Kalendorius ir renginiai

Centrinės NJ ir kiti pranešimai 2015/03/14

Written by admin · 4 min read

Pranešimai :
1. Rinkimai į JAV LB Tarybą – kandidatų anketų pristatymo terminas baigiasi rytoj-kovo 15 d.
2. Apklausa dėl vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos Centrinėje NJ
    Filadelfijos bendruomenės pranešimai
3. Pamaldos Šv.Andrejaus bažnyčioje  skirtos Lietuvos Nepriklausomybės 25-metų jubieliejui-kovo 15d.
4. Gavėnios Rekolekcijos kovo 21- 22d.
    Niujorko Apreiškimo Parapjos pranešimai

Gavėnios Rekolekcijos kovo 21-22 d. Niujorko Apreiškimo parapijoje ir kitos pamaldos

—————————1.—————————–

Rinkimai į JAV LB Tarybą-kandidatų anketų pristatymo terminas baigias rytoj-kovo 15 d.
Gegužės 1-15 d. vyks rinkimai į JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą. Kviečiame dalyvauti rinkimuose ir tapti kandidatais .

Primename, kad norinčius tapti kandidatais į Tarybą ,  prašome užpildyti anketą(nuoroda žemiau) ir, surinkus 10 pritariančiųjų parašų ,  atsiųsti iki rytienos-kovo 15 d.  el. paštu (nuskanuotą)į  lietuviskabendrija@yahoo.com  Visų kandidatu anketas nuo Centrines NJ apylinkes išsiųsime  rinkimų komisijai

http://www.rinkimai2015.us/media/files/kandidato_anketa.pdf/
Daugiau informacijos apie rinkimus prašome žiūrėti :
www.rinkimai2015.us
—————————2.—————————–
Apklausa dėl lietuviškos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos-2015 Centrinėje NJ
If you have trouble viewing or submitting this form, you can fill it out in Google Forms.

Kviečiame atsiliepti ir dalyvauti apklausoje lietuvių ir mišrių šeimų tėvelius,kurie pageidautų, kad jų vaikučiai praleistų laiką vasaros stovykloje lietuviškoje aplinkoje. Stovykla veiktų tik dienos metu Lakewood/Jackson/Brick-arba netoli šių miestų, NJ valstijoje.
Kad galėtume susidaryti nuomonę, kiek ir kokio amžiaus vaikučiai stovyklą lankytų, ir ar stovyklą tikslinga organizuoti – prašome atsakyti į 7 klausimus, pateiktus apklausos anketoje (žemiau).   Nepamirškite spausti “SUBMIT” puslapio pabaigoje.

Some parents have expressed the desire to send their children to a Lithuanian New Jersey-based summer day camp. The camp would allow your child to spend their summer days with their friends in a Lithuanian atmosphere participating in heritage-oriented activities. So that we may better understand how many parents are interested, what age groups, and what timeline we want to focus on, please fill out the survey below. Don’t forget to hit “SUBMIT” at the bottom of the page.
Dėkojame iš anksto/We appreciate your thoughts!
 
https://docs.google.com/forms/d/14lWDV88y4GqVv0z_Qg6kAtUH1G-6W9XA1pGZB1sAmrE/viewform?c=0&w=1
 
 —————————3.—————————–
FILADELFIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAI
ŠĮ SEKMADIENĮ, KOVO 15 d. 10:30 val. MIŠIAS
ŠV. ANDRIEJAUS BAŽNYČIOJE
KUNIGAS PETRAS BURKAUSKAS AUKOS
 PADĖKOTI DIEVUI UŽ ATSTATYTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVOJE 25 METŲ SUKAKTĮ.
VISI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI IR PADĖKOTI DIEVUI UŽ LAISVĄ LIETUVĄ IR MELSTIS, KAD JI VISIEMS AMŽIAMS LIKTŲ LAISVA!
 
THIS SUNDAY, MARCH 15, 10:30am MASS WILL BE OFFERED TO THANK GOD FOR 25 YEARS OF RESTORED INDEPENDENCE TO LITHUANIA AND TO PRAY THAT LITHUANIA REMAIN FREE FOR ALL TIMES IN THE FUTURE!
—————————4.—————————–
Kovo 21-22 šeštadienį ir sekmadienį GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
lietuvių kalba Šv. Andriejaus parapijoje. Rekolekcijas ves Msgr. ROLANDAS MAKRICKAS, lietuvis kunigas diplomatinėje Vatikano tarnyboje, šiuo metu dirbantis pirmuoju sekretoriumi Vatikano nunciatūroje Washingtone.
Šeštadienį, 2 val. p.p. konferencija ir pokalbis Šv. Andriejaus parapijos klebonijoje. Po to bus cepelinų vakarienė, kuriai prašome iš anksto registruotis pas Dalią Jakienę telefonu 610-539-9578 arba el paštu jakasdr@aol.com .
Sekmadienį nuo 10:00 val. išpažintys, 10:30 val. Mišios ir pamokslas.
Po Mišių pabendravimas su Msgr. Makricku ir vaišės parapijos salėje
March 21-22, Saturday and Sunday LENTEN RETREAT (in Lithuanian only) at St. Andrew‘s  Parish.

