Tėvynė mūsų

Kviečiu pasvarstyti – kas mus jungia. Lietuva, argi ne taip?

Written by admin · 5 min read

Brangūs išeivijos lietuviai, prašau kantrybės perskaityti mano laišką Jums.
Kviečiu pasvarstyti – kas mus jungia. Lietuva, argi ne taip?

Puikiai suprantu, kad Amerikos, Anglijos, Kanados, Australijos ir kitos lietuvių bendruomenės ilgus dešimtmečius dirbo, kad išlaikyti lietuvybę ir lietuvybės sampratą pakėlė į labai aukštą prestižo lygį tarp tų šalių bendruomenių. Tai iš tiesų didžiulis stebuklas ir be šito darbo šiandien neturėtume nepriklausomos Lietuvos.

Ta Lietuva, kurią sukūrėte Jungtinėse Valstijose, Europoje, Pietų Amerikoje, nemažai skiriasi nuo Lietuvos prie Baltijos krantų. Pirmoji išsaugojo dar prieškario tikrąsias vertybes ir jas puoselėjo, diegė savo vaikams ir garsino tų šalių tarpe laisvoje ir demokratinėje aplinkoje.

Lietuvoje prie Baltijos, mūsų fizinėje tėvynėje, atkovojus nepriklausomybę – visi tie žmonės, kurie buvo pagrindinis sovietinės sistemos režimo ramstis ir pagrindiniai palaikytojai ir kolaborantai per 50 metų okupacijos – išliko. Nepavyko priimti tada 90-taisiais desovietizacijos įstatymo, kuris būtų draudęs komunistams ir KGB darbuotojams dirbti valstybės tarnyboje. Atsitiko taip, kad visi buvę kolaborantai išliko valdžioje ir su naujai atsiradusia kriminalinio pasaulio jėga palaipsniui užvaldė pagrindines Lietuvos valstybės institucijas, finansų skirstymą, biudžetą, teismus ir teisėjus, ministerijas ir t.t.  Prokuratūra pasidarė kriminalinio pasaulio įrankiu ir pagrindiniu gynėju. Nė viena stambi afera nebuvo išaiškinta ir nė vienas aukšto rango nusikaltėlis nebuvo pasodintas į kalėjimą ar kitaip nubaustas. Šiandien virš 17 000 bylų yra numarinta ir marinama toliau. Simboliška, kad Vilniaus širdyje, ant Žaliojo tilto, tebestovi sovietų okupantų kareivių statulos – jos yra paskelbtos “kultūros paveldu” ir yra saugojamos valstybės.. Jų priežiūrai ketinama skirti virš 250 000 litų. Tuo tarpu per 20 metų visaip trukdoma Lukiškių aikštėje prieš buvusį KGB pastatą, kur nukankinta baisi galybė Lietuvos partizanų ir disidentų, pastatyti paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę..

Šita korumpuota sovietinių laikų sistema gyvuoja toliau prisidengdama Lietuvos trispalve ir Europos Sąjungos deklaruojamomis vertybėmis. Bet viduje susikūrusios grupuotės užsiima nebaudžiama kontrabanda, finansinėmis machinacijomis, žudymais, prievartavimais ir gąsdinimais. Tam pasitelkiama teisėsauga, policija ir kitos valdžios instancijos. Likusi visuomenė yra užspausta į kampą ir skurdinama, verslas ir ūkis žlugdomas, pažeidinėjamos ir laužomos žmogaus teisės ir laisvės. Naikinamas tautinis sąmoningumas ir patriotizmas. Šitai sistemai reikalingas užguitas, paklusnus ir lengvai įbauginamas žmogelis. Valdžios pareigūnai gąsdinami ir tarnauja mafijos interesams. Politinė korupcija, štai kas daro gėdą Lietuvai ir teršia jos vardą.

Atsisveikindama su Lietuva, JAV ambasadorė Anne E. Derse  kalbėjo apie JAV Nepriklausomybės deklaracijoje įtvirtintus principus, kad visi žmonės sukurti lygūs, ir visi turi neatimamą teisę į gyvenimą, laisvę ir laimės siekimą. Deja, Lietuvoje šitą teisę šiandien turi tik mafija.

