Kalendorius ir renginiai

Pasaulio lietuvių centro žinios 2018 m. lapkričio mėn.

Written by Redakcija · 4 min read

PLC ziniosPLClogo

PLC pranešimai/LWC Announcements

Bendradarbiavimas/Partnership  Photo: The Lithuanian World Youth Association’s Chairman of the Board Vladas Oleinikovas, the Lithuanian World Center’s Executive Director Artūras Žilys, and the Lithuanian American Community’s National Executive Committee President Arvydas Urbonavičius

 

Dideli, gražūs ir pozityvūs judėjimai šį savaitgalį. PLC iniciatyva buvo pasirašyta draugiška bendradarbiavimo sutartis tarp trijų organizacijų: didžiausio lietuvių kultūrinio centro už Lietuvos ribų – Pasaulio Lietuvių Centro, Didžiausios išeivijos bendruomenės – JAV LB ir kaipgi mes judėtume į priekį be progresyvaus jaunimo – Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos! Turėdami daug bendrų tikslų šia simboline sutartimi pasižadėjome vieni kitiems padėti gyvuoti ir stiprėti, skleisti informaciją apie šias tris organizacijas per savo informacinius kanalus bei kurti ir vykdyti bendrus projektus. 
Impressive, impactful and positive events occurred this weekend at the Lithuanian World Center. Initiated by the Center, an amicable agreement was entered between three organizations: the Lithuanian World Center, Inc., the largest Lithuanian cultural center outside of Lithuania; the Lithuanian American Community, Inc., the largest Lithuanian community outside of Lithuania; and the Lithuanian World Youth Association, Inc., an independent, non-partisan youth organization that represents the views of Lithuanian youth around the world. Sharing common goals, through this symbolic agreement we promised to support one another, to disseminate each other’s information, and to develop and implement joint projects.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

100-mečio kodavimo valanda praėjo sėkmingai/The Programming Hour of the Centennial was a success
  
Praėjusį šeštadienį Pasaulio lietuvių centre įvyko puikus naujas renginys – Kodavimo valanda 7-14 metų vaikams – bendras Devbridge, bit&Byte ir PLC projektas, skatinantis vaikus išmokti programavimo pagrindų. Prieš renginį buvo aiškus tikslas – suteikti vaikams galimybę sužinoti ir suprasti, kad kompiuteris gali būti naudojamas ne tik žaidimams, bet ir kūrybai. Tai buvo tarsi “dirvos” tyrimas, bandymas apibrėžti, ar tokio pobūdžio mokymai būtų pageidaujami nuolatos. Labai tikimės, kad 76 vaikų dalyvavimas šiame renginyje tai įrodė. Esame labai dėkingi #Devbridge ir bit&Byte organizacijoms už galimybę kartu įvykdyti šį projektą. Laukiame jūsų atsiliepimų ir komentarų.
This past Saturday, the Devbridge Group, bit&Byte, and the Lithuanian World Center sponsored a unique event, An Hour of Code, held at the Lithuanian World Center. Children between the ages of 7 and 14 learned the basics of programming. The participants were given an exciting opportunity to learn that computers can be used not only for games, but as a tool for creativity. The organizers were eager to test out this concept here at the Center to see if it should evolve into a larger project in the future. With 76 participants, the answer was made clear! We are grateful to Devbridge and bit&Byte for making this event a success. We await your feedback and comments.

Pasaulio lietuvių centras,  Devbridge & bit&byte
Lithuanian World Center, Devbridge & bit&byte

Renginiai/Events
Krepšinio varžybos/Basketball games
ČLKL rungtynių tvarkaraštis
Šeštadienis, 11/10/2018
5 rungtynės nuo 1:40 v.p.p.
Sekmadienis 11/11/2018
4 rungtynės nuo 9:00 v.r.
PLC, R. Riškus salė

CLKL Game Schedule
Saturday, 11/10/2018
5 games starting at 1:40 pm
Sunday, 11/11/2018
4 games starting at 9:00 am
LWC, R. Riskus Hall

ČLKL
CLKL
Korp. “Giedra” parodos atidarymas/ Art Exhibition Opening
Parodos atidarymas
Penktadienis, 11/16/2018
7:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras, Galerija “Siela”
 

Korp. „Giedra“ narių kūrybos parodos „Meno juosta“ atidarymas.  Paroda veiks iki lapkričio 19 d.
 

