Tėvynė mūsų

„Neniekinkite tautos“, – įspėja adv. Aldona Jankevičienė

Written by admin · 1 min read

„Neniekinkite tautos“, – įspėja advokatė A. Jankevičienė Z. Vaigausko komandą. Skelbiame advokatės Aldonos Jankevičienės kreipimąsi į Vyriausiosios rinkimų komisijos narius:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintais atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principais bei Konstitucijos 2 straipsnio nuostatomis, kad „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“, 3 straipsnio nuostata, kad „niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“, 4 straipsnio nuostata, kad „aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“,

 

bei 9 straipsnio nuostata, kad „svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“ ir Referendumo įstatymo 20 straipsniu, nustatančiu Vyriausios rinkimų komisijos teises: Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai organizuojant ir vykdant referendumą 1. Vyriausioji rinkimų komisija: 1) registruoja grupę; 2) išduoda grupei piliečių parašų rinkimų lapus; 3) tikrina ir nustato, ar yra tinkamai surinktų 300 tūkstančių piliečių parašų; 4) sudaro miestų, rajonų referendumo komisijas; 5) nustato referendumo biuletenių, kitų referendume naudojamų dokumentų, paketų, antspaudų pavyzdžius bei formas, jų užpildymo pavyzdžius, taip pat biuletenių antspaudavimo tvarką; 6) tvarko referendumui skirtas valstybės lėšas; 7) prižiūri, kaip vykdomas šis Įstatymas; 8) pagal grupės, partijų teikimą registruoja jų atstovus ir stebėtojus prie Vyriausiosios rinkimų komisijos ir išduoda jiems pažymėjimus; 9) nagrinėja skundus ir priima sprendimus dėl miestų, rajonų referendumo komisijų, apylinkių referendumo komisijų sprendimų; 10) nustato ir skelbia galutinius referendumo rezultatus; 11) vykdo kitus šiame Įstatyme numatytus įgaliojimus.

PRAŠOME:

Nerodyti teisinio nihilizmo pavyzdžio Lietuvos valstybei ir piliečiams. Nebalsuoti ir nepriimti sprendimo dėl piliečių referendumo iniciatyvos ,teisėtumo, kai pateikti VRK duomenys patvirtina, jog jau surinkta 300 000 Lietuvos piliečių parašų.

Toks sprendimas būtų neteisėtas, kadangi Vyriausiajai rinkimų komisijai teisės spręsti, ar įregistruotos iniciatyvinės grupės referendumo tekstas atitinka Konstituciją, įstatymai nesuteikia. Toks sprendimas būtų amoralus ir nežmoniškas savo piliečių atžvilgiu, kurie VRK sprendimais jau buvo tris kartus iš naujo verčiami rinkti pasirašiusiųjų už referendumo iniciatyvą piliečių parašus spaudžiant daugiau nei 20 laipsnių šalčiui.

Apsispręskite. Nežeminkite ir neniekinkite Tautos, kurios dalimi patys esate. Jūs prisiekėte: „Aš, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas Vyriausiojoje rinkimų komisijoje ir susilaikyti nuo poelgių, pažeidžiančių įstatymus ir žmogaus teises. Tepadeda man Dievas.“

Aldona Jankevičienė
Advokatė