Kalendorius ir renginiai

Pasaulio Lietuvių Centro Renginių Žinios. Rugsėjo 23 d. LWC Events in the Community, September 23, 2022

Written by Biciulystė Siūlo · 8 min read

For more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/

JAV Lietuvių Bendruomenė
Lithuanian American Community, Inc.


Čikagos lietuvių Rotary klubo labdaros golfo turnyras
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians Annual  Golf Outing


Letter to sponsors
Čikagos lietuvių Rotary klubo 14-tasis labdaros golfo turnyras
Šeštadienis, 09/24/2022
12:00 v.p.p
Old Oak Country Club (14200 S Parker Rd., Homer Glen, 60491)

Visos surinktos lėsos bus skirtos Kauno klinikų vaikų skyriui, echoskopo aparatui įsigyti.


Rotary Club of Chicagoland Lithuanians 14TH Annual Golf Outing
Saturday, 09/24/2022
12:00 p.m.
Old Oak Country Club (14200 S Parker Rd., Homer Glen, 60491)

All the funds collected will be used for the Children’s Department of Kaunas Clinics, for the purchase of an ultrasound machine.

Čikagos Lietuvių Rotary Klubas
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians


***************************
Registruokitės į “Vyturio” chorą
Register to sing with Vyturys Choir
https://mcusercontent.com/91b798c6d55cb6ce45d779ff4/images/d11438a6-8059-ea94-46b2-bd03edba2dfe.jpg

*************************

Registruokitės į “Spindulio” tautinių šokių grupę
Register to “Spindulys” Folk Dance Ensemble

Lemonto tautinių šokių grupė “Spindulys” pradeda savo 2022 m. – 2023 m. sezoną!
Išankstinė registracija: spindulyslemont.com

Repeticijos:
Studentų repeticijos sekmadieniais, 6-8 v.v. apatinėje salėje/valgykloje
Vaikai ir jauniai pradeda repetuoti sekmadienį, spalio 2d., 5-6:30 v.v. Banys salėje*
(per pirmąją repeticiją vyks trumpas tėvelių susirinkimas)

Norite daugiau informacijos? Prašome kreiptis į Spindulio šokių grupės vadovą, Kastytį Šoliūną: 708-966-9116

The Spindulys Lithuanian Folk Dance Ensemble is beginning its 2022-2023 season!
Register today on our website: spindulyslemont.com

Practices:
Studentai practice on Sundays, 6-8 pm LWC lower hall (old lunch room)
Vaikai and jauniai begin practicing Sunday, October 2, 5-6:30 pm LWC Banys Family Hall*
(a brief parents’ meeting will be held during this first practice)

Need more information? Please reach out to the Spindulys director, Kastytis Šoliūnas: 708-966-9116

Lemonto tautinių šokių grupė “Spindulys”
The Spindulys Lithuanian Folk Dance Ensemble

******************

Vaikų krepšinio sezonas
Children’s Basketball Season


Lituanica krepšinis – rudens sezonas
Antradienis ir trečiadienis, 09/15/2022 iki 12/01/2022 – krepšinis mažiesiems, 4-6 metų grupė*
4:00 v.p.p. – 5:30 v.v.
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis ir ketvirtadienis, 09/15/2022 iki 12/01/2022  – mergaičių grupė
4:30 v.v. – 6:00 v.v.
PLC, R. Riškus salėje

Daugiau informacijos ir registracija telefonu: treneris Aurimas Matulevičius (630) 999-5312
* Mažylių krepšinis: reikia turėti kamuolį, vandens gertuvę 

Lituanica Basketball – Fall Season
Tuesday & Thursday, 09/15/2022-12/01/2022 – Young kids 4-6 years* 
4:00 p.m. – 5:30 p.m.
Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, 09/15/2022-12/01/2022 – Girls Basketball
4:30 p.m. – 6:00 p.m.
LWC, R. Riskus Hall

For more information and to register contact coach Aurimas Matulevicius (630) 999-5312
* Young kids must bring a ball and a water bottle to practice.

