Kalendorius ir renginiai

Kas? Kur? Kada?

Written by admin · 4 min read

LAPKRITIS

9 d. (penktadienis)
 7 v. v.,  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629) – filmo apie Juozą Brazaitį „Likau gyvenimo paraštėje” peržiūra ir susitikimas su režisieriais Algiu Kuzmicku ir Vidmantu Valiušaičiu.

7 v. v. „Menų pastogėje” (635 Executive Dr., Willowbrook, IL 60527) vyks choreografės Birutės Banevičiūtės (Lietuva) vedamas seminaras ,,Mokinių kūrybinės šokio raiškos ugdymas”. Daugiau inf. : www.menupastoge.com

10 d., (šeštadienis)
11 v. r., Čikagos Jaunimo centre  (5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636) įskūrusioje  Čikagos lituanistinėje mokykloje vyks Vilniaus šokio teatro„Dansema” spektaklis vaikams „Pasaulio sutvėrimas”. Daugiau inf. tel. 708-262-1212.

2 v. p. p.Balzeko lietuvių kultūros muziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) Mezgėjų klubas kviečia mokančias ir norinčias išmokti megzti. Daugiau inf. : tel. 773-582-6500.

3 v. p. p.,  – lituanistinės mokyklos ,,Lietuvėlė” vakaronė ,,Lino kelias”. Estų namuose (4 Cross St., Jackson, NJ).
5 v. p. p., JAV LB San Francisco apylinkės rengiamas ,,Rudens balius”, Latvių namuose (Latvian Community House, 425 Hoffman Ave., San Francisco, CA 94114). Daugiau inf.  el. paštu: dajana_@hotmail.com

7 v. v.,  vyks lietuvio pianisto Andriaus Žlabio ir smuikininko David Lisker koncertas. Gorton Center Baggett auditorijoje (400 E. Illinois Rd., Lake Forest, IL 60045). Daugiau inf. tel. 847-272-7003

11 d., (sekmadienis)
Švč.Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) po lietuviškų šv. Mišių bus pietūs. Bus dalinamasi įspūdžiais iš Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopos kelionės į Lietuvą, rodoma filmo ,,Tadas Blinda” I serija.

12:30 v.p.p.- tradicinė PLC madų paroda ,,Lady in Red”. Kokteiliai, 1 v. p. p. – pietūs, 1:30 v. p. p.,  PLC, Lemont, Ritos M. Riškus salėje.  Vietas užsisakyti tel. 630-257-0153 (Žibutė Pranckevičienė) arba tel. 630-852-3204 (Daina Siliūnienė).

12:30 v. p. p. – ateitininkių korporacijos ,,Giedra” 85 metų minėjimo šventė (Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439). Apie dalyvavimą pranešti Ramunei Račkauskienei tel. 708-425-4266 arba el. paštu: ramunerack@ hotmail.com

 Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks 55-oji jubiliejinė šventė. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius centro narius bus aukojamos 1 v. p. p. Jėzuitų koplyčioje. 2 v. p. p. salėje vyks šventė. Stalus užsisakyti tel. 708-447-4501 (Milda Šatienė) arba 708-422-6514 (Irena Dirdienė).

12 d., (pirmadienis)
6:30 v.v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyks pasitarimas dėl S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio minėjimo Čikagoje renginių. Norintys  dalyvauti pranešti el. paštu: admin@ltconschi.org. Daugiau inf. tel. 312-397-0382 (trump. nr. 204).

16 d., (penktadienis)
7 v. v. lietuvių meno ansamblis ,,Dainava” atliks lietuviškų sakralinių kūrinių programą  Čikagos arkivyskupijos renginyje ,,One Sacred Communion – A MultiCultural Sacred Concert and Prayer Service” (Motherhouse of the Congregation of St. Joseph (1515 W. Ogden Ave., La Grange Park, IL). Programoje giedos šeši Čikagos apylinkių etniniai religiniai chorai. Koncertas nemokamas.

7:30 v. v. – kompozitoriaus Michael Shimkus koncertas, akompanuos Jason Segal. Rengia Balzeko lietuvių kultūros muziejus.

17 d.,(šeštadienis)

Tikėjimo metams prasidėjus
17 d., 9:00v.r-1:00 v.p.p. REKOLEKCIJOS TEMA “TIKĖJIMAS MOTERS KASDIENYBĖJE”. Rekolekcijas veda sesė Ignė Marijošiūtė, MSV. Ateitininkų Namuose, 1380 Castlewood Dr., Lemont
 2 v. p. p Vaida Lagoneckytė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje mokys daryti šiaudinukus Kalėdų eglutei. Registracija tel. 773-582-6500. Bus vaišės.

18 d., (sekmadienis)
po 10:30 v. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų uždarymo konferencija-paskaita su diskusijomis.

7 v. v.,  advokatas Rimas Domanskis ir kiti. PLC didžiosios salės vakarinėje dalyje rengia seminarą ,,Studijos Amerikos universitetuose – pasiruošimas, priėmimas ir finansinės pagalbos galimybės”.Kviečiami tėvai, kurių vaikai mokosi 8-12 klasėse. Renginys nemokamas.

