKONOMBANKO  9,2  mln.  JAV dolerių indėlių ir palikimų  2194  žmonėms grąžinimo klausimus. 

PRIMENAME, kad 1992-10-02  Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą Nr. 1-630 įpareigojantį LR Vyriausybę ir Lietuvos banką perimti  SSRS ekonominių ryšių su užsienio banko
(Vniešekonombanko) fondus – balansą ir reorganizuoti šį banką į Lietuvos banko valiutinių operacijų departamentą. NUTARIMAS NEBUVO ĮVYKDYTAS.  

ŽINOTINA, kad   1993 metų kovą aukščiausios valdžios atstovai už indėlininkų ir palikimų turėtojų valiutą už 5 mln JAV dolerių buvo įsigiję medicinos įrangos ir už 0,55 mln JAV dolerių 1 mln pakelių cigarečių. Tačiau prokurorai ir teismai SUTRAMDĖ VALDIŠKUOSIUS  BIZNIERIUS, o medicininė technika buvo  perduota Sveikatos apsaugos ministerijos poreikiams,   cigaretės  buvo realizuotos ir pinigai buvo pervesti į biudžetą.    

 Mes žinome ir apie kai kurių fizinių asmenų ir piliečių įvairius kreipimusis į atsakingas institucijas ir į Europos Žmogaus Teisių Teismą. PRAŠOME  susilaikyti nuo aiškinimų, kad  asmuo 2017 metais pralaimėjo bylą EŽTT; žinotina, kad  EŽTT nepriėmė peticijos, o dėl kelių tūkstančių dolerių palikimo atgavimo iš JAV buvo sukelta visa Lietuvos teisinė sistema. 

Daugybę kartų buvo kreiptasi į aukščiausius Lietuvos vadovus, politikus ir atsakingiausias institucijas.  2018 ir 2019 metais buvo prašoma, kad indėlių ir palikimų grąžinimo klausimai būtų įtraukti į biudžeto svarstymo procedūras. Ne vieną kartą prašėme, kad mūsų atstovus priimtų  Prezidentas, Seimo pirmininkas,  Ministras pirmininkas. Šimtai lapų žmonių argumentuotų dokumentų guli valdiškose kanceliarijose ir politikų stalčiuose. 

Gautuose atsakymuose iš įvairių institucijų buvo prieštaringai aiškinama   apie Vniešekonombanko uždarymo procedūras, pinigų likučius, jų tolimesnį saugojimą ir panaudojimą. Lietuvos institucijos ir politikai nesirūpina nukentėjusiais, tik atsirašinėja. 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad valiutos kai kada galima buvo gauti raštiškai pateikus argumentuotą prašymą. Praktiškai  atgauti valiutos  buvo NEĮMANOMA ir didžioji dalis pinigų buvo banko žinioje. 

 Mus stebina  Lietuvos institucijų vadovų panašūs atsakymai,  kad indėliai ir palikimai yra Rusijoje ir kai Rusija grąžins Lietuvai, tada išmokėsime Lietuvos piliečiams jų turėtus indėlius ir palikimus. Nemalonu skaityti paaiškinimus, kad indėlininkai ir palikimų turėtojai yra įtraukti į STRATEGINIŲ Lietuvos-Rusijos klausimų sprendimo ratą. Glumina, kad valstybių komisijų atstovai per 20 metų paskutinį kartą buvo susirinkę 2011 metais. Manome, kad  Lietuvos INSTITUCIJOS  ir POLITIKAI  SPECIALIAI  IGNORUOJA  SPRĘSTI  9,2 mln.  JAV dolerių grąžinimo klausimus. 

Lietuvos Seimas su Vyriausybe ir Prezidentūra 1999-03-10, 2010-11-25  parengė tokią įstatymdavystę, kad 9,2 mln. JAV dolerių indėlių ir palikimų grąžinimą įrašė į SSRS žalos per 50 genocido metų GRĄŽINIMO SĄSKAITĄ, kuri, kai kuriais skaičiavimais, siekia apie 800 milijardų  JAV dolerių. Visi žino apie Rusijos sunkią finansinę  padėtį ir kad Rusija grąžintų Lietuvai padarytą žalą artimiausioje ateityje vilčių nėra, o Lietuvos institucijos ir politikai aukščiausiu lygiu šių klausimų nebekelia Rusijai ir vedžioja už nosies nukentėjusius. 

MANYTINA, kad dėl 9,2 mln JAV dolerių NEGRĄŽINIMO  buvo sukurta ištisa teisinė sistema ir nukentėję įtraukiami į ilgus metus nepakeliamus ir sveiku protu nesuvokiamus ginčus, kreipimusis į politikus ir įvairiausius pareigūnus, į kandidatus į seimūnų ir europarlamentarų kėdes ar į prezidento krėslus. Nukentėjusieji teberegi skaisčiausius kandidatų veidus, meilias šypsenas ir pažadus – o pastarieji susėdę į  brangiai apmokamus krėslus visiškai pamiršta apie teiktus pažadus ir nusivylusius nukentėjusius. Manoma, kad pažadų dalijimai ir brangiai apmokamas lovys yra jų pagrindinis gyvenimo tikslas, nes jie žino, kad daugybė žmonių išgyveno kalėjimus, katorgas.

2020-01-14 d. Finansų ministerija laiške “Dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo“  Nr. ((7.55-02)-5K-1920465)-6K-2000239 antro puslapio 4-oje pastraipoje  rašoma „ … Dėl ribotų valstybė finansinių galimybių Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžete lėšų valiutinių indėlių grąžinimui nenumatyta“ (laiško kopiją pridedame). Tai sakinys, kuris daug metų įvairiuose raštuose buvo rašomas. ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad per daugelį metų  įvairiems nenumatytiems tikslams biudžete buvo  PASKIRSTYTA/IŠDALINTA šimtai milijonų litų/eurų, bet nė cento valiutinių indėlių ir palikimų turėtojams. 

KADANGI NEPAVYKSTA  susitarti su Rusija, kaip aiškinama,  mes PRAŠOME  JŪSŲ sugrupuoti indėlius ir palikimus pagal valstybes ir kreiptis į tų valstybių vadovus ir paprašyti, kad  jie padėtų iš Rusijos atgauti pinigus arba paaukuotų tuos pinigus nukentėjusiems Lietuvos žmonėms.

Dar kartą prašome Jūsų susitikti su nukentėjusių atstovais. 

Jeigu  toms valstybėms nepavyktų susitarti su Rusija nukentėjusieji su Jūsų pagalba kreiptųsi į tų valstybių vadovybes, kad tos valstybės skirtų paramą arba labdarą.

MANOME, kad daugelis žino LR Konstitucijos 23 straipsnį, kuriame teigiama, kad nuosavybė neliečiama, kad nuosavybės teises saugo įstatymai. 

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas   P. Dirsė
Pirmininko pavaduotoja     R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis
Sąjūdininkė   P. Mockevičienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com