Aurimas Matulevičius
*****************
Gyvūnėlių palaiminimas
Blessing of the Animals


Gyvūnėlių palaiminimas
Šeštadienis, 10/01/2022 1:30 val. p. p.
Pievelė priešais PLC
 
Šventojo Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų ir gamtosaugos globėjo, šventės proga kun. Vaidas laimins gyvūnėlius ir jų šeimininkus. Kviečiame atsivesti ar atsinešti jūsų mielus augintinius, jų nuotrauką ar mylimus pliušinius gyvūnėlius. Labai laukiame jūsų visų!
 
Blessing of the Animals
Saturday, 10/01/2022 1:30 p.m.
LWC Front Lawn
 
Please join us in celebrating the feast of Saint Francis of Assisi, the patron of animals and conservation. Fr. Vaidas will bless everyone – children, adults and pets. Please bring your beloved furry, scaly or feathery friends, or their photos. Children may also bring their cherished stuffed animals. We look forward to seeing you all!
************


Galerijos “Siela” sezono atidarymas
Gallery “Soul” Season Opening


Galerijos “Siela” 9-ojo sezono atidarymas
Šeštadienis, 10/01/2022
7:00 v.v.
PLC, galerija “Siela”

Gallery “Soul”  9th Season Opening
Saturday, 10/01/2022
7:00 p.m.
LWC, Gallery “Soul”

Lietuvių dailės muziejus ir galerija “Siela”
Lithuanian Museum of Art and gallery “Soul”

Lietuvių dokumentinių filmų festivalis
Lithuanian Documentary Film Festival


Lietuvių dokumentinių filmų festivalis 
10/06/2022-10/15/2022
7:30 v.v.
Filmai bus rodomi įvariose vietose, žiūrėkite reklamą.

Bilietai į filmus parduodami ir PLC raštinėje. Papildoma informacija ir rezervacijos telefonu 312-375-2728.

Lithuanian Documentary Film Festival
10/06/2022-10/15/2022
7:30 p.m.
Showings will be held at various locations. Info is listed on the poster.

Tickets are available at the LWC office and other select locations. For more information and to reserve tickets call 312-375-2728.

Lietuvių dokumentinių filmų festivalis
Lithuanian Documentary Film Festival


Koncertas
Concert


Koncertas: Katažina, Deividas Zvonkus ir Stano
Šeštadienis, 10/08/2022
7:00 v.v.
PLC, R. Riškus salė

Concert: Katazina, Deividas Zvonkus & Stano
Saturday, 10/08/2022
7:00 p.m.
LWC, R. Riskus Hall

JAV Lietuvių Bendruomenė
Lithuanian American Community, Inc.


PLC 35-mečio jubiliejinė puota
LWC’s 35th Anniversary Gala
PLC 35-mečio jubiliejinė puota “Žalioj stotelėje” 
Šeštadienis, 10/22/2022
6:00 v.v.
PLC, R. Riškus salė

Bilietai jau parduodami! Rezervuokite vietas telefonais Daina (630) 709-3871, Žibutė (630) 257-0153 (po 5 val. vakaro), PLC raštinė (630) 257-8787.

PLC puota skirta rinkti lėšoms Gryno oro sistemos atnaujinimo projektui (daugiau apie tai žiūrėkite žemiau). Dėl sponsoriavimo ir reklamos galimybių skambinkite Dianai (630) 257-8787.

LWC’s 35th Anniversary Gala “At the Green Stop”
Saturday, 10/22/2022
6:00 p.m.
LWC, R. Riskus Hall

Tickets are now available for purchase! Reserve your spot by phone: Daina (630) 709-3871, Ziba (630) 257-0153 (after 5 p.m.), LWC office (630) 257-8787.