Tuo tarpu nuo tokios neteisybės ir skurdinimo žmonės bėga į užsienio šalis. Jau virš MILIJONO lietuvių paliko savo tėvynę, nes nebemato galimybių išgyventi ir saugiai auginti savo vaikus. 500 000 priklausomi nuo maisto labdaros, kitaip neišgyventų. Atlyginimo pakanka tik užsimokėti už aukščiausią šildymo ir elektros kainą pasaulyje, o apie pramogas ar garbingą senatvę tenka pamiršti. Visa mokesčių našta užkrauta ant vargingai gyvenančių piliečių, o finansiniai nusikaltėliai ir stambus kapitalas jų beveik nemoka. Savižudybių skaičiumi, korupcijos lygiu ir dar daug kitų baisių rodiklių sąraše Lietuva stovi pirmoje vietoje, yra labiausiai nuskurdusių valstybių priekyje.

Ar už tokią Lietuvą kovojom?

Gegužės 17 d. šturmas prieš taikius žmones ir 8 metų mergaitę peržengė visas ribas. Jūs matėte video, skaitėte medžiagą. Daug informacijos ateinančios iš Lietuvos yra cenzūruojama ir yra melaginga. Melo tikslas yra suklaidinti visą lietuvių pasaulį, kad korumpuota sistema toliau galėtų tęsti savo nebaudžiamus nusikaltimus. Emigracijos spaudoje pasirodo užsakyti straipsniai, kurie specialiai drabsto purvais žmones, kurie siekia parodyti pasauliui kas iš tiesų dedasi Lietuvoje.

“Drąsos kelio” partija šmeižiama, tyčiojamasi iš Lietuvos sąrašo. Ar matėte, kaip praradę žmogišką veidą 73 Seimo nariai surengė viduramžių laikų tamsybės vertą inkviziciją Neringai Venckienei, kuriai buvo atimtas teisėjos imunitetas be jokio faktinio “kaltės” įrodymo? Visuomeninė komisija prašė parodyti valstybės pareigūnų filmuotą medžiagą (kurie įsilaužę į privatų teisėjos namą nusuko ir išjungė ten buvusias kameras, tai koks čia “teisingumo vykdymas”?), kur matytųsi viskas kas iš tikrųjų dėjosi gegužės 17d. ir kas iš tikrųjų ten darė nusikaltimus. Tą medžiagą buvo atsisakyta rodyti. Mergaitė pagrobta ir niekas nežino nei kur jinai, nei kas su ja daroma. O Neringą norima pasodinti į kalėjimą ir susidoroti. Ar Jums, gerbiami lietuviai, tai atrodo normalu?
Kviečiu paskaityti Visuomeninės komisijos išvadas, kurios prisegtos prie šio laiško ir išklausyti ką Neringa kalbėjo savo kalboje Seime:

http://www.youtube.com/watch?v=ybys2Kp9gNE&feature=player_embedded

Lietuvoje nieko nerodoma apie masinius lietuvių protestus pasaulio šalyse kur reikalaujama tiesos. Pagrindinės emigrantų grįžimo atgal į Lietuvą skatinimo organizacijos ir institucijos uždarytos. Nes Lietuvos valdžiai nereikia prasigyvenusių, pralaisvėjusių ir išminties, patirties užsienyje įgijusių lietuvių. Jie tik trukdytų grupuočių interesams.

Štai vyksiantis Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas yra tik vienas spindulėlis, kuris dar įtraukia užsienio lietuvius pasidomėti Lietuva, tačiau be retorinių kalbų – jokios realios veiklos kaip pasaulio lietuviai tiesiogiai gali daryti teigiamą įtaką valstybės valdyme nenumatyta. TV ir radijo laidoje susitikimo organizatoriai akcentavo, kad politikos tema nebus liečiama ir, kad apskritai nesitikima jog lietuviai grįš į tėvynę (paskui paskambinęs žmogus dėl to sugėdino kalbėtoją). Nors Prezidentė globoja šį renginį ir Premjeras (kuris baltišką jaunimo stovyklą Dieveniškėse viešai išvadino “nacionalistine”) sakys kalbą, jokie svarbūs išeivijai klausimai nebus sprendžiami. Oficialiai remia, bet realiai ryšys su išeivija tik gesinamas. Paklauskite patys savęs – ar Lietuvoje Jūsų balsas girdimas? Niekur nerodė net Šokių šventės, kuri liepos 1d. vyko Bostone. 