18 d.,( sekmadienis)
7:45 v. v. ir lapkričio 19 d., pirmadienį, 5 v. p. p. AFI Silver Theatre and Cultural Center (8633 Colesville Rd., Silver Spring, MD 20910) AFI Europos festivalio metu bus rodomas lietuviškas filmas „Tadas Blinda. Pradžia”. Daugiau inf. tel. 301-495-6700.

24 d., (šeštadienis)
6 v. v.,  moterų klubo ,,Alatėja” 7-oji gimtadienio šventė-labdaros vakaras ,,Venecijos naktis” rengiama Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Bilietus užsisakyti tel. 708-205-8742 (Audronė) arba tel. 708-262-1212 (Loreta) iki lapkričio 20 d.

7:00 v.v., PLC, Lemont, IL, VYTAUTO ŠAPRANAUSKO SPEKTAKLIS PLC Fondo salėje

GRUODIS

1 d., (šeštadienis)
7 v. v., Čikagos Jaunimo centre vyks pokylis Lietuvių operai paremti. Vietas užsisakyti tel. 630-833-1893. Bilietai: krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (2601 75th St., Darien, IL) ir ,,Lithuanian Plaza Bakery&Deli” (99-21 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL).

1–2 d.: PLC, Lemont – tradicinė kalėdinė mugė nuo 9 v. r. iki 3 v. p. p. Stalus prekybai užsisakyti PLC raštinėje arba tel. 630-257-8787.

-.-.-.-.-.-.-.-

 

RUGSĖJIS

30 d., 10:30 v.r., Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127 str., Lemont, Il, 60439) – BENDRUOMENĖS DIENA – ESAME VIENI DĖL KITŲ. Daugiau inf.tel.: 630-257-5613

SPALIS

5 d. , 7:30 v.v., akt. Ramūnas Rudokas spektaklyje  TĖTIS (PLC Lietuvių fondo salėje, 14911 127 th Str., Lemont, IL 60439). Bilieto kaina 35 dol. Daugiau inf.:708-699-4333, 708-485-0035

6d., 6:00 v.v. Amerikos lietuvių Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavimo pokylis. Šaulių namai (2417w43 Chicago, IL, 60632).Kaina vienam asmeniui  40 dol. Daugiau inf.: 773-875-4532

7 d., 12:30v.p.p. kasmetinis organizacijos  ,,Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo vajus. Vietas užsisakyti iš anksto pas Rūtą Šmulkštienę  tel.: 630-243-10089, el. paštu: r.l.smulkstys@sbcglobal.net ir tel.: 630-243-1228- Rita Venclovienė. venclovas@comcast.net. Informacija apie organizacija: www.childgate.org

13d.,  8:00 v.v. ,,Rudens puota” – Gedimino lituanistinės mokyklos  10-metis ir  J.M Maironio – 150 jubiliejus. La Mirage restorane (3223 W. Algonquin Rd., Rolling Meadows, IL  60008). Nemokamas baras iki 1:00 AM 
Rezervacija iki spalio 1 d. kaina vienam asmeniui – 75 dol. Daugiau inf.: 847-420-2068; 847-668-1731

14 d., 2:00 v.p.p., NAMŲ PSALMĖS – trys išeivijos chorai: Dainava (Chicago), Exultate (Cleveland) ir Volungė (Toronto) koncertuos Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium – 6601 W College Dr., Palos Heights, IL. Bilieto kaina -30 dol., Koncerto dieną – 35 dol. Galima užsisakyti internetu: www.DAINAVA.US; Daugiau inf.: 1-800-494-8497

FILMO „KITA SVAJONIŲ KOMANDA“ ČIKAGOJE DALYVAUS JO REŽISIERIUS M. MARKEVIČIUS
 
LR Generalinis konsulatas Čikagoje kviečia į filmo „Kita svajonių komanda“ („The Other Dream Team“) peržiūrą spalio 19 d., penktadienį, 7:00 val. vakaro kino teatre „Century Centre Cinema“ (2828 N Clark St., Chicago, IL 60657). Peržiūroje dalyvaus ir su žiūrovais bendraus filmo režisierius Marius Markevičius, susirinkusius sveikins LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Pasibaigus filmui pratęsime bendravimą su autoriumi neformalioje aplinkoje. 

Vakarą remia „Litusco“, „Skambink pigiau“ ir „ziurektv.com“. Daugiau informacijos bei įsigyti bilietus galite čia – http://otherdreamteamwmarkevicius.eventbrite.com .

20 d. 7:00 v.v.,  teatro ,,Viltis”  spektaklis ,,Tiktai dėl tavęs” (Beverly Arts center/2407 W 111th Str., Chicago, IL 60655). Bilieto kaina 30 dol.

27 d., 8:30 v.r.- 2:30 v.p.p. Čikagos Jaunimo centro Didžiojoje salėje (5620 S.Claremont Ave., Chicago, IL 60636) vyks Lituanistikos tyrimo ir studiju centro (LTSC) KNYGŲ MUGĖ.  Daugiau inf.: 773-434-4545 arba info@lithuanianresearch.org