The LWC Gala event is dedicated to raising funds for our Clean Air Project (to find out more about it, please read the post below). For sponsorship or advertising opportunities, please contact Diana at (630) 257-8787.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

Paremkite PLC naujos oro tiekimo sistemos projektą
Capital campaign to replace air handling units at the LWC


🇱🇹 Padovanokite sveiką orą! ☁️❄️

Prieš penkis metus, su JŪSŲ pagalba, mes sėkmingai pakeitėm senuosius boilerius Pasaulio lietuvių centre. Nuoširdus ačiū už jūsų paramą! Dabar atėjo laikas keisti 58-erių metų senumo pagrindinius Pasaulio lietuvių centro šalto oro tiekimo sistemos prietaisus. Dabartinė sistema neužilgo nebepajėgs išlaikyti optimalaus oro kokybės lygio. Labai prašome Jūsų savo auka paremtį šią pirmąją $200,000 vertės projekto fazę. Padėkite mums užtikrinti mūsų patalpų saugumą, patogumą ir ekonomiškumą visiems, kurie lanko, naudoja, ir myli Pasaulio lietuvių centrą. Ačiū!


🇺🇸 Give the gift of fresh air! ☁️❄️ Five years ago, with YOUR help, we successfully replaced the old boilers at the Lithuanian World Center. Thank you so much for your support! Now, it’s finally time to replace the 58-year-old air-handling units that distribute cold air throughout the Center. The current system may not be able to support optimal levels of air quality for much longer. Please make a donation towards the first phase of the project, valued at $200,000. With your help, we can ensure that our facilities are safe, comfortable, and energy-efficient for all who visit, enjoy, and depend on the Lithuanian World Center. Thank you!
Paaukokite šiandien! Donate today!

Koncertas
Concert


Carmina Burana
Šeštadienį, 10/29/2022
7:00 v.v. 
Carl Sandburg High School Performing Arts Center (Orland Park, IL)

Čikagos lietuvių chorai „Dainava”  ir „Ave Musica”, drauge su pianistais Sonata ir Roku Zubovais, solistais Nida Grigalavičiūte, Martynu Matučiu ir Nick Ward, bei mušamųjų ansambliu atliks vieną garsiausių XX amžiaus kūrinių – vokiečių kompozitoriaus Carl Orff kantatą „Carmina Burana”. Bilietai bus prekyboje rugsėjo mėnesį.

Carmina Burana
Saturday, 10/29/2022
7:00 p.m.
Carl Sandburg High School Performing Arts Center (Orland Park, IL)

The Dainava Lithuanian Chorale and Lithuanian choir “Ave Musica”, together with pianists Sonata and Rokas Zubovas, soloists Nida Grigalavičiūtė, Martynas Matutis and Nick Ward, and percussion ensemble, will perform one of the most famous works of the 20th century – the cantata “Carmina Burana” by German composer Carl Orff. Tickets will go on sale in September. 

Lietuvių meno ansamblis “Dainava”
Dainava Lithuanian Chorale


Lietuvių Fondo 60-mečio pokylis
Lithuanian Foundation’s 60th Anniversary Banquet

 
Lietuvių Fondo 60-mečio pokylis
Šeštadienis, 11/05/2022
TBD
PLC, Banio šeimos salė

Lietuvių Fondas kviečia į Jubiliejinį LF pokylį. Programoje: kokteiliai – 5:30 val. p. p., koncertas – 6:30 val. v., šventinė vakarienė ir šokiai – 7:30 val. v. Muzikinę programą atliks grupė „Il Senso“: Indrė Anankaitė, Ieva Barbora Juozapaitytė, Laimonas Bendaravičius ir Kasparas Damulis. Šokiams gros Augis Dicevičius. Daugiau informacijos gauti ir bilietus užsisakyti galima tel. 630-257-1616 arba tinklalapyje www.lietuviufondas.org

Lithuanian Foundation’s 60th Anniversary Banquet
Saturday, 11/05/2022
TBD
LWC, Banys Family Hall

The Lithuanian Foundation on November 5, 2022, cordially invites you to the Lithuanian Foundation’s Anniversary Banquet. Program: 5:30 pm – Cocktails. 6:30 pm –Concert, 7:30 pm – Dinner and dancing. The musical program will be performed by the group “Il Senso”: Indrė Anankaitė, Ieva Barbora
Juozapaitytė, Laimonas Bendaravičius and Kasparas Damulis. Dance music will be provided by Augis Dicevičius. For more information and to purchase tickets: www.lithuanianfoundation.org or call 630-257-1616.