Numarintas dvigubos pilietybės klausimas, kuris atima prigimtinę teisę lietuviams ir jų vaikams, kurie dabar yra užsienio piliečiai, turėti ir Lietuvos pilietybę. Bijoma, kad būdami Lietuvos piliečiais, užsienio lietuviai rimtai trukdys nusikalstamų grupuočių nekontroliuojamai veiklai toliau parduodant Lietuvą. Dvigubą pilietybę turintys lietuviai, kaip tų šalių kuriose gyvena piliečiai, galėtų daryti ypatingai svarbią įtaką savo valdžios atstovams, kurie per tarptautines organizacijas veiktų ir Lietuvos valdžią laikytis įsipareigojimų žmogaus teisėms ir švarios ekonomikos vystymui. O to mafija labai bijo. 

Mafija labai bijo, kad lietuviai Lietuvoje ir lietuviai emigracijoje susivienys. Laisvajame pasaulyje sustiprėję broliai ir sesės išties ranką likusiems Lietuvoje ir kartu susijungę nuvers korumpuotos valdžios sistemą per rinkimus ir tada mafijos karaliavimui ateis galas. Jiems teks stoti prieš teismą ir atsakyti už valstybės naikinimą. Jie to labiausiai bijo. Todėl bet kokia kaina stengiasi užgniaužti viešumą ir laisvą žodį. Virš milijono užsienyje gyvenančių lietuvių yra skirta tik viena rinkiminė (Naujamiesčio) apygarda, kurioje bus renkamas tik vienas kandidatas. Ar Jums vis dar atrodo, kad Lietuvoje viskas “tvarkoj”?

Mes kviečiame visas tautines organizacijas pasaulyje praregėti. Ypač kviečiame atsimerkti stipriąją Amerikos lietuvių bendruomenę, kuri nelabai reaguoja į susidariusią padėtį. Visas lietuvių iniciatyvines grupes Anglijoje, Danijoje, Vokietijoje, Skandinavijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse – kviečiame ateiti ir pagelbėti kontaktuose su žmogaus teisių organizacijomis, kitomis pasaulinėmis organizacijomis, kad parodyti kas tikrai darosi Lietuvoje ir vienytis su mumis esančiais Lietuvoje, kad atgauti užgrobtą mafijos Lietuvos valstybę.

Dar kartą pabrėžiu, tai nėra tik vienos šeimos ar vienos bylos reikalas. Tai giliausios politinės korupcijos maras apėmęs Lietuvą. Ir tiktai mes kartu, petys į petį susirėmę galime kažką pakeisti. Atlikti teisėsaugos reformą, įgyvendinti skaidrią valstybės biudžeto kontrolę, užbaigti desovietizaciją.

Mums visiems skauda dėl Lietuvos, jos menkinimo ir žlugdymo, mes visi Lietuva tik  ir gyvename. Ten gyvena ir mūsų giminės, šeimos nariai, draugai, pažįstami. Mes visi, ir Lietuvoje ir pasaulyje, norime didžiuotis savo šalimi. Todėl, jei dabar kai kam atrodo, kad reikia tylėti dėl smurto ir neteisybės Lietuvoje, kad “neteršti” lietuvybės, kviečiu dar kartą pagalvoti. Negalime tylėti. Jeigu tylėsime – būsime korumpuotų grupuočių nusikaltimų bendrininkai. To jie ir laukia.

Visos šiuo metu esamos Seime partijos, tiek konservatoriai, liberalai, tiek siekiantys juos pakeisti Uspaskicho (kuris bėgo į Maskvą) “Darbo” partija, kuri susijungė su buvusiais komunistais “Socialdemokratais” ir Pakso “Tvarkiečiais” – tarnauja oligarchiniam klanui.

Turime padėti “Drąsos kelio” ir “Lietuvos sąrašo” vedamoms progresyvioms jėgoms laimėti Seimo rinkimus šį rudenį!

Kitaip viskas liks nepasikeitę ir toliau bus vykdoma nusikalstama Lietuvai ir mūsų visų bei mūsų vaikų ateičiai politika, kol galiausiai galime netekti valstybės galutinai.

Dabar yra šansas pakreipti Lietuvos kelią teisingumo, skaidrumo ir tautinių vertybių linkme. Prašom nebedvejoti ir jungtis prie bendro reikalo.

Lauksiu Jūsų atsiliepimo ir mielai atsakysiu į bet kokius klausimus.

Su didžiausia pagarba ir viltimi,
Daugardas Gruodis

Ekspertai.eu
+370 658 90973
http://www.youtube.com/watch?v=-nGBRLHGE7s&feature=player_embedded#!

Up Next: Inkvizicija