March 21, Saturday 1-3 pm AMBER ROOTS meeting. ALL ARE WELCOME
Hello everyone,
     Joyce and Kestutis Lukas will lead the March Meeting and are inviting all to join them. This will be a great time to shed the gloom of winter and put on the joy of springtime. The meeting will be held at the Lithuanian Music Hall, 2715 E.Allegheny Ave. Phila. Please use the left side Tilton St. door and go downstairs to the Small Party Room. The time is 1 to 3 pm. Third Saturday, the 21st of March.
     As most of you know, Amber Roots supports the language, history, culture, arts, music and crafts, dance, etc. of Lithuania . The meetings are held in English and are attended by all 3 waves. It is a great way to keep our Heritage alive and well. Please bring a guest with you. Refreshments are served at each meeting.
 Sincerely from Millie Helt, 484-231-8532
 Communications and contact
—————————5.—————————–
NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOS PRANEŠIMAI

PASIRUOŠIMAS VELYKŲ ŠVENTEI Švč. MERGELĖS MARIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE

= = = = = =
Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties.

Bažnyčios interneto svetainė: www.NYApreiskimo.com
= = = = = =
 NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOS PRANEŠIMAI

1) KOVO 21d. (1:30 val. p.p.) ir KOVO 22d. (10 val. ryto):
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE
 
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Salantų klebonas kun. dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje kovo 21-22 d.d.
Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1995 05 28  buvo įšventintas kunigu.  Studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kurį 1997 m. baigė kanonų teisės licenciatu, o 2002 m. tame universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. 1997-2005 m. dėstė Bažnytinę ir Romėnų teisę Klaipėdos universitete ir Telšių kunigų seminarijoje, nuo 2006 m. – VDU Teisės institute (fakultete)   Be Salantų klebono pareigų šiuo metu dėsto teologiją Klaipėdos universitete. Bažnytinės teisės klausimais žurnale Soter ir kt. paskelbė mokslinių straipsnių. Yra pravedęs daug rekolekcijų Lietuvoje ir JAV –  žinomas pamokslininkas.
 
Šeštadienį kovo 21 d. 1:30 val. p.p. bus kun. Smilgio pamokslas ir  palaimininmu Švečiausiuoju Sakramentu, po kurio bus klausomos išpažintys.
 
Sekmadieni kovo 22 d. 10:00 val. ryto: Kun. Smilgys su kun. Volertu koncelebruos 10:00 val. šv. Mišias, kurių metu kun. Smilgys pasakys pamokslą (nuo 9:00 val. prieš šv. Mišias bus klausomos išpažintys).  Po Mišių seks vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.

Tai puiki proga susitelkti ir pasiruošti Didžiosios Savaitės ir Velykų Šventėms. DALYVAUKIME VISI IR PARAGINKIME SAVO DRAUGUS!
= = = = = =
 
2) KOVO 29d. (10 val. ryto):
VERBŲ SEKMADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE
 
VERBŲ SEKMADIENĮ, kovo 29 d., bus laikomos šv. Mišios.  Po Mišių parapijos salėje bus kavinė ir kiaušinių marginimo pamokos.
= = = = = =
3) BALANDŽIO 2d. (7 val. vakaro):
DIDYSIS KETVIRTADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

DIDYSIS KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO 2d. 7:00 val. vakaro. Pirmą kartą, po daugelio metų, bus laikomos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios lietuvių kalba.  Dėkome kun. Volertui, už sutikimą šias pamaldoms vadovauti. Labai svarbu, kad Didžiojo Ketvirtadienio apeigose gausiai dalyvautų Niujorko lietuviai.  DALYVAUKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!
= = = = = =
4) BALANDŽIO 5d. (7 val. ryto):
VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

Šv. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 5d.. 7:00 val. ryto: Niujorko Apreiškimo parapija maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeima, artimaisiais bei visais draugais į Velykines Prisikėlimo šv. Mišias. Po šv. Mišių, parapija maloniai kviečia visus užeiti į tradicinius velykinius pusryčius parapijos salėje. Čia galėsite pasidalinti Velykiniais sveikinimais, sumušti margučius, užkąsti ir pasidžiaugti Šv. Velykomis lietuviškoje aplinkoje!
= = = = = =
Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties.

Bažnyčios interneto svetainė: www.NYApreiskimo.com