Lietuvių Fondas
Lithuanian Foundation

PLC Madų Šou 2022
LWC’s Fashion Show 2022


 
PLC madų šou  2022 “Gėlių vaikai”
Šeštadienis, 11/19/2022
6:00 v.v.
PLC, R. Riškus salė

Bilietai jau parduodami. Rezervacija telefonu 708-717-2833.

Dėl sponsoriavimo ir reklamos galimybių skambinkite Dianai 630-257-8787.

LWC’s Fashion Show 2022 “Flower Children”
Saturday, 11/19/2022
6:00 p.m.
LWC, R. Riskus Hall

Tickets are available for purchase. Reservations by phone 708-717-2833.

For sponsorship or advertising opportunities, please contact Diana at 630-257-8787.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

Paremkite PLC kas mėnesį!
Show Your Support with LWC’s Monthly Giving!Paspauskite čia, pasirinkite “Monthly Donation” skiltį bei sumą, kurią norite paaukoti.  Dėkojame už jūsų dosnumą!Norite, kad jūsų verslas būtų labiau matomas lietuvių bendruomenėje?
Įsigykite elektroninę reklamą PLC savaitinio naujienlaiškio Draugų ir rėmėjų skiltyje 3 mėnesiams tik už $150. Jūsų logo su nuoroda į jūsų verslo tinklalapį bus matomi visiems PLC naujienlaiškio gavėjams net 12 kartų, pasiekdami 1.5K skaitytojų.
ARBA tapkite Mėnesio verslo partneriu už $150. Jūsų verslo reklaminis tekstas, grafinė reklama ir nuoroda į jūsų tinklalapį bus įterpti atskiroje tik jūsų reklamai dedikuotoje PLC naujienlaiškio skiltyje, tokioje, kaip ši. PLIUS ta pati informacija bus patalpinta į PLC Facebook paskyrą tam pačiam laikui. Tai net 4 savaitės jūsų reklamos, pasiekiančios 5K bendruomenės narių.
ARBA imkite abu paketus už $250 ($50 nuolaida)

Is your business looking for opportunities to reach our community?
Get 3 months of your logo and website link exposure in our newsletter’s Friends and Partners section on the bottom of this newsletter for only $150.That’s 12 weeks of reaching 1.5K readers
OR become our Business Partner of the Month and get an exclusive section in this newsletter with your graphic advertisement, additional text and link to your website. That is 4 weeks of reaching 5K readers. PLUS your same ad will be placed on our Facebook page for the same period of time, reaching a community of 5K
OR get both packages for $250 ($50 worth of savings!)

Pagalba socialiniais klausimais
Social Services Assistance
Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop Services are provided in Lithuanian language Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop

Pagalba socialiniais klausimais
TIKTAI ŠEŠTADIENIAIS!
Registracija telefonu (630) 257-8788
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th Street, Lemont, IL 60439
Socialinių reikalų skyriuje teikiamos socialinės paslaugos nedideles pajamas gaunantiems JAV piliečiams ir turintiems žalią kortą, pensininkams ar neseniai į JAV atvykusiems gyventi bei dirbti Lietuvos piliečiams.

Social Services Assistance
SATURDAYS ONLY!
Registration by telephone (630) 257-8788
In the Lithuanian World Center’s Lower Level 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

JAV lietuvių bendruomenė
Lithuanian American Community


Aukokite Centrui per AmazonSmile
Drive Donations to our Center through AmazonSmile


Paremkite Pasaulio lietuvių centrą per smile.amazon.com!  Paspauskite nuorodą ir apsipirkite!

