Kalendorius ir renginiai

Ramunė Kubiliūtė. VAIKO VARTAI kviečia į lėšų telkimo vajų – DERLIAUS PIETUS

Written by Redakcija · 28 sec read

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro ( 14911 127th St, Lemont, IL 60439) didžiojoje (Banys) salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”.

Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų savanoriai: Stulginskio-Lipniūno moksleivių ateitininkų kuopos nariai. Pietų pelnas padės jau 20 metų mūsų veikiančiai organizacijai toliau remti 10 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais. 

Bilietus / stalus galima rezervuoti pas:  Ritą Venclovienę <venclovas@comcast.net>; tel. 630-243-1228;   Ramunę Kubiliūtę <rkkubilius@yahoo.com>; tel. 847-869-1042

ARBA bus galima bilietus įsigyti sekm.sekm., spalio 7, ir sekm., spalio 14 d.d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos prieangyje prieš 9 v.r. ir 11 v.r. šv. Mišias, ir po jų.