Kalendorius ir renginiai

2013 m. KOVAS

Written by admin · 4 min read

7–11 d., – 13-asis kasmetinis „Florida Lithuanian Open Golf Tournament”, kurį rengia LR garbės konsulas Florida valstijoje Algimantas Karnavičius. Susipažinimo pobūvis – šeštadienį, kovo 9 d., 6–9 val. v. St. Petersburg, FL Lietuvių klubo salėje. Daugiau  informacijos, registracijos lapai – interneto svetainėje: ltconsulflorida.com  bei tel.:  727-895-4811.

9 d., šeštadienis
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL) kun. Gediminas Keršys  ves Gavėnios dvasinį susikaupimą. 9:30 val. r. –registracija, po kurios vyks pokalbiai, pietūs, išpažintys. 4 val. p. p. – šv. Mišios. Būtina išankstinė registracija  tel. 630-852-3204 (Daina) arba el. paštu: dntsiliunas@aol .com.

nuo 9 val. r. iki 11 val. r. – Atvirų durų diena ,,Žiburėlio” Montessori mokykloje (14911 127th Street Lemont, IL 60439). Daugiau inf. tel. 630-257-8891; svetainė – ziburelis.org.   2013–2014 mokslo metų registracija tęsis iki kovo 31 d.

9 v. v., ,,Bunkeryje” (8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL) Tarptautinės moters dienos proga rengiamas muzikinis-humoristinis vakarėlis ,,Idealiausio vyro Čikagoje paieškos”. Vietų užsisakymas tel. 312-375-2728.

4 v. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, – jubiliejinė Čikagos lietuvių krepšinio lygos ,,Žvaigždžių diena”.

4 v. p. p., naujo Lietuvos Respublikos garbės konsulato atidarymas Aspen, CO (Gondola Plaza Square, 675 E. Durant Ave). Priėmimas – po oficialiosios  dalies ,,Limelight Hotel” (355 S. Monarch Street, Aspen, CO) iki 7 v. v.

7 v. v. – S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimas Los Angeles Lietuvių tautiniuose namuose (3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039). Svečiuose – TV žurnalistė išLietuvos Gražina Sviderskytė.  Daugiau inf. tel.: 323-360-7786.

10 d., sekmadienis
nuo 12 v.d. iki 5 v. p. p.-  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė „Celebrate Lithuanian Independence” Čikagos Navy Pier centro „Crystal Gardens” salėje. Rengia  LR gen. konsulatas Čikagoje ir Čikagos laisvalaikio ir pramogų centras Navy Pier.  Daugiau informacijos: el. paštas: agne.vertelkaite@urm.lt arba tel. 312-397-0382 (tr. nr. 204).

8:30 v. r. šv. Mišiomis Šv. Alfonso bažnyčioje prasidės JAV LB Baltimore apylinkės Nepriklausomybės šventė. Po šv. Mišių – Lietuvių namuose: 10 v r. seminaras ,,Dabartiniai JAV LB tikslai”; 2 v. p. p. – šventinis pranešimas. Meninę programą atliks tautinių šokių grupė „Malūnas”, folklorinis duetas – Rimas Polikaitis ir Rūta Pakštaitė-Cole. Lietuviško maistas nuo 12 v. p. p.

2 v. p. p. New Jersey Lietuvių klube (6 Davis Ave., Kearny, NJ 07032) koncertuos Virgis Stakėnas. Informacija tel. 732-317-9195 arba 732-998-3913. Kviečia Lietuvių Fondas.

Čikagos ir apylinkių lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija ,,Rasos” lituanistinėje mokykloje, Naperville, IL, vyks. Konferenciją globoja JAV LB Švietimo taryba. Daugiau inf. jura-te2@hotmail.com (Jūratė Liutkienė).

14 d., ketvirtadienis, 6:30 v. v. koncertuos Virgis Stakėnas  UNO Strauss Performing Arts Center (6001 Dodge Str., Omaha, NE 68182). Pasiteirauti el. paštu: jutu78@hotmail.com arba nellie@nijole.com.

16 d., šeštadienis
9:30 v.r. –  Waukegan-Lake County apylinkės metinis susirinkimas (10 S. Lake Street, Mundelein, IL). Daugiau inf. tel. 847-855-5294 arba svetainėje: www.cikagos-siaurietis.com

 3 v. p. p.  Marquette Park’o  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje kun. Gediminas Keršys ves Gavėnios rekolekcijas.

10 v. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) dailininkės Rasa Ibianskienė ir Asta Zimkus padės sukurti meniškus margučius. Atsineškite dažytų, kietai virtų kiaušinių. Daugiau inf. tel. 773-582-650.

3:30 v. p. p.  Gene Siskel Film Center bus rodomas lietuviškas filmas ,,Laiškai Sofijai” (,,Letters to Sofia”). Dalyvaus scenarijaus autorius ir režisierius Robert Mullan. Daugiau informacijos: www.siskelfilmcenter. org
Filmas bus rodomas ir kovo 20 d., 7:45 v. v.