Support the Lithuanian World Center!!  When you shop at smile.amazon.com, Amazon donates. Click on the link and shop away!

smile.amazon.com/ch/36-3541882

Ar turi LWC kortelę?
Do you have an LWC card?LWC 35th Anniversary Gala


 
11/19/2022
PLC Madų šou 2022 “Gėlių vaikai”
LWC Fashion Show 2022 “Flower Children”


Norite, kad jūsų verslas būtų labiau matomas lietuvių bendruomenėje?
Įsigykite elektroninę reklamą PLC savaitinio naujienlaiškio Draugų ir rėmėjų skiltyje 3 mėnesiams tik už $150. Jūsų logo su nuoroda į jūsų verslo tinklalapį bus matomi visiems PLC naujienlaiškio gavėjams net 12 kartų, pasiekdami 1.5K skaitytojų.
ARBA tapkite Mėnesio verslo partneriu už $150. Jūsų verslo reklaminis tekstas, grafinė reklama ir nuoroda į jūsų tinklalapį bus įterpti atskiroje tik jūsų reklamai dedikuotoje PLC naujienlaiškio skiltyje, tokioje, kaip ši. PLIUS ta pati informacija bus patalpinta į PLC Facebook paskyrą tam pačiam laikui. Tai net 4 savaitės jūsų reklamos, pasiekiančios 5K bendruomenės narių.
ARBA imkite abu paketus už $250 ($50 nuolaida)

Is your business looking for opportunities to reach our community?
Get 3 months of your logo and website link exposure in our newsletter’s Friends and Partners section on the bottom of this newsletter for only $150.That’s 12 weeks of reaching 1.5K readers
OR become our Business Partner of the Month and get an exclusive section in this newsletter with your graphic advertisement, additional text and link to your website. That is 4 weeks of reaching 5K readers. PLUS your same ad will be placed on our Facebook page for the same period of time, reaching a community of 5K
OR get both packages for $250 ($50 worth of savings!)

Aukokite Centrui per AmazonSmile
Drive Donations to our Center through AmazonSmile


Paremkite Pasaulio lietuvių centrą per smile.amazon.com!  Paspauskite nuorodą ir apsipirkite!

Support the Lithuanian World Center!!  When you shop at smile.amazon.com, Amazon donates. Click on the link and shop away!

smile.amazon.com/ch/36-3541882

Ar turi LWC kortelę?
Do you have an LWC card?

Už $100 auką per metus, gausite LWC kortelę, kuri jums suteiks įvairias nuolaidas (nuo 10-20%) ištisus metus.  Apsilankykite mūsų tinklapyje www.lcenter.org ir įsigykite LWC kortelę.  

Kompanijas ir organizacijas kviečiame tapti mūsų biznio partneriais.  Dėl informacijos skambinkite (630) 257-8787.

 Visit our website www.lcenter.org to make a minimum $100 donation and we will promptly send you the LWC card which offers you 10-20% discounts at many businesses in the Lemont and Chicagoland area.

If you are a business owner and are interested in joining our list of business partners, call us at (630) 257-8787.

English poster

Paaukokite savo automobilį ir paremkite Centrą
Support the Center when you donate your vehicle


Turite nereikalingą automobilį ir nežinote kur jį dėti?
Paaukokite Pasaulio lietuvių centrui. Tai labai LENGVA!
Informacija tel. 630-257-8787

Don’t know what to do with that unwanted car? 
Donate it to the Lithuanian World Center.  It’s SIMPLE!
Call 630-257-8787 for more information or click on the link below.

https://careasy.org/nonprofit/lithuanian-world-center

PLC draugai ir rėmėjai
LWC Friends and Sponsors

 Pagalba socialiniais klausimais
Social Services Assistance
Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop Services are provided in Lithuanian language Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop

Pagalba socialiniais klausimais
Raštinės darbo valandos:
Antradieniais 9:00 v.r. – 1:00 v.p.p.
Ketvirtadieniais 11:00 v.r. – 5:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Telefonas (630) 257-8788
Socialinių reikalų skyriuje teikiamos socialinės paslaugos nedideles pajamas gaunantiems JAV piliečiams ir turintiems žalią kortą, pensininkams ar neseniai į JAV atvykusiems gyventi bei dirbti Lietuvos piliečiams.

Social Services Assistance
Office hours:
Tuesdays 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Thursdays 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
In the Lithuanian World Center’s Lower Level 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Telephone (630) 257-8788

JAV lietuvių bendruomenė
Lithuanian American CommunityBendruomenės parama Ukrainai
Community Support for Ukraine

Paaukokite savo automobilį ir paremkite Centrą
Support the Center when you donate your vehicle