Art Exhibition opening

Friday, 11/16/2018
7:00 pm
Lithuanian World Center, “Soul” Gallery
You are cordially invited to attend a Lithuanian Catholic Women Association “Giedra” members’ Art Exhibition opening. The exhibition will last until November 19.
Korporacija „Giedra“
Lithuanian Catholic Women Association “Giedra”

simtmecio moterys plakatas Spektaklis “Šimtmečio moterys”
Šeštadienis, 11/17/2018  7:00 v.v.
Sekmadienis 11/18/2018  1:00 v.p.p.
PLC, Lietuvių Dailės Muziejus

Play “The Women of the Centennial”
Saturday, 11/17/2018  7:00 pm
Sunday, 11/18/2018  1:00 pm
LWC, Lithuanian Art Museum

Lietuvių Dailės Muziejus
Lithuanian Art Museum

ITHS SC Jaunimo futbolo akademija/LITHS  SC Youth Soccer Academy
LITHS SC Youth Soccer Academy
Ages U-14 , U-12 , U-10 , U-8-6 starting November 2018
Ages U-18 , U-16 starting March 2019
For info and registration, please contact:
Denis Paskauskas (815) 370-9303, email: denis.paskauskas55@gmail.com
or Zeljko Krsnik (773) 642-6644, email: krsnikzeljko7@gmail.com
Dokumentinis filmas/Documentary
Kino dokumentiko Arvydo Reneckio pasakojimas ir ištraukos iš šiuo metu kuriamo filmo “Amerikos lietuvių istorija”
Sekmadienis, 11/18/2018 12:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras, Banys šeimos salė 

 

Meet & Greet with Arvydas Reneckis, documentarian of the yet-to-be-released film,”Lithuanian American History” 

Sunday, 11/18/2018   12:00 pm
Lithuanian World Center, Banys Family Hall
LB Lemonto apylinkė ir Pasaulio lietuvių centras
LAC Lemont Chapter and Lithuanian World Center

PLC Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė/LWC Christmas Tree Lighting Ceremony
PLC kalėdinės eglutės įžiebimo šventė
Penktadienis, 11/30/2018 7:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras, Banys šeimos salė

LWC Christmas Tree Lighting Ceremony

Friday, 11/30/2018 7:00 pm
Lithuanian World Center, Banys Family Hall
Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

Kalėdinė mugė/Holiday Craft Fair
PLC kalėdinė mugė
Šeštadienis, 12/01/2018 9:00 v.r.-4:00 v.v. 
Sekmadienis,12/02/2018 10:00 v.r.-3:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė
 

LWC Holiday Craft Fair
Saturday, 12/01/2018  9:00 am – 4:00 pm  
Sunday, 12/02/2018  10:00 am – 3:00 pm
Lithuanian World Center, R. Riskus Hall
English poster
Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

PJMM choro koncertas/BJMM Chorale Concert
PJMM choro kalėdinis koncertas
Sekmadienis, 12/02/2018  1:00 v.p.p.
PLC, PJ Matulaičio misija

The BJMM Chorale’s Christmas Concert
Sunday, 12/02/2018  1:00 pm
LWC, BJ Matulaitis Mission 

PJ Matulaičio misija
BJ Matulaitis Mission

Mokomosios mišios/Teaching Mass
Mokomosios mišios su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ
Šeštadienis, 12/08/2018  6:00 v.v.
PLC, PJ Matulaičio misija
Norite geriau suprasti Šv. Mišias? Šis renginys tam ir skirtas. Kviečiamas jaunimas ir jų tėveliai, seneliai. Po Šv. Mišių pabendravimas ir agapė.

Teaching Mass with Brother Pranciskus Nekrosius CSJ

Saturday, 12/08/2018  6:00 pm
LWC, BJ Matulaitis Mission
Would you like to better understand the Mass? This event is just for you. Everyone is invited: youth, their parents and grandparents. After the Mass, there will be a discussion and Agape feast.
PJ Matulaičio misija
BJ Matulaitis Mission

Advento rekolekcijos/Advent Recollection 
Advento rekolekcijos
Šeštadienis, 12/08/2018   9:00 v.r.
Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Dr., Lemont IL 60439
Rekolekcijos visiems: vyrams ir moterims. Veda Šv. Jono vienuolijos brolis Kūdikio Jėzaus Pranciškus Nekrošius CSJ.
Registruotis telefonu (630) 257-8087, (630) 888-5013 arba elektroniniu paštu ritakm2@hotmail.com
Auka $20

Advent Recollection
Saturday, 12/08/2018 9:00 am
Ateitis Foundation, 1380 Castlewood Dr., Lemont IL 60439
A morning of recollection for both men and women.  Led by the St. John congregation Baby Jesus Br. Pranciskus Nekrosius CSJ.
Please register by phone (630) 257-8087 or (630) 888-5013, or via email ritakm2@hotmail.com.
Donation $20
Ateitininkų Namai ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Ateitis Foundation and Blessed Jurgis Matulaitis Mission

Skaitmeninis “Draugo” archyvas/”Draugas” Digital Archive
Du šimtai penkiasdešimt tūkstančių puslapių, publikuotų per 109 metus, dabar publikuojama “Draugo” skaitmeniniame archyve.
Two hundred fifty thousand pages of text, published over a span of 109 years, are now included in the searchable Draugas” digital archive.
PLC draugai ir rėmėjai
 LF Cikag Aidaslogo
Draugas naujaas logo  Geras logo