Kalendorius ir renginiai

Vasaros renginiai

Written by admin · 1 min read

LIEPA

4–14 dienomis Cincinnati, Ohio valst., jaunimo choras iš Vilniaus ,,Kivi” (vad. Danguolė Aukselienė) dalyvaus  VII Pasaulinėje chorų olimpiadoje „World Choir Games”. Įvairiose grupėse varžysis 362 chorai iš 48 pasaulio šalių.

5 d., ketvirtadienį 1 v.p.p,  St. Petersburg Lietuvių klube (4880 46th Ave., North, St. Petersburg, FL 33714) Lietuvių klubo valdyba ruošia priešpiečius JAV nepriklausomybės šventės proga.

Vasaros gyvo garso koncertai „Miesto vaikas” , kuriuos rengia LR generalinis konsulatas Čikagoje:

6 d., penktadienį, 7 v.v.  ir  7 d., šeštadienį, 8 v.v. – restorane „Kunigaikščių užeiga” (6312 S. Harlem Ave., Su¬mmit IL 60501)
8 d., sekmadienį, po 10:30 v.r. šv. Mišių –  Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijos salėje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629)

6 d., penktadienį Lietuvos himno – Tautiškos giesmės giedojimas per pasaulį.
 1 v.p.p. Marquette Park’o Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 
 7 v.v. JAV LB Lemont ‘o apylinkė PLC rengia karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimą.  Himno giedojimas 9 v.v.
 7 v. v. restorane „Kunigaikščių užeiga” (6312 S. Harlem Ave., Summit IL 60501).

***

Long Island Lietuvių Bendruomenė maloniai kviečia visus į metinį pikniką!      
8 d.(sekmadienį), 2 v.p.p.
Šoks ir gros Vilniaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblis “Jaunimėlis”, vadovas Bronius Glovickis (ansamblis dalyvavo Šokių Šventėje Bostone).
Piknikas vyks Great Neck’e, Kings Point parke.  (Area 25, įvažiavimas iš Steamboat Rd.).
Bus lietuviško maisto, alaus, muzikos ir šokių!  
 Šventės vietoje yra šokių aikštelė, o šalia – nemaža pieva, žaidimų aikštelė, supynės.  
Long Island Expressway (495) Exit 33 North, Lakeville Road (gatvės pavadinimas pasikeis į Middle Neck Road).
Nuvažiavus  apie 3.5 mylias, sukite į kairę – Steamboat Road.  Įėjimas į parką-mišką bus už 1 mylios iš dešinės pusės.

Daugiau inf. –tel.: +1 516 353-1229, Ramutė Žukaitė
www.nylithuanian.org    ramutezukas@hotmail.com
***

8–22 d.,  Neringos stovykla –  7–16 metų vaikams lietuvių kalba. 22–28 d. – stovykla – 12–16 metų vaikams. Daugiau inf. – Reginą Kulbytę tel. 978-582-5592 arba el. paštu: regina@neringa.org

***
12-15 d.,  Prienų rajone (Lietuva), Visuomenės harmonizavimo parke (www.harmonypark.lt) vyks Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Renginio programą galima rasti: www.pljs2012.lt. Daugiau informacijos: info@pljs.org arba karolis@ pljs.org; tel. 370-6085-7673 (Ieva) arba tel. 370-6226-3202 (Karolis).

15 d., sekmadienį,  1 v.p.p. Šv. Onos bažnyčioje (433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301) – šv. Mišios už Darių ir Girėną –  minimos 79-osios žygdarbio metinės. 2 v.p.p.- parke,,Lituanica” sportinės tinklinio varžybos.

16–28 d.,  Kaune rengiami  vasaros kursai „Refresh in Lithuania” už Lietuvos ribų gyvenantiems lietuviams (nuo 18 metų). Registruotis el. paštu: pla@isc.vdu.lt. Daugiau informacijos tel. 8-67-214-380 (Vytauto Didžiojo universitetas), el. paštu: sigita.zemaityte@fc.vdu.lt (Sigita Žemaitytė).