8 val. v.  dainininkės Evelinos Anusauskaitės koncertas  Estų namuose (4 Cross & E. Veterans Hwy., Jackson NJ 08527). Baras veiks nuo 7 v. v., Įėjimo auka – 25 dol. Vietas užsisakyti galite tel. 732-674-7556 (Renata), 848-992-4222 (Rasa).

K. Donelaičio lit. mokykloje Washington, DC vyks JAV LB Švietimo tarybos globojama mokytojų konferencija-seminaras ,,Mokykla bendraujant ir bendradarbiaujant”. Paskaitininkė – Šiaulių universiteto socialinių mokslų dr. Jūratė Valuckienė. Konferencija vyks LR ambasadoje (2622 16th St., NW, Washington, DC 20009).  4 v. p. p. dailininkės Danguolės Stončiūtės-Kuolienės kūrybos parodos atidarymas.

 17 d., sekmadienis

11:30 v. r.  Čikagos Jaunimo centro metinis narių susirinkimas (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL).

12:15 v.p.p. PLC Didžiojoje salėje Pal. Jurgio Matulaičio Misijos  SRIUBOS PIETŪS
1 v. p. p. Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dailės muzejuje, Lemont, IL.,,Giedros” korporacija kviečia į popietę ,,Poezijos ir žodžio sūkury”. Dalyvauja: Audrė Budrytė, Rita Venclovienė, Ainis Aleksa, solistė Agnė Giedraitytė. Bus vaišės. Įėjimas – 10 dol.

 Po 11 v. r. šv. Mišių Marquette Park ‘o Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje  atidaroma Birutės Valasevičienės rankų darbo kilimų paroda.

,,Rasos” lituanistinėje mokykloje, Naperville, IL, vyks Čikagos ir apylinkių lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija. Konferenciją globoja JAV LB Švietimo taryba. Daugiau informacijos – el. paštu jurate2@hotmail.com (JūratėLiutkienė).

nuo 10:15 val. r., per 10:30 val. Mišias ir po jų lietuviškai ir angliškai  Šv. Andriejaus bažnyčioje (1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130) išpažinčių klausys kun. Danielius Staniškis. Po šv.Mišių 12 v. p. p. parapijos salėje bus rodomas vaidybinis filmas apie knygnešių veiklą Lietuvoje, spaudos draudimo laikotarpiu.

20 d., trečiadienis, LR gen. konsulatas New York rengia išvažiuojamąją konsulinę misiją į San Francisco, CA; 22–23 d. – Santa Monica miestelyje, Los Angeles. Būtina išankstinė registracija el. paštu– ny@urm.lt arba tel. 212-354-7840.

21 d., ketvirtadienis, 11 v. r. Velykinė mugė. Rengia St. Petersburg Lietuvių klubo (4880 46th Ave., N., St. Petersburg, FL 33714) valdyba klubo didžiojoje salėje.

23 d., šeštadienis, nuo 8 v. r. iki 2 v. p. p – St. Petersburg Lietuvių klubo patalpose (4880 46th Ave., N., St. Petersburg, FL 33714) valdyba  rengia naudotų daiktų išpardavimą.

Šeimos teatro “Lino Lėlės” vaidinimas VILKAS IR OŽIUKAI

šeštadienį, kovo 23 d. 12:00 v.p.p. ir sekmadienį, kovo 24 d.,12:00 ir 2:00 v.p.p.PLC Fondo salėje Šeimos teatro “Lino Lėlės” vaidinimas VILKAS IR OŽIUKAI

24 d., sekmadienis
12:30 v. p. p.-  Ateitininkų namų metinis susirinkimas

Jaunimo centro Moterų klubo narės kviečia visus priešvelykinių pusryčių Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje Čikagoje.

nuo 8 v. r. iki 2 v. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, – Lietuvos Dukterų draugijos Čikagoje tradicinis tortų ir pyragų išpardavimas

12:30 v. p. p. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 30 metų sukakties paroda-minėjimas Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL). LTSC tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas skaitys paskaitą „LTSC trisdešimtmetis ir mokslo svarba išeivijos lietuviųgyvenime”. Bus vaišės.

 Šv. Andriejaus parapijoje (1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130) lankysis Švč. Mergelės Marijos vargdienių seserų vienuolijos seselė Ignė Marijošiūtė.

27 d., trečiadienis,  12:10 v. p. p. koncertuos pianistas Edvinas Minkštimas ir styginis kvartetas National Gallery of Art (4th and Constitution Ave., NW, Washington, DC 20565). Daugiau informacijos –www.nga.gov/programs/music.

30 d., šeštadienis, nuo 10 v. r. iki 6 v. v. LR ambasada JAV ir ŠALFASS rengia krepšinio turnyrą „Lituanica-80. Krepšinio taurė”. Varžybos vyks Columbia Heights Education Campus, 3101 16th St. NW, Washington, CD 20010 (http://checdc.org) Komandų registracija vyks iki kovo 20 d. el. paštu: rytupakrante@yahoo.com arba tel. 203